ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Звіт про наукову роботу за 2016 рік

Звіт про наукову роботу за 2016 рік. Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу

Звіт про наукову роботу за 2016 рік. Наукові дослідження у звітному 2016р. виконувалися за науковим напрямком кафедри “Теорія складних багатовимірних електромеханічних систем”. Наукова робота кафедри була направлена на:

  • розробку та дослідження алгоритмів векторного керування асинхронними двигунами, адаптивних до активних опорів статора і ротора;
  • дослідження методів енергоефективного керування моментом тягових двигунів змінного струму методом математичного моделювання та на експериментальних установках;
  • розробку та дослідження методів енергоефективного керування кутовою швидкістю асинхронних двигунів;
  • розробку та дослідження методів керування асинхронними двигунами з врахуванням привої намагнічування;
  • розробку та дослідження алгоритмів керування двигунами та асинхронними генераторами методом математичного моделювання та на експериментальних установках, проведення порівняльного аналізу;
  • розробку та дослідження алгоритмів керування системами генерування енергії на основі асинхронної машини подвійного живлення;
  • розробку та дослідження алгоритмів ідентифікації параметрів електромеханічних систем на основі асинхронних двигунів;
  • розробку електромеханічних систем тягового призначення.

У звітному році виконувалась одна науково – дослідна держбюджетна робота № 2841ф “Методи робастного адаптивного керування електромеханічними системами з підвищеними динамічними та енергетичними показниками”, керівник д.т.н., проф. Пересада С.М., яка фінансується з державного бюджету Міністерства освіти України. Робота проводиться за пріоритетним напрямком розвитку науки і техніки (згідно Закону України  №2519-IV від 09.10.2010 р.) «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави», тематичний напрямок (згідно КМ України № 942 від 07.09.2011 р.) «Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук». Робота розпочалася в січні 2015 р., а завершується в грудні 2017 р. Обсяг фінансування за плановим кошторисом на 2016 р. складав 127 тис.грн., в т.ч. на заробітну плату – 103 тис.грн.

У 2016 р. на кафедрі працювали на штатних посадах 17 співробітників професорсько – викладацького складу, серед них 3 доктори технічних наук. Для виконання науково – дослідних робіт з урахуванням учбово-допоміжного складу було залучено за сумісництвом п’ять осіб, в т.ч.:

  • 1 доктор технічних наук, професор Пересада С.М.;
  • 4 кандидати технічних наук, (доц. Ковбаса С. М., доц. Король С. В., асистент Трандафілов В. М., ст..викл. Димко С. С.).

Відсутність штатних співробітників НДЧ кафедри зумовлена недостатнім фінансуванням наукових досліджень.

Кафедра співпрацює і має відповідні міжнародні договори з Другим Римським технічним університетом  та з інститутом електричних енергосистем Магдебурзького університету ім. Отто фон Геріке (Німеччина), Університетом Прикладних наук Гессена (Німеччина).

Звіт про наукову роботу за 2016 рік має структуру:

1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом.

2. Основні результати наукових досліджень та НТ розробок за пріоритетними напрямами

3. Інноваційна діяльність

4. Міжнародне наукове співробітництво.

5. Аналіз наукового співробітництва з науковими установами НАН України та галузевими академіями наук України.

6. Наукові школи підрозділу.

7. Публікації.

8. Наукові конференції, семінари, виставки.

9. Наукові досягнення науково-педагогічних і наукових працівників.

10. Організаційне забезпечення наукової діяльності.

11. Матеріальна база підрозділу.

12. Проект плану розвитку підрозділу на 2017 рік.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти