faculty of electric power engineering and automatics of “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

2007. Король С. В. Векторне керування механічними координатами та реак­тивною потужністю в електромеханічних системах на основі машини подвійного живлення

Король С. В. Векторне керування механічними координатами та реактивною потужністю в електромеханічних системах на основі машини подвійного живлення. – Рукопис.

Король С. В. Векторне керування механічними координатами та реактивною потужністю в електромеханічних системах на основі машини подвійного живлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 / Король Сергій Вікторович ; Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. ін-т”. — К., 2007. — 19 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-2233 A] УДК 621.313.333-83

Робота виконана на кафедрі автоматизації електромеханічних систем та електро-приводу Національного технічного університету України „КПІ” Міністерства освіти і науки України, м. Київ.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціаль-ністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи. – Національний технічний університет України „КПІ”, Київ, 2007.

Дисертація присвячена питанням розробки, теоретичного та практичного дослі-дження нових законів векторного керування моментом (кутовою швидкості) та реа-ктивною потужністю електромеханічних систем на основі машини подвійного жив-лення (МПЖ).

Для повної моделі МПЖ синтезовано та досліджено новий алгоритм керування момен-том та реактивною потужністю статора МПЖ. Синтезовано та досліджено два динамічних регулятора кутової швидкості МПЖ, які базуються на запропонованому рішенні та алго-ритмі [1]. Показано, що запропоновані рішення забезпечують асимптотичне відпрацю-вання траєкторій кутової швидкості одночасно з вільним регулюванням реактивної поту-жності при підвищених показниках грубості до варіації опору ротора.

У відповідності з новою концепцією керування ПН за рахунок формування повної енергії перетворення синтезовано та досліджено новий лінеаризуючий зворотнім зв’язком закон векторного керування ПН. В роботі показано, що запропоноване рішення забезпечує незалежну з високою точністю стабілізацію напруги в ланці по-стійного струму і реактивної потужності на вході ПН, а також розширену область стійкості та однакові зі стандартним рішенням значення інтегральної квадратичної помилки стабілізації напруги, при меншому в 4.4 рази значенні ємності.

Результати даної роботи можуть бути використані при розробці систем керування МПЖ та ПН.

Ключові слова: машина подвійного живлення, векторне керування, орієнтація по вектору напруги статора, регулювання реактивної потужності МПЖ, регулювання кутової швидкості МПЖ, перетворювач напруги ротора.

StatisticsAs result of 2 semester

2019/2020 academic year


Total students: 162,
on the budget: 157.

AnnouncementAttention

All forms of education in Igor Sikorsky KPI are chaged into distance study from 12.03.2020 to 03.04.2020. Study process is realized by means of electronic cabinets in "E-campus", and other media.
All mass events are prohibited for this period.
Take care.

Consultations during quarantine.


In accordance with the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 211, visits to educational institutions by their applicants are prohibited, therefore, all issues are to resolve remotely.
In case of critical questions regarding the educational process, which cannot be resolved remotely, you must make an appointment for consultation from 10 a.m. to 1 p.m. via Telegram or by phone
+380 (95) 794-45-98.
Viktor Reshetnyk.

Distance consultations are available for all the staff from 9 a.m. to 5 p.m. Contacts of the teaching staff can be found from senior students of each group.

Partners