ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

2. Основні результати наукових досліджень 2016 р.

Основні результати наукових досліджень 2016 р. та НТ розробок за пріоритетними напрямами

2. Основні результати наукових досліджень 2016 р. та НТ розробок за пріоритетними напрямами

Наукова діяльність кафедри відповідає пріоритетним напрямком розвитку науки і техніки (згідно Закону України  №2519-IV від 09.10.2010 р.) «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави», тематичний напрямок (згідно КМ України № 942 від 07.09.2011 р.) «Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук».

2.1. У звітному році виконувалась одна науково – дослідна держбюджетна робота № 2841ф “Методи робастного адаптивного керування електромеханічними системами з підвищеними динамічними та енергетичними показниками”, керівник д.т.н., проф. Пересада С.М., яка фінансується з державного бюджету Міністерства освіти України. Робота розпочалася в січні 2015 р., а завершується в грудні 2017 р. Обсяг фінансування за плановим кошторисом на 2016 р., в т.ч. на заробітну плату.

У відповідності до технічного завдання, за темою №2841 у звітному році розроблено:

 • алгоритми автоматичного налаштування систем векторного керування механічними та електромагнітними координатами двигунів змінного струму у відповідності до заданих критеріїв оптимізації на етапі ініціалізації системи;
 • математичну модель асинхронного двигуна з врахуванням нелінійності кривої намагнічування;
 • метод синтезу енергоефективного керування моментом асинхронних двигунів з максимізацією співвідношення момент-струм, який дозволяє синтезувати алгоритми векторного керування з використанням концепції прямого та непрямого векторного керування;
 • спостерігачі магнітного потоку з врахуванням кривої намагнічування;
 • методи синтезу та синтезовано енергоефективні алгоритми керування кутовою швидкістю асинхронних двигунів, які забезпечують асимптотичне відпрацювання заданих її траєкторій та одночасну максимізацію співвідношення момент-струмв квазіусталених режимах роботи;
 • нові методи формування заданого потокозчеплення ротора асинхронного двигуна, які, на відміну від вже існуючих, дозволяють зменшити сплески струмів статора в динамічних режимах, що додатково зменшує втрати активної потужності в динаміці;
 • моделюючі програми для дослідження розроблених структур керування.

У 2017 році запланована розробка та виготовлення експериментальних установок для дослідження електромеханічних систем з підвищеними динамічними та енергетичними показниками. Експериментальні дослідження адаптивних алгоритмів ідентифікації параметрів та самоналаштування систем векторного керування на експериментальних установках. Експериментальні дослідження адаптивних алгоритмів векторного керування координатами ЕМС з двигунами змінного струму та алгоритмів керування координатами АД з максимізацією співвідношення момент-струм. Порівняльний аналіз результатів моделювання та експериментів з уточненням законів керування. Узагальнення результатів, розробка рекомендацій з впровадження, комерціалізація результатів, підготовка звіту про НДР.

Основні результати роботи кафедри:

 • захищено три кандидатські дисертації (Приступа Д. Л., Коноплінський М. А., Пушкар М. В.);
 • готуються до захисту у 2017 році докторська дисертація Ковбаси С. М. та кандидатська дисертація Благодіра В. О.;
 • опубліковано 73 наукові праці (включаючи доповіді та тези доповідей на конференціях), із них 11 входять до SCOPUS, 35 у фахових виданнях ВАК та 5 у закордонних виданнях;
 • зроблено 52 доповіді на конференціях загалом, з них 4 доповіді на міжнародних конференціях під егідою IEEE, 2 доповіді на міжнародних закордонних конференціях та 20 доповідей на 7-ми міжнародних конференціях в Україні;
 • завідуючому кафедри д.т.н., проф.. Пересаді С. М. присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки;
 • нагороджено дипломом і почесним знаком лаурета премії Президента України для молодих вчених к.т.н., доц. Бур’ян С.О.;
 • отримано диплом переможця V конкурсу стартапів “Sikorsky Challenge 2016” з проектом «Енергоефективний електропривод електробусу з акумуляторно-суперконденсаторним живленням»;
 • проведено загально-університетську науково-технічну конференцію молодих учених, аспірантів і студентів „Проблеми сучасної електроенерготехіки та автоматики”, секція „Автоматизація електромеханічних систем та управління ними”, де зроблено 30 доповідей студентів;
 • отримано 3 дипломи першого ступеня та 1 диплом другого ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2015/2016 навчального року з галузі «Електротехніка та електромеханіка» (студенти Петровський Я.І., Андрієнко Р.В., керівник доц. Бур’ян С. О., студенти Шурдукало І.І., Пушніцин Д.С., керівник доц. Ковбаса С.М, студент Решетник В.С., керівник проф. Пересада С.М., студент Сташук Є.С., керівник
  проф. Толочко О.І. ).

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти