Program “Electromechanical Automation Systems, Electric Drive and Electromobility”,faculty of Electric Power Engineering and Automatics of “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

2015. Трандафілов, В. М. Векторне керування асинхронними двигунами, інваріантне до варіацій активного опору ротора

Трандафілов В.М. Векторне керування асинхронними двигунами інваріантне до варіацій активного опору ротора. – На правах рукопису.

Трандафілов, В. М. Векторне керування асинхронними двигунами інваріантне до варіацій активного опору ротора [Текст] : автореферат… канд. техн. наук, спец.: 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Трандафілов В. М. – К. : Нац. техн. ун-т Укр. “Київський політехнічний ін-т”, 2015. – 20 с.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України, м. Київ, 2015.

Дисертація присвячена питанням розробки та дослідження нових алгоритмів прямого векторного керування АД, що володіють властивістю інваріантності по відношенню до параметричних збурень.

Робота виконана на кафедрі автоматизації електромеханічних систем та електроприводу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України.

Розроблено узагальнений метод синтезу спостерігачів магнітного потоку з ковзним режимом, що дозволяє синтезувати всі існуючі спостерігачі, побудовані на методі еквівалентного керування, а також нові рішення з підвищеними властивостями робастності до параметричних збурень. На основі узагальненої структури спостерігачів теоретично обґрунтовано та виконано аналітичне дослідження їх робастності до варіацій активного опору ротора АД, наведено порівняльний аналіз робастності типових спостерігачів з ковзним режимом. Розроблено метод синтезу інваріантних до варіацій активного опору роторного кола спостерігачів з ковзним режимом, які дозволяють створювати інваріантні системи прямого векторного керування АД. На основі запропонованого спостерігача вирішена загальнотеоретична задача інваріантного до варіацій активного опору ротора прямого векторного керування магнітним потоком і кутовою швидкістю АД з короткозамкненим ротором. Інваріантність до обмежених варіацій активного опору ротора зберігається в усьому робочому діапазоні швидкостей обертання АД, включаючи роботу з нульовою швидкістю. Переваги розробленого інваріантного векторного керування в порівнянні з існуючими стандартним та робастним алгоритмами, що полягають у стабілізації динамічних та енергетичних показників, підтверджені на основі повномасштабних експериментальних досліджень та математичного моделювання.

Ключові слова: асинхронний двигун, пряме полеорієнтування, інваріантний спосте-
рігач, ковзний режим, варіації активного опору ротора.

StatisticsAs result of 1 semester

2022/2023 academic year


Total students: 137,
on the budget: 130.

Announcement
Center for International Education