faculty of electric power engineering and automatics of “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Бовкунович, В. С. Непряме векторне керування асинхронними двигунами з властивостями робастності та адаптації до змін активного опору ротора

Бовкунович В.С. Непряме векторне керування асинхронними двигунами з властивостями робастності та адаптації до змін активного опору ротора. – На правах рукопису.

Бовкунович, В. С. Непряме векторне керування асинхронними двигунами з властивостями робастності та адаптації до змін активного опору ротора [Текст] : автореферат… канд. техн. наук, спец.: 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи / Бовкунович В. С. – К. : Нац. техн. ун-т Укр. “Київський політехнічний ін-т”, 2013. – 20 с.

Робота виконана на кафедрі автоматизації електромеханічних систем та електроприводу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України, м. Київ, 2013.

Дисертація присвячена питанням розробки та дослідження нових алгоритмів векторного керування асинхронними двигунами, які мають підвищені властивості робастності та адаптації по відношенню до параметричних збурень.

Отримав подальший розвиток метод синтезу алгоритмів непрямого векторного керування моментом і потоком асинхронних двигунів. Синтезовано та досліджено основні існуючі алгоритми непрямого векторного керування, а також новий алгоритм робастного векторного керування з підвищеними властивостями робастності до варіацій активного опору роторного кола, який забезпечує глобальне асимптотичне відпрацювання заданих траєкторій моменту і модуля вектора потокозчеплення ротора та має властивості глобальної асимптотичної експоненційної стійкості. Для відчутного підвищення точності при низьких швидкостях робастного векторного керування синтезовано адаптивний спостерігач вектору потокозчеплення ротора. Теоретично обґрунтовано правомірність застосування нелінійного принципу розділення для побудови адаптивних систем на основі синтезованих алгоритму робастного непрямого векторного керування та адаптивного спостерігача вектора потокозчеплення ротора. Розроблено метод дослідження робастності алгоритмів непрямого векторного керування, на основі якого проведені повномасштабні дослідження синтезованих систем, які підтверджують переваги розробленого робастного векторного керування в порівнянні з іншими відомими алгоритмами при непрямому полеорієнтуванні.

Ключові слова: система автоматичного керування, асинхронний електропривод, векторне керування, спостерігач магнітного потоку.

Keywords: automatic control, induction motor drive, vector control, flux observer.

StatisticsAs result of 2 semester

2019/2020 academic year


Total students: 162,
on the budget: 157.

AnnouncementEducational process in quarantine

Taking into account the epidemiological situation in Ukraine and the level of danger on the territory of Kiev (More info is by the link.), and due to the extension of quarantine in Ukraine until December 31, the distance learning format for students also continues until December 31. The first vice-rector Yuriy Yakymenko announced this during the meeting of the rector's office on October 19.

The last announcements
Partners