факультет электроэнерготехники и автоматики "КПИ им. Игоря Сикорского"

2016. Приступа, Д. Л. Ідентифікація електричних параметрів асинхронних двигунів при самоналаштуванні векторно-керованих електроприводів

Приступа Д.Л. Ідентифікація електричних параметрів асинхронних двигунів при самоналаштуванні векторно-керованих електроприводів. – На правах рукопису.

Приступа, Д. Л. Ідентифікація електричних параметрів асинхронних двигунів при самоналаштуванні векторно-керованих електроприводів  [Текст] : автореферат… канд. техн. наук, спец.: 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи / Приступа Д. Л. – К. : Нац. техн. ун-т Укр. “Київський політехн. ін-т”, 2016. – 20 с.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціаль-ністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і нау-ки України, м. Київ, 2016.

Робота виконана на кафедрі автоматизації електромеханічних систем та електро-приводу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України.

Дисертація присвячена питанню розробки та дослідження нових алгоритмів іден-тифікації параметрів асинхронних двигунів з частково вимірюваним вектором стану при самоналаштуванні векторно-керованих електроприводів.

Розвинуто метод синтезу систем самоналаштування асинхронного електроприво-ду, які базуються на адаптивному оцінюванні координат АД при розімкненому керу-ванні, та розроблено метод ідентифікації параметрів АД з властивостями робастності до збурень, визначених неідеальностями інвертора, в умовах адаптивного регулюван-ня струмів статора, при яких гарантується асимптотичність оцінювання невідомих параметрів АД. На основі запропонованих методів синтезовано нові алгоритми іден-тифікації параметрів АД з властивостями глобальної асимптотичної стійкості при на-явності компонент надлишкової параметризації та локальної асимптотичної стійкості – без їх використання.

Спеціально сформовані задані тестові сигнали керування, які задовольняють умовам персистності збудження, гарантують експоненційну ідентифі-кацію невідомих параметрів асинхронного двигуна як при нерухомому роторі, так і при повнофазному керуванні з вільним обертанням ротора досліджуваної машини.

З метою контролю рівня насичення магнітної системи в ході тестування в структурі адаптивного алгоритму ідентифікації невідомих параметрів АД передбачено спосте-рігач вектора потокозчеплення статора. Перевагами запропонованих рішень задачі попередньої ідентифікації параметрів, в порівнянні з існуючими, є простота практич-ної реалізації, можливість асимптотичної ідентифікації при нерухомому валу АД та висока швидкість збіжності похибок в нуль, що підтверджено на основі повномасш-табних експериментальних досліджень та математичного моделювання.

Ключові слова: асинхронний двигун, ідентифікація параметрів, самоналашту-вання, векторне керування, адаптивне оцінювання.

СтатистикаПо результатам 2 семестра

2019/2020 учебного года


Всего студентов: 162,
из них на бюджете: 157.

ОбъявленияОбразовательный процесс в условиях карантина

С учётом эпидемиологической ситуации в Украине и уровня опасности на территории Киева (Детальнее - по ссылке), и в связи с продолжением карантина в Украине до 31 декабря дистанционная форма обучения для студентов также продолжается до 31 декабря. Об этом во время заседания ректората 19 октября сообщил первый проректор Юрий Якименко.

Последние объявления
Партнёры