ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Освітньо-професійна програма

Опис освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма «Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» була розроблена у 2016 році і введена в дію наказом ректора КПІ імені Ігоря Сікорського».

Відповідно до світових тенденцій розвитку електротранспорту у 2018 році у назву та змістовну частину ОП була додана «електромобільність».

Щороку з кафедри випускається близько 20 магістрів, дехто з них продовжує своє навчання в аспірантурі.

 Метою ОП є підготовка висококваліфікованого фахівця, здатного вирішувати складні задачі і проблеми у електроенергетичній, електротехнічній і електромеханічній галузі та здійснювати професійну діяльність, що передбачає застосування теорій та принципів електромобільності, роботи електромеханічних систем автоматизації, електроприводів та здатен працювати в умовах сталого інноваційного науково-технічного розвитку суспільства, а також в умовах трансформації ринку праці через взаємодію з роботодавцями та іншими стейкхолдерами. Відповідно до Стратегії розвитку Університету на 2020-2025 роки значна увага приділена посиленню взаємодії із ринком праці та із замовниками технічної продукції та послуг, що забезпечує подальше вдосконалення ОП. ОП побудована таким чином, що здобувачі окрім професійних знань та навичок зі створення та оптимізації сучасних автоматизованих електромеханічних систем різного призначення, отримують знання зі сталого розвитку суспільства і іноземних мов та навички ведення дослідницької діяльності і патентування. Унікальністю даної освітньої програми є детальне викладення здобувачам теоретичних та практичних засад побудови робастних, оптимальних та адаптивних систем векторного керування електроприводами змінного струму для широкого спектру технологічних застосувань. Практичні аспекти підготовки здобувачів включають програмно-апаратну реалізацію законів прецизійного керування та розподілених алгоритмів автоматизації для технологічних процесів та електричних транспортних засобів.

Структура освітньої програми має чітко-визначені елементи, які логічно між собою пов’язані та дозволяють випускникам бути затребуваними фахівцями на ринку праці. Зацікавленість роботодавців у випускниках даної освітньої програми підкріплюється тим, що вони беруть активну участь у освітньому процесі, вносячи пропозиції щодо його покращення, займаються поліпшенням матеріально-технічної бази кафедри, сприяючи створенню нових лабораторій та лабораторних стендів, проводячи переддипломну практику у своїх організаціях та працевлаштовуючи випускників.

Проект освітньої програми розроблено на основі аналіза побажань стейкхолдерів та академічної спільноти щодо покращення освітньо-професійної програми “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, яка введена в дію наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сикорського від 15.02.2022 № НОН/75/2022.

Сертифікат про аккредитацію освітньої програми

Громадське обговорення освітньо професійної програми

Ознайомитися з проєктом освітньої програми можна за посиланням.

Запрошуємо всіх стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітньої програми «Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Свої пропозиції та зауваження Ви можете надати скориставшись постійно-доступною гугл-формою.

Проєкт освітньо-професійної програми 2024 р. Завантажити

Освітньо-професійні програми та навчальні плани

Освітньо-професійна програма 2018 р. Завантажити
Навчальний план (денна форма) за ОПП набору 2018 р. Завантажити
Навчальний план (денна форма) за ОПП набору 2019 р. Завантажити
Освітньо-професійна програма 2018 p. (оновленo у 2020 р.)
Завантажити
Навчальний план (денна форма) за ОПП набору 2020 р. Завантажити
Освітньо-професійна програма 2021 р.
Завантажити
Навчальний план (денна форма) за ОПП набору 2021 р. Завантажити
Освітньо-професійна програма 2022 р.
Завантажити
Навчальний план (денна форма) за ОПП набору 2022 р. Завантажити
Освітньо-професійна програма 2023 р.
Завантажити
Навчальний план (денна форма) за ОПП набору 2023 р. Завантажити
Проєкт освітньо-професійної програми 2024 р. Завантажити

Робочі навчальні плани

2018-2019 навчальний рік
1 курс денна форма навчання
Завантажити
2 курс денна форма навчання
Завантажити
2019-2020 навчальний рік
1 курс денна форма навчання
Завантажити
2 курс денна форма навчання
Завантажити
2020-2021 навчальний рік
1 курс денна форма навчання
Завантажити
2 курс денна форма навчання
Завантажити
2021-2022 навчальний рік
1 курс денна форма навчання
Завантажити
2 курс денна форма навчання
Завантажити
2022-2023 навчальний рік
1 курс денна форма навчання
Завантажити
2 курс денна форма навчання
Завантажити
2023-2024 навчальний рік
1 курс денна форма навчання
Завантажити
2 курс денна форма навчання
Завантажити

Рецензії та відгуки на освітньо-професійну програму

Проєкт освітньо-професійної програми 2023 року
Рецензія на проєкт освітньо-професійної програми “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” в КПІ ім. Ігоря Сікорського Завантажити
Освітньо-професійна програма 2023 року
Відгук директора НДПКІ “Молнія” НТУ “ХПІ”, д.т.н., проф. С.Г.Буряковського Завантажити
Рецензія проректора з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті Кременчуцького національного універитету імені Михайла Остроградського, кт.н., доц. С.А. Сергієнка Завантажити
Рецензія декана факультету енергетики та електротехніки ВП НУБіП України “БАТІ”, к.т.н., доц. В.Я.Бунька Завантажити
Рецензія від директора ТОВ “НТФ “ТЕМС”, О.Зайченкa Завантажити
Рецензія від директора департаменту “Цифрова промисловість” ДП “Сіменс Україна” С. Дворника Завантажити
Рецензія від директора компанії “Техносервіспривод”, к.т.н., с.н.с. Поліщука С.Й. Завантажити
Рецензія с.н.с відділу №1 Інститут електродинаміки НАН Украни, к.т.н. В.Чопика Завантажити
Проєкт освітньо-професійної програми 2024 року
Рецензія на проєкт освітньо-професійної програми “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” в КПІ ім. Ігоря Сікорського Завантажити

Витяги з протоколів засідання кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу, на яких обговорювалися питання оновлення та затвердження освітньої програми

Освітньо-професійна програма 2023 року
Витяг з протоколу №1 від 30.08.2022 року про створення проєктної групи з розробки та оновлення освітньої програми Завантажити
Витяг з протоколу №2 від 14.09.2022 року про обговорення пропозицій від роботодавців та результатів аналізу споріднених ОПП Завантажити
Витяг з протоколу №3 від 26.10.2022 року про про внесення змін до проєкту освітньої програми Завантажити
Витяг з протоколу №3 від 26.10.2022 року про внесення змін до складу проєктної групи з розробки та оновлення освітньої програми Завантажити
Витяг з протоколу №12 від 03.05.2023 року про зміну гаранта та внесення змін до складу проєктної групи з розробки та оновлення освітньої програми Завантажити
Витяг з протоколу №4 від 24.11.2022 року про затвердження освітньої програми Завантажити
Витяг з протоколу засідання НМК факультету електроенерготехніки та автоматики №2 від 24.11.2022 року про затвердження освітньо-професійних програм другого (магістерського)
рівня вищої освіти факультету електроенерготехніки та автоматики
Завантажити
Витяг з протоколу №14 від 21.06.2023 року про затвердження силабусів освітніх компонентів та змін в них на 2023/2024 навчальний рік Завантажити
Витяг з протоколу №7 від 23.01.2023 року про затвердження нового переліку вибіркових освітніх компонентів на 2023/2024 навчальний рік та силабусів до них Завантажити
Витяг з протоколу засідання робочої групи з розробки та удосконалення переліку вибіркових дисциплін освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та магістрів «Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» від 20.12.2023 року Завантажити
Витяг з протоколу №5 від 27.12.2022 року про затвердження нового переліку вибіркових освітніх компонентів та силабусів до них Завантажити
Освітньо-професійна програма 2024 року
Витяг з протоколу  від  про аналіз звіту експертної групи з акредитації ОП «Електромеханічні систем автоматизації, електропривод та електромобільність» Завантажити
Витяг з протоколу №10 від 01.04.2024 року про внесення змін у склад проєктної групи Завантажити
Витяг з протоколу №12 від 29 квітня 2024 р. засідання кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводуфакультету електроенерготехніки та автоматики КПІ ім. Ігоря Сікорського про затвердження освітньо-професійної програми підготовки магістрів «Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Завантажити

Відкрита зустріч

Відкрита зустріч з експертною групою під час акредитації ОПП-28592 “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність” НТУУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”  відбулася 10 листопада 2023, 15.00

Акредитація освітньої програми

Освітньо-професійна програма 2023 року
ВІДОМОСТІ самооцінювання ОПП Завантажити
ЗВІТ експертної групи про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Завантажити
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми Завантажити
РІШЕННЯ НАЗЯВО за наслідками розгляду акредитаційної справи
Завантажити

 

 

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти