faculty of electric power engineering and automatics of “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Звіт про наукову роботу за 2012 рік

Звіт про наукову роботу за 2012 рік. Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу

Звіт про наукову роботу за 2012 рік. Наукові дослідження у звітному 2012 р. виконувалися за науковим напрямком кафедри “Теорія складних багатовимірних електромеханічних систем”. Наукова робота кафедри була направлена на:

– розробку узагальненого математичного опису електромеханічних об’єктів змінного струму з кінематичною парою кочення та принципів побудови усередненої моделі електромеханічних перетворювачів та транспортного засобу за умов живлення двох двигунів від одного перетворювача;

– розробку нового принципу керування координатами електромеханічних об’єктів при живленні двох асинхронних двигунів від одного інвертора;

 • синтез нелінійного, адаптивного та робастного керування в електромеханічних системах з машинами змінного струму;
 • розробку та дослідження систем векторного керування електродвигунами змінного струму без давачів механічних координат;
 • розробку алгоритмів керування електромеханічними системами на основі принципу пасивності;
 • проектування енергоефективних електромеханічних систем автоматизації турбомеханізмів;
 • розробку та дослідження електромеханічних систем на основі концепції зворотної задачі динаміки;
 • аналіз статичних та динамічних характеристик асинхронних генераторів з самозбудженням.

У звітному році виконувалась одна науково – дослідна держбюджетна робота № 2511ф “Основи теорії векторно-керованих електромеханічних систем змінного струму з кінематичною парою кочення”, керівник д.т.н., проф. Пересада С.М., яка фінансується з державного бюджету Міністерства освіти України. Робота проводиться за пріоритетним тематичним напрямком НТУУ “КПІ” “1.7.5.3. Енергетична ефективність та енергозбереження”. Робота розпочалася в січні 2012 р., а завершується в грудні 2014 р. Обсяг фінансування за плановим кошторисом на 2012 р. складав 155000 грн., в т.ч. на заробітну плату – 111883 грн.

У 2012 р. на кафедрі працювали на штатних посадах 16 співробітників професорсько – викладацького складу, серед них 4 доктори технічних наук. Для виконання науково – дослідних робіт з урахуванням учбово – допоміжного складу було залучено за сумісництвом сім осіб, в т.ч.:

 • 1 доктор технічних наук, професор Пересада С. М.;
 • 2 кандидати технічних наук: доценти Островерхов М. Я., Кіселичник О. І.;
 • 1 кандидат технічних наук, ст. викл. Колесніченко С. П.;
 • 2 молодших наукових співробітники, асистенти Бовкунович В.С., Бур’ян С. О.;
 • 1 інженер Крижанівський В. П.

Відсутність штатних співробітників НДЧ кафедри зумовлена недостатнім фінансуванням наукових досліджень.

Кафедра співпрацює і має відповідні міжнародні договори з Другим Римським технічним університетом  та з інститутом електричних енергосистем Магдебурзького університету ім. Отто фон Геріке (Німеччина).

Звіт про наукову роботу за 2012 рік складається з частин:

1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

2. Основні результати наукових досліджень та науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами

3. Інноваційна діяльність

4. Міжнародне наукове співробітництво

5. Аналіз наукового співробітництва з науковими установами НАН України та галузевими академіями наук України.

6. Публікації

7. Конференції, семінари, виставки

8. Наукові досягнення

9. Організаційне забезпечення наукової діяльності.

10. Матеріальна база підрозділу

11. Проект плану розвитку підрозділу на 2013 р.

StatisticsAs result of 2 semester

2019/2020 academic year


Total students: 162,
on the budget: 157.

AnnouncementAttention

All forms of education in Igor Sikorsky KPI are chaged into distance study from 12.03.2020 to 03.04.2020. Study process is realized by means of electronic cabinets in "E-campus", and other media.
All mass events are prohibited for this period.
Take care.

Consultations during quarantine.


In accordance with the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 211, visits to educational institutions by their applicants are prohibited, therefore, all issues are to resolve remotely.
In case of critical questions regarding the educational process, which cannot be resolved remotely, you must make an appointment for consultation from 10 a.m. to 1 p.m. via Telegram or by phone
+380 (95) 794-45-98.
Viktor Reshetnyk.

Distance consultations are available for all the staff from 9 a.m. to 5 p.m. Contacts of the teaching staff can be found from senior students of each group.

Partners