Program “Electromechanical Automation Systems, Electric Drive and Electromobility”,faculty of Electric Power Engineering and Automatics of “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

2004. Ковбаса С. М. Система векторного керування асинхронним двигуном з властивостями грубості до варіацій активного опору ротора

Ковбаса С. М. Система векторного керування асинхронним двигуном з властивостями грубості до варіацій активного опору ротора. – Рукопис.

Ковбаса Сергій Миколайович. Система векторного керування асинхронним двигуном з властивостями грубості до варіацій активного опору ротора: дис… канд. техн. наук: 05.09.03 / НАН України; Інститут електродинаміки. – К., 2004.

Робота виконана на кафедрі автоматизації електромеханічних систем та електроприводу Націона-льного технічного університету України „КПІ” Міністерства освіти і науки України, м. Київ.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи. – Інститут електродинаміки НАН України, Київ, 2004.

Дисертація присвячена питанням розробки та дослідження грубих до параметричних збурень алгоритмів векторного керування асинхронним двигуном, а також створенню на їх основі систем асинхронного векторно-керованого електроприводу.

Виконано теоретичне обґрунтування можливості застосування принципу розділення для синтезу алгоритмів векторного керування асинхронним двигуном з використанням замкнених спостерігачів магнітного потоку, які мають властивості асимптотичної експоненційно стійкості. Синтезовані та досліджені асимптотичні спостерігачі магнітного потоку АД з підвищеними властивостями гру-бості до варіацій активного опору ротора. Отримано теоретичне рішення задачі синтезу нового алгоритму векторного керування по вимірюваному виходу, який забезпечує асимптотичне відп-рацювання заданих траєкторій кутової швидкості та потокозчеплення, та має властивості глоба-льної експоненційної стійкості.

Показано, що запропоноване рішення має підвищені властивості грубості по відношенню до варіацій активного опору роторного кола, є простим з точки зору практичної реалізації, а також демонструє більш високі показники якості відпрацювання траєкторій кутової швидкості-модуля потокозчеплення та енергетичної ефективності у порівнянні зі станда-ртними рішеннями. Розроблено експериментальну установку – станцію швидкого прототипного тестування алгоритмів керування електроприводами. Розроблено та створено експериментальний зразок векторно-керованого асинхронного електроприводу.

Ключові слова: система автоматичного керування, асинхронний електропривод, векторне ке-рування, спостерігач магнітного потоку.

Kovbasa S. N. Robust Vector Control of Induction Motors under rotor resistor variations. – Manuscript.

Thesis for a candidate degree of technical sciences of speciality 05.09.03 – Electrotechnical complexes and systems. – Institute of Electrodynamics of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2004.

Keywords: automatic control, induction motor drive, vector control, flux observer.

StatisticsAs result of 1 semester

2022/2023 academic year


Total students: 137,
on the budget: 130.

Announcement
Center for International Education