Program “Electromechanical Automation Systems, Electric Drive and Electromobility”,faculty of Electric Power Engineering and Automatics of “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

2017. Оборонов Т. Ю. Моделі і засоби діагностування енергетичного і технічного стану синхронного електроприводу насосних установок

Оборонов Т. Ю. Моделі і засоби діагностування енергетичного і технічного стану синхронного електроприводу насосних установок. – На правах рукопису.

Оборонов Т. Ю. Моделі і засоби діагностування енергетичного і технічного стану синхронного електроприводу насосних установок

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України, м. Київ, 2017.

Дисертація присвячена підвищенню якості функціонування синхронного електроприводу насосних установок (СЕП НУ). Рішення які пропонуються в роботі полягають у контролюванні в реальному часі НУ, та обслуговуванні за фактичним станом установки під час експлуатації. Діагностування поєднує методи аналізування миттєвих значень струмів і напруг СЕП, температури навколо установки й дозволяє визначати енергетичний і технічний стан електротехнічної установки та прогнозувати її залишковий ресурс. Створені програмно-апаратні засоби діагностування СЕП НУ – моделі, методики, алгоритми, програми та схемно-технічні рішення враховують дію експлуатаційних впливів – якість напруги живлення, режим навантаження і температуру навколо механізму. Працездатність та коректність розроблених моделей, методик, алгоритмів і програм підтверджено лабораторними експериментами і впровадженням.

Ключові слова: електромеханічна система, синхронний двигун, насосна установка, показники якості електроенергії, графік електричного навантаження, енергетичний стан, технічний стан.

Oboronov T. Models and diagnostic tools of energy and technical condition of synchronous electric drive of pumping units. – Manuscript.

Ph.D. thesis in Engineering Science with a degree 05.09.03 – Electrotechnical complexes and systems, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute ” MES of Ukraine, Kyiv, 2017.

The thesis work deals with improving of quality of operation of synchronous electric drive pumping units (SED PU). Proposed by the work solutions lie in real-time PU controlling and condition-monitored maintenance (CMM) of the unit during operation. Undertaken researches of the influence of decreasing of quality of input voltage (voltage deviation, frequency deviation, voltage unbalance and voltage nonsinusoidality) and the value of the mechanical load on the energy characteristics of synchronous motors and their analysis confirm validity and adequacy of the developed models and methods of functional diagnostics of electric drive of pumping units.

StatisticsAs result of 1 semester

2022/2023 academic year


Total students: 137,
on the budget: 130.

AnnouncementEducational process, 2 semester

By the decision of the Administrative Council and the selection committee of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, the educational process for full-time and part-time higher education applicants will begin from February 01, 2021/22 academic year. University is in distant mode until 19.03.2022.

The last announcementsCenter for International Education