faculty of electric power engineering and automatics of “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

2007. Пересада С. М. Нелінійне та адаптивне керування в електромеханічних системах з векторно-керованими електродвигунами

Пересада С. М. Нелінійне та адаптивне керування в електромеханічних системах з векторно-керованими електродвигунами. – Рукопис.

Пересада Сергій Михайлович. Нелінійне та адаптивне керування в електромеханічних системах з векторно-керованими електродвигунами : Дис… д-ра наук: 05.09.03 – 2007.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи. – Інститут електродинаміки НАН України, Київ, 2007.

Робота виконана на кафедрі автоматизації електромеханічних систем та електроприводу Національного технічного університету України „КПІ” Міністерства освіти і науки України, м. Київ.

Дисертацію присвячено вирішенню наукової проблеми підвищення динамічних та енергетичних характеристик електромеханічних систем з векторно-керованими електродвигунами за рахунок застосування методів нелінійного та адаптивного керування. Вирішення проблеми одержано на основі запропонованої концепції керування з формуванням двох результуючих декомпозицій “електромеханічна -електромагнітна підсистеми” та “механічна – електрична підсистеми” шляхом розробки нових методів нелінійного та адаптивного керування за вимірюваною частиною вектору стану в умовах відомих, а також невизначених параметрів об’єкта.

Синтезовано нові алгоритми векторного керування механічними координатами (моментом, кутовою швидкістю, кутовим положенням) та модулем вектора потокозчеплення в системах з основними типами приводних двигунів: постійного струму з незалежним збудженням, сімейства явнополюсних і неявнополюсних синхронних двигунів, асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором, явнополюсних синхронних двигунів з демпферними обмотками та асинхронних машин подвійного живлення. Запропоновано методики розрахунку параметрів регуляторів струму, швидкості та положення для формування динамічних показників якості керування.

Синтезовано алгоритми ідентифікації, адаптивного спостереження, прямого адаптивного керування в електромеханічних системах з синхронними і асинхронними двигунами, розроблено метод керування кутовою швидкістю асинхронного двигуна без її вимірювання.

Наведено результати чисельних експериментальних досліджень розроблених систем.

Ключові слова: електромеханічна система, векторне керування, нелінійне керування, стійкість системи.

Peresada S. M. Nonlinear and adaptive control of the electromechanical systems based on vector-controlled electric motors. – Manuscript.

Dissertation for a Doctor’s degree in Engineering Sciences of the specialty 05.09.03 – Electrotechnical Complexes and Systems. – Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2007.

Results of intensive experimental testing are presented.

Keywords: electromechanical system, vector control, nonlinear control, system stability.

StatisticsAs result of 2 semester

2019/2020 academic year


Total students: 162,
on the budget: 157.

AnnouncementEducational process in quarantine

Taking into account the epidemiological situation in Ukraine and the level of danger on the territory of Kiev (More info is by the link.), and due to the extension of quarantine in Ukraine until December 31, the distance learning format for students also continues until December 31. The first vice-rector Yuriy Yakymenko announced this during the meeting of the rector's office on October 19.

The last announcements
Partners