faculty of electric power engineering and automatics of “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

2016. Приступа, Д. Л. Ідентифікація електричних параметрів асинхронних двигунів при самоналаштуванні векторно-керованих електроприводів

Приступа Д.Л. Ідентифікація електричних параметрів асинхронних двигунів при самоналаштуванні векторно-керованих електроприводів. – На правах рукопису.

Приступа, Д. Л. Ідентифікація електричних параметрів асинхронних двигунів при самоналаштуванні векторно-керованих електроприводів  [Текст] : автореферат… канд. техн. наук, спец.: 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи / Приступа Д. Л. – К. : Нац. техн. ун-т Укр. “Київський політехн. ін-т”, 2016. – 20 с.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціаль-ністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і нау-ки України, м. Київ, 2016.

Робота виконана на кафедрі автоматизації електромеханічних систем та електро-приводу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України.

Дисертація присвячена питанню розробки та дослідження нових алгоритмів іден-тифікації параметрів асинхронних двигунів з частково вимірюваним вектором стану при самоналаштуванні векторно-керованих електроприводів.

Розвинуто метод синтезу систем самоналаштування асинхронного електроприво-ду, які базуються на адаптивному оцінюванні координат АД при розімкненому керу-ванні, та розроблено метод ідентифікації параметрів АД з властивостями робастності до збурень, визначених неідеальностями інвертора, в умовах адаптивного регулюван-ня струмів статора, при яких гарантується асимптотичність оцінювання невідомих параметрів АД. На основі запропонованих методів синтезовано нові алгоритми іден-тифікації параметрів АД з властивостями глобальної асимптотичної стійкості при на-явності компонент надлишкової параметризації та локальної асимптотичної стійкості – без їх використання.

Спеціально сформовані задані тестові сигнали керування, які задовольняють умовам персистності збудження, гарантують експоненційну ідентифі-кацію невідомих параметрів асинхронного двигуна як при нерухомому роторі, так і при повнофазному керуванні з вільним обертанням ротора досліджуваної машини.

З метою контролю рівня насичення магнітної системи в ході тестування в структурі адаптивного алгоритму ідентифікації невідомих параметрів АД передбачено спосте-рігач вектора потокозчеплення статора. Перевагами запропонованих рішень задачі попередньої ідентифікації параметрів, в порівнянні з існуючими, є простота практич-ної реалізації, можливість асимптотичної ідентифікації при нерухомому валу АД та висока швидкість збіжності похибок в нуль, що підтверджено на основі повномасш-табних експериментальних досліджень та математичного моделювання.

Ключові слова: асинхронний двигун, ідентифікація параметрів, самоналашту-вання, векторне керування, адаптивне оцінювання.

StatisticsAs result of 2 semester

2019/2020 academic year


Total students: 162,
on the budget: 157.

AnnouncementAttention

All forms of education in Igor Sikorsky KPI are chaged into distance study from 12.03.2020 to 03.04.2020. Study process is realized by means of electronic cabinets in "E-campus", and other media.
All mass events are prohibited for this period.
Take care.

Consultations during quarantine.


In accordance with the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 211, visits to educational institutions by their applicants are prohibited, therefore, all issues are to resolve remotely.
In case of critical questions regarding the educational process, which cannot be resolved remotely, you must make an appointment for consultation from 10 a.m. to 1 p.m. via Telegram or by phone
+380 (95) 794-45-98.
Viktor Reshetnyk.

Distance consultations are available for all the staff from 9 a.m. to 5 p.m. Contacts of the teaching staff can be found from senior students of each group.

Partners