факультет электроэнерготехники и автоматики "КПИ им. Игоря Сикорского"

2007. Король С. В. Векторне керування механічними координатами та реак­тивною потужністю в електромеханічних системах на основі машини подвійного живлення

Король С. В. Векторне керування механічними координатами та реактивною потужністю в електромеханічних системах на основі машини подвійного живлення. – Рукопис.

Король С. В. Векторне керування механічними координатами та реактивною потужністю в електромеханічних системах на основі машини подвійного живлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 / Король Сергій Вікторович ; Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. ін-т”. — К., 2007. — 19 c. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2007-2233 A] УДК 621.313.333-83

Робота виконана на кафедрі автоматизації електромеханічних систем та електро-приводу Національного технічного університету України „КПІ” Міністерства освіти і науки України, м. Київ.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціаль-ністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи. – Національний технічний університет України „КПІ”, Київ, 2007.

Дисертація присвячена питанням розробки, теоретичного та практичного дослі-дження нових законів векторного керування моментом (кутовою швидкості) та реа-ктивною потужністю електромеханічних систем на основі машини подвійного жив-лення (МПЖ).

Для повної моделі МПЖ синтезовано та досліджено новий алгоритм керування момен-том та реактивною потужністю статора МПЖ. Синтезовано та досліджено два динамічних регулятора кутової швидкості МПЖ, які базуються на запропонованому рішенні та алго-ритмі [1]. Показано, що запропоновані рішення забезпечують асимптотичне відпрацю-вання траєкторій кутової швидкості одночасно з вільним регулюванням реактивної поту-жності при підвищених показниках грубості до варіації опору ротора.

У відповідності з новою концепцією керування ПН за рахунок формування повної енергії перетворення синтезовано та досліджено новий лінеаризуючий зворотнім зв’язком закон векторного керування ПН. В роботі показано, що запропоноване рішення забезпечує незалежну з високою точністю стабілізацію напруги в ланці по-стійного струму і реактивної потужності на вході ПН, а також розширену область стійкості та однакові зі стандартним рішенням значення інтегральної квадратичної помилки стабілізації напруги, при меншому в 4.4 рази значенні ємності.

Результати даної роботи можуть бути використані при розробці систем керування МПЖ та ПН.

Ключові слова: машина подвійного живлення, векторне керування, орієнтація по вектору напруги статора, регулювання реактивної потужності МПЖ, регулювання кутової швидкості МПЖ, перетворювач напруги ротора.

СтатистикаПо результатам 2 семестра

2019/2020 учебного года


Всего студентов: 162,
из них на бюджете: 157.

ОбъявленияВнимание

Все формы обучения в КПИ им. Игоря Сикорского переводятся на дистанционное обучение с 12.03.2020 по 03.04.2020. Образовательный процесс реализовывается с использование электронных кабинетов "Электронный кампус" и других средств связи.
Все массовые мероприятия в этот период на территории университета запрещены.
Не болейте, берегите себя.

Очные консультации во время карантина.


В соответствии с приказом КМУ № 211 посещение учебных заведений их соискателями запрещено, поэтому все вопросы решаются в дистанционном режиме.
В случае возникновения критических вопросов касательно учебного процесса, которые невозможно решить дистанционно, необходимо записаться на консультацию с 10.00 по 13.00 через Telegram либо по телефону
+380 (95) 794-45-98.
Решетник Виктор Сергеевич.

Дистанционные консультации доступны со всеми преподавателями с 9.00 по 17.00 через интернет. Контакты преподавателей можно узнать у старост групп.

Партнёры