факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

2016. Приступа, Д. Л. Ідентифікація електричних параметрів асинхронних двигунів при самоналаштуванні векторно-керованих електроприводів

Приступа Д.Л. Ідентифікація електричних параметрів асинхронних двигунів при самоналаштуванні векторно-керованих електроприводів. – На правах рукопису.

Приступа, Д. Л. Ідентифікація електричних параметрів асинхронних двигунів при самоналаштуванні векторно-керованих електроприводів  [Текст] : автореферат… канд. техн. наук, спец.: 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи / Приступа Д. Л. – К. : Нац. техн. ун-т Укр. “Київський політехн. ін-т”, 2016. – 20 с.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціаль-ністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і нау-ки України, м. Київ, 2016.

Робота виконана на кафедрі автоматизації електромеханічних систем та електро-приводу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України.

Дисертація присвячена питанню розробки та дослідження нових алгоритмів іден-тифікації параметрів асинхронних двигунів з частково вимірюваним вектором стану при самоналаштуванні векторно-керованих електроприводів.

Розвинуто метод синтезу систем самоналаштування асинхронного електроприво-ду, які базуються на адаптивному оцінюванні координат АД при розімкненому керу-ванні, та розроблено метод ідентифікації параметрів АД з властивостями робастності до збурень, визначених неідеальностями інвертора, в умовах адаптивного регулюван-ня струмів статора, при яких гарантується асимптотичність оцінювання невідомих параметрів АД. На основі запропонованих методів синтезовано нові алгоритми іден-тифікації параметрів АД з властивостями глобальної асимптотичної стійкості при на-явності компонент надлишкової параметризації та локальної асимптотичної стійкості – без їх використання.

Спеціально сформовані задані тестові сигнали керування, які задовольняють умовам персистності збудження, гарантують експоненційну ідентифі-кацію невідомих параметрів асинхронного двигуна як при нерухомому роторі, так і при повнофазному керуванні з вільним обертанням ротора досліджуваної машини.

З метою контролю рівня насичення магнітної системи в ході тестування в структурі адаптивного алгоритму ідентифікації невідомих параметрів АД передбачено спосте-рігач вектора потокозчеплення статора. Перевагами запропонованих рішень задачі попередньої ідентифікації параметрів, в порівнянні з існуючими, є простота практич-ної реалізації, можливість асимптотичної ідентифікації при нерухомому валу АД та висока швидкість збіжності похибок в нуль, що підтверджено на основі повномасш-табних експериментальних досліджень та математичного моделювання.

Ключові слова: асинхронний двигун, ідентифікація параметрів, самоналашту-вання, векторне керування, адаптивне оцінювання.

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2019/2020 навчального року


Всього навчається: 162,
з них на бюджеті: 157.

ОголошенняУвага

Всі форми навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського переводяться на дистанційне навчання з 12.03.2020 по 03.04.2020. Освітній процес реалізувується з використанням електронних кабінетів в системі "Електронний кампус" та інших засобів зв'язку.
Всі масові заходи на цей час на території університету заборонені.
Бережіть себе та не хворійте.

Очні консультації під час карантину.


Згідно з наказом КМУ № 211 відвідування закладів освіти її здобувачами заборонено, тому всі питання вирішуються у динстанційному режимі.
У випадку виникнення критичних запитань щодо навчального процесу, які не можна вирішити дистанційно, потрібно записатись на консультацію з 10.00 до 13.00 через Telegram або телефоном
+380 (95) 794-45-98.
Решетник Віктор Сергійович.

Дистанційні консультації доступні зі всіма викладачами з 9:00 до 17:00 через інтернет. Контакти викладачів можете дізнатися у старост.

Партнери