faculty of electric power engineering and automatics of “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

2015. Трандафілов, В. М. Векторне керування асинхронними двигунами, інваріантне до варіацій активного опору ротора

Трандафілов В.М. Векторне керування асинхронними двигунами інваріантне до варіацій активного опору ротора. – На правах рукопису.

Трандафілов, В. М. Векторне керування асинхронними двигунами інваріантне до варіацій активного опору ротора [Текст] : автореферат… канд. техн. наук, спец.: 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Трандафілов В. М. – К. : Нац. техн. ун-т Укр. “Київський політехнічний ін-т”, 2015. – 20 с.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України, м. Київ, 2015.

Дисертація присвячена питанням розробки та дослідження нових алгоритмів прямого векторного керування АД, що володіють властивістю інваріантності по відношенню до параметричних збурень.

Робота виконана на кафедрі автоматизації електромеханічних систем та електроприводу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України.

Розроблено узагальнений метод синтезу спостерігачів магнітного потоку з ковзним режимом, що дозволяє синтезувати всі існуючі спостерігачі, побудовані на методі еквівалентного керування, а також нові рішення з підвищеними властивостями робастності до параметричних збурень. На основі узагальненої структури спостерігачів теоретично обґрунтовано та виконано аналітичне дослідження їх робастності до варіацій активного опору ротора АД, наведено порівняльний аналіз робастності типових спостерігачів з ковзним режимом. Розроблено метод синтезу інваріантних до варіацій активного опору роторного кола спостерігачів з ковзним режимом, які дозволяють створювати інваріантні системи прямого векторного керування АД. На основі запропонованого спостерігача вирішена загальнотеоретична задача інваріантного до варіацій активного опору ротора прямого векторного керування магнітним потоком і кутовою швидкістю АД з короткозамкненим ротором. Інваріантність до обмежених варіацій активного опору ротора зберігається в усьому робочому діапазоні швидкостей обертання АД, включаючи роботу з нульовою швидкістю. Переваги розробленого інваріантного векторного керування в порівнянні з існуючими стандартним та робастним алгоритмами, що полягають у стабілізації динамічних та енергетичних показників, підтверджені на основі повномасштабних експериментальних досліджень та математичного моделювання.

Ключові слова: асинхронний двигун, пряме полеорієнтування, інваріантний спосте-
рігач, ковзний режим, варіації активного опору ротора.

StatisticsAs result of 2 semester

2019/2020 academic year


Total students: 162,
on the budget: 157.

AnnouncementAttention

All forms of education in Igor Sikorsky KPI are chaged into distance study from 12.03.2020 to 03.04.2020. Study process is realized by means of electronic cabinets in "E-campus", and other media.
All mass events are prohibited for this period.
Take care.

Consultations during quarantine.


In accordance with the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 211, visits to educational institutions by their applicants are prohibited, therefore, all issues are to resolve remotely.
In case of critical questions regarding the educational process, which cannot be resolved remotely, you must make an appointment for consultation from 10 a.m. to 1 p.m. via Telegram or by phone
+380 (95) 794-45-98.
Viktor Reshetnyk.

Distance consultations are available for all the staff from 9 a.m. to 5 p.m. Contacts of the teaching staff can be found from senior students of each group.

Partners