ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

2016. Приступа, Д. Л. Ідентифікація електричних параметрів асинхронних двигунів при самоналаштуванні векторно-керованих електроприводів

Приступа Д.Л. Ідентифікація електричних параметрів асинхронних двигунів при самоналаштуванні векторно-керованих електроприводів. – На правах рукопису.

Приступа, Д. Л. Ідентифікація електричних параметрів асинхронних двигунів при самоналаштуванні векторно-керованих електроприводів  [Текст] : автореферат… канд. техн. наук, спец.: 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи / Приступа Д. Л. – К. : Нац. техн. ун-т Укр. “Київський політехн. ін-т”, 2016. – 20 с.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціаль-ністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і нау-ки України, м. Київ, 2016.

Робота виконана на кафедрі автоматизації електромеханічних систем та електро-приводу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України.

Дисертація присвячена питанню розробки та дослідження нових алгоритмів іден-тифікації параметрів асинхронних двигунів з частково вимірюваним вектором стану при самоналаштуванні векторно-керованих електроприводів.

Розвинуто метод синтезу систем самоналаштування асинхронного електроприво-ду, які базуються на адаптивному оцінюванні координат АД при розімкненому керу-ванні, та розроблено метод ідентифікації параметрів АД з властивостями робастності до збурень, визначених неідеальностями інвертора, в умовах адаптивного регулюван-ня струмів статора, при яких гарантується асимптотичність оцінювання невідомих параметрів АД. На основі запропонованих методів синтезовано нові алгоритми іден-тифікації параметрів АД з властивостями глобальної асимптотичної стійкості при на-явності компонент надлишкової параметризації та локальної асимптотичної стійкості – без їх використання.

Спеціально сформовані задані тестові сигнали керування, які задовольняють умовам персистності збудження, гарантують експоненційну ідентифі-кацію невідомих параметрів асинхронного двигуна як при нерухомому роторі, так і при повнофазному керуванні з вільним обертанням ротора досліджуваної машини.

З метою контролю рівня насичення магнітної системи в ході тестування в структурі адаптивного алгоритму ідентифікації невідомих параметрів АД передбачено спосте-рігач вектора потокозчеплення статора. Перевагами запропонованих рішень задачі попередньої ідентифікації параметрів, в порівнянні з існуючими, є простота практич-ної реалізації, можливість асимптотичної ідентифікації при нерухомому валу АД та висока швидкість збіжності похибок в нуль, що підтверджено на основі повномасш-табних експериментальних досліджень та математичного моделювання.

Ключові слова: асинхронний двигун, ідентифікація параметрів, самоналашту-вання, векторне керування, адаптивне оцінювання.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

ОголошенняОсвітній процес у 2 семестрі 2022/23 н.р. згідно рекомендацій МОН розпочнеться з 6 лютого 2023 року в ДИСТАНЦІЙНОМУ режимі.


Останні оголошення

Партнери

Центр міжнародної освіти