факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

2007. Пересада С. М. Нелінійне та адаптивне керування в електромеханічних системах з векторно-керованими електродвигунами

Пересада С. М. Нелінійне та адаптивне керування в електромеханічних системах з векторно-керованими електродвигунами. – Рукопис.

Пересада Сергій Михайлович. Нелінійне та адаптивне керування в електромеханічних системах з векторно-керованими електродвигунами : Дис… д-ра наук: 05.09.03 – 2007.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи. – Інститут електродинаміки НАН України, Київ, 2007.

Робота виконана на кафедрі автоматизації електромеханічних систем та електроприводу Національного технічного університету України „КПІ” Міністерства освіти і науки України, м. Київ.

Дисертацію присвячено вирішенню наукової проблеми підвищення динамічних та енергетичних характеристик електромеханічних систем з векторно-керованими електродвигунами за рахунок застосування методів нелінійного та адаптивного керування. Вирішення проблеми одержано на основі запропонованої концепції керування з формуванням двох результуючих декомпозицій “електромеханічна -електромагнітна підсистеми” та “механічна – електрична підсистеми” шляхом розробки нових методів нелінійного та адаптивного керування за вимірюваною частиною вектору стану в умовах відомих, а також невизначених параметрів об’єкта.

Синтезовано нові алгоритми векторного керування механічними координатами (моментом, кутовою швидкістю, кутовим положенням) та модулем вектора потокозчеплення в системах з основними типами приводних двигунів: постійного струму з незалежним збудженням, сімейства явнополюсних і неявнополюсних синхронних двигунів, асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором, явнополюсних синхронних двигунів з демпферними обмотками та асинхронних машин подвійного живлення. Запропоновано методики розрахунку параметрів регуляторів струму, швидкості та положення для формування динамічних показників якості керування.

Синтезовано алгоритми ідентифікації, адаптивного спостереження, прямого адаптивного керування в електромеханічних системах з синхронними і асинхронними двигунами, розроблено метод керування кутовою швидкістю асинхронного двигуна без її вимірювання.

Наведено результати чисельних експериментальних досліджень розроблених систем.

Ключові слова: електромеханічна система, векторне керування, нелінійне керування, стійкість системи.

Peresada S. M. Nonlinear and adaptive control of the electromechanical systems based on vector-controlled electric motors. – Manuscript.

Dissertation for a Doctor’s degree in Engineering Sciences of the specialty 05.09.03 – Electrotechnical Complexes and Systems. – Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2007.

Results of intensive experimental testing are presented.

Keywords: electromechanical system, vector control, nonlinear control, system stability.

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2019/2020 навчального року


Всього навчається: 162,
з них на бюджеті: 157.

ОголошенняУвага

Всі форми навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського переводяться на дистанційне навчання з 12.03.2020 по 03.04.2020. Освітній процес реалізувується з використанням електронних кабінетів в системі "Електронний кампус" та інших засобів зв'язку.
Всі масові заходи на цей час на території університету заборонені.
Бережіть себе та не хворійте.

Очні консультації під час карантину.


Згідно з наказом КМУ № 211 відвідування закладів освіти її здобувачами заборонено, тому всі питання вирішуються у динстанційному режимі.
У випадку виникнення критичних запитань щодо навчального процесу, які не можна вирішити дистанційно, потрібно записатись на консультацію з 10.00 до 13.00 через Telegram або телефоном
+380 (95) 794-45-98.
Решетник Віктор Сергійович.

Дистанційні консультації доступні зі всіма викладачами з 9:00 до 17:00 через інтернет. Контакти викладачів можете дізнатися у старост.

Партнери