Освітня програма “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Дисципліни, що викладає кафедра

Дисципліни, що викладає кафедра АЕМС ЕП КПІ

Дисципліни, що викладає кафедра АЕМС ЕП КПІ. На 1-му курсі навчання студентам викладають загальноуніверситетські та загальнофакультетські дисципліни. На наступних курсах також присутні такі предмети, проте кафедральних дисциплін стає більше.

Нижче наведений список з приблизним розташуванням дисциплін в сітці учбових семестрів (кожного року змінюються навчальні плани, тому деякі дисципліни зміщуються).

Перший освітній рівень (бакалаврський)

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові роботи, курсові проєкти, практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю Силабус Опис
1 2 3 4 5 6
Обов’язкові (нормативні) компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
ЗО 1 Українська мова за професійним спрямуванням 2,0 Залік Завантажити Завантажити
ЗО 2 Історія науки і техніки 2,0 Залік Завантажити Завантажити
ЗО 3 Основи здорового способу життя 3,0 Залік Завантажити Завантажити
ЗО 4 Іноземна мова 6,0 Залік Завантажити Завантажити
ЗО 5 Охорона праці та цивільний захист 4,0 Залік Завантажити Завантажити
ЗО 6 Правознавство 2,0 Залік Завантажити Завантажити
ЗО 7 Вступ до філософії 2,0 Залік Завантажити Завантажити
ЗО 8 Промислова екологія 2,0 Залік Завантажити Завантажити
ЗО 9 Іноземна мова професійного спрямування 6,0 Екзамен Завантажити Завантажити
ЗО 10 Вища математика 15,0 Екзамен Завантажити Завантажити
ЗО 11 Загальна фізика 9,0 Екзамен Завантажити Завантажити
ЗО 12 Обчислювальна технiка та програмування 11,0 Залік Завантажити Завантажити
ЗО 13 Інженерна графіка 3,0 Залік Завантажити Завантажити
ЗО 14 Технічна механіка 3,0 Залік Завантажити Завантажити
ЗО 15 Електротехнічні матеріали 3,0 Залік Завантажити Завантажити
ЗО 16 Основи метрології та електричних вимірювань 4,0 Екзамен Завантажити Завантажити
ЗО 17 Теоретичнi основи електротехнiки 10,0 Екзамен Завантажити Завантажити
ЗО 18 Електричні машини 5,0 Екзамен Завантажити Завантажити
ЗО 19 Електрична частина станцій та підстанцій 4,0 Екзамен Завантажити* Завантажити
ЗО 20 Електропривод 3,0 Екзамен Завантажити* Завантажити
ЗО 21 Електричні мережі та системи 5,0 Екзамен Завантажити Завантажити
ЗО 22 Релейний захист та автоматизація енергосистем 4,0 Екзамен Завантажити Завантажити
Цикл професійної підготовки
ПО 1 Теорія автоматичного керування 5,5 Екзамен Завантажити* Завантажити
ПО 2 Синтез логічних схем 3,0 Залік Завантажити* Завантажити
ПО 3 Математичні методи в електромеханіці 3,0 Залік Завантажити* Завантажити
ПО 4 Нелінійні та дискретні системи автоматичного керування 5,5 Екзамен Завантажити* Завантажити
ПО 5 Системи автоматизації 10,5 Екзамен Завантажити Завантажити

Завантажити

ПО 6 Основи мікропроцесорної техніки 4 Залік Завантажити* Завантажити
ПО 7 Автоматизований електропривод 7,5 Екзамен Завантажити* Завантажити
ПО 8 Керування електроприводами 6 Екзамен Завантажити Завантажити
ПО 9 Електромеханічні системи типових технологічних застосувань 5 Екзамен Завантажити Завантажити
ПО 10 Керування перетворенням енергії в відновлюваних джерелах та електромобілях 3,5 Екзамен Завантажити Завантажити
ПО 11 Курсова робота з теорії автоматичного керування 1 Залік Завантажити* Завантажити
ПО 12 Курсова робота з систем автоматизації 1 Залік Завантажити Завантажити
ПО 13 Курсова робота з основ мікропроцесорної техніки 1 Залік Завантажити* Завантажити
ПО 14 Курсова робота з автоматизованого електропривода 1 Залік Завантажити* Завантажити
ПО 15 Курсовий проект з керування електроприводами 1,5 Залік Завантажити* Завантажити
ПО 16 Курсова робота з електромеханічних систем типових технологічних застосувань 1 Залік Завантажити Завантажити
ПО 17 Переддипломна практика 6 Залік Завантажити Завантажити
ПО 18 Дипломне проектування 6 Залік Завантажити Завантажити
Вибіркові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
ЗВ 1 Освітній компонент 1 ЗУ-Каталогу 2,0 Залік Завантажити Завантажити
ЗВ 2 Освітній компонент 2 ЗУ-Каталогу 2,0 Залік Завантажити Завантажити
Цикл професійної підготовки
ПВ 1 Освітній компонент 1 Ф-каталогу (Вища математика-3) 4,0 Залік Завантажити Завантажити
ПВ 2 Освітній компонент 2 Ф-каталогу (Промислова електроніка) 4,0 Залік Завантажити Завантажити
ПВ 3 Освітній компонент 3 Ф-каталогу  (Основи теорії поля) 4,0 Залік Завантажити Завантажити
ПВ 4  Освітній компонент 4 Ф-каталогу (Силові перетворювачі електроприводів) 4,0 Залік Завантажити* Завантажити
ПВ 5 Освітній компонент 5 Ф-каталогу (Моделювання та аналіз систем автоматичного керування в MATLAB) 4,0 Залік Завантажити* Завантажити
ПВ 6  Освітній компонент 6 Ф-каталогу (Елементи та апарати електромеханічних систем та електроприводів) 4,0 Залік Завантажити* Завантажити
ПВ 7 Освітній компонент 7 Ф-каталогу (Проектування електромеханічних систем) 4,0 Залік Завантажити Завантажити
ПВ 8 Освітній компонент 8 Ф-каталогу (Основи мехатроніки) 4,0 Залік Завантажити* Завантажити
ПВ 9 Освітній компонент 9 Ф-каталогу (Економіка і організація виробництва) 4,0 Залік Завантажити Завантажити
ПВ 10  Освітній компонент 10 Ф-каталогу (Моделювання електромеханічних систем) 4,0 Залік Завантажити* Завантажити
ПВ 11 Освітній компонент 11 Ф-каталогу (Електромобільність) 4,0 Залік Завантажити Завантажити
ПВ 12 Освітній компонент 12 Ф-каталогу (Промислові електроприводи та електромеханічні системи) 4,0 Залік Завантажити* Завантажити
ПВ 13 Освітній компонент 13 Ф-каталогу (Електромеханічні системи типових технологічних застосувань-2) 4,0 Залік Завантажити Завантажити
ПВ 14 Освітній компонент 14 Ф-каталогу (Робототехніка та мехатроніка) 4,0 Залік Завантажити Завантажити
Загальний обсяг обов’язкових освітніх компонентів: 180 кредитів
Загальний обсяг вибіркових освітніх компонентів: 60 Кредитів
Обсяг освітніх компонентів, що забезпечують здобуття компетентностей визначених СВО: 120 Кредитів
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 240 кредитів

Другий освітній рівень (магістерський)

1 2 3 4 5 6
Обов’язкові (нормативні) компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
ЗО 1 Інтелектуальна власність та патентознавство 3 Залік Завантажити Завантажити
ЗО 2 Основи інженерії та технології сталого розвитку 2 Залік Завантажити Завантажити
ЗО 3 Практичний курс іншомовного наукового спілкування 4,5 Залік Завантажити Завантажити
ЗО 4 Менеджмент стартап-проєктів 3 Залік Завантажити Завантажити
ЗО 5 Педагогіка вищої школи 2 Залік Завантажити Завантажити
ЗО 6 Теорія синтезу комплексних систем автоматизації 3,5 Екзамен Завантажити Завантажити
ЗО 7 Керування процесами 4 Екзамен Завантажити Завантажити
Цикл професійної підготовки
ПО 1 Ідентифікація, спостереження, адаптивне керування в електромеханічних системах 5 Екзамен Завантажити Завантажити
ПО 2 Системи оптимального та інтелектуального керування 6 Екзамен Завантажити* Завантажити
ПО 3 Керування та автоматизація технічних систем 6 Екзамен Завантажити* Завантажити
ПО 4 Електромеханічні системи електричних транспортних засобів 6 Залік Завантажити* Завантажити
ПО 5 Теорія нелінійного та адаптивного керування 4 Екзамен Завантажити Завантажити
ПО 6 Курсовий проєкт з керування та автоматизації технічних систем 1,5 Залік Завантажити* Завантажити
ПО 7 Курсовий проект з електромеханічних систем електричних транспортних засобів 1,5 Залік Завантажити* Завантажити
ПО 8 Курсова робота з теорії нелінійного та адаптивного керування 1 Залік Завантажити Завантажити
ПО 9 Наукова робота за темою магістерської дисертації 10 Залік Завантажити Завантажити

Завантажити

ПО 10 Науково-дослідна практика 9 Залік Завантажити Завантажити
ПО 11 Виконання магістерської дисертації 17 Захист МД Завантажити Завантажити
Вибіркові компоненти ОП
Цикл професійної підготовки
ПВ 1 Освітній компонент 1 Ф: Електромеханічні системи в екологічно чистих технологіях 5 Екзамен Завантажити Завантажити
ПВ 2 Освітній компонент 2 Ф: Інтегровані системи автоматизації 5 Екзамен Завантажити* Завантажити
ПВ 3 Освітній компонент 3 Ф: Системи програмного та слідкуючого керування рухом 5 Екзамен Завантажити* Завантажити
ПВ 4 Освітній компонент 4: Міждисциплінарні дослідження  електромеханічних систем 4 Залік Завантажити Завантажити
ПВ 5 Освітній компонент 5 Ф: Комплектні електроприводи змінного струму 4 Залік Завантажити Завантажити
ПВ 6 Освітній компонент 6 Ф: Наукові міждисциплінарні дослідження  електромеханічних систем 4 Залік Завантажити* Завантажити
ПВ 7 Освітній компонент 7 Ф: Методи електромеханіки в спеціальних застосуваннях 4 Залік Завантажити Завантажити
Загальний обсяг обов’язкових освітніх компонентів: 89 кредитів
Загальний обсяг вибіркових освітніх компонентів: 31 кредитів
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 120 кредитів

Дисципліни, що викладає кафедра АЕМС ЕП КПІ

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2020/2021 навчального року

і вступної кампанії 2021 року


Всього навчається: 178,
з них на бюджеті: 175.

ОголошенняОсвітній процес до кінця 1 семестру

З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, враховуючи погіршення епідеміологічної ситуації, внесено зміни до Наказу по університету №НУ/222/2021 від 22.10.2021 "Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19", а саме:

  • всі форми навчання з 25.10.2021 до 31.12.2021 в КПІ ім. Ігоря Сікорського перевести в дистанційний режим (для здобувачів вищої освіти, а також слухачів курсів підвищення кваліфікації, підготовчого відділення і довузівської підготовки);
  • термін впровадження дистанційного режиму навчання, передбаченого цими наказами, може переглядатись та змінюватись один раз на місяць не менш ніж за 10 календарних днів до набуття чинності таких змін.


  • Останні оголошення

    Партнери

    Центр міжнародної освіти