ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

1. Підготовка наукових кадрів 2016 р.

Підготовка наукових кадрів 2016 р. та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом.

1. Підготовка наукових кадрів 2016 р. та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом.

1.1 Підготовка кандидатів та докторів наук

У звітному році захищено три кандидатські дисертації

 1. Приступа Д. Л., асистент, «Ідентифікація електричних параметрів асинхронних двигунів при самоналаштуванні векторно-керованих електроприводів», керівник д.т.н., проф. Пересада С. М., 10 червня 2016 р.
 2. Коноплінський М. А. «Адаптивне векторне керування асинхронними двигунами при варіаціях активних опорів статора та ротора», керівник д.т.н., проф. Пересада С. М., 29 червня 2016 р.
 3. Пушкар М. В. «Система генерування електричної енергії на основі асинхронного генератора із самозбудженням», керівник к.т.н., доц. Печеник М. В., 06 грудня 2016 р.

У звітному році в аспірантуру кафедри поступив один випускник магістратури: Решетник В.С. Закінчив аспірантуру кафедри один аспірант з підготовленою до захисту дисертацією:  Благодір В. О.

Продовжують підготовку в аспірантурі: Желінський М. М., Зайченко Ю. М. (перейшли на 3-й курс), Наумчук Л. М., Дученко А. Ю. (перейшли на 2-й курс).

1.2 Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

За результатами розробок створено нові розділи в дисципліні «Системи програмного та слідкуючого керування рухом-1», оновлено дисципліни «Робастне та адаптивне керування», «Теорія мехатронних систем», «Автоматизація електромеханічних систем», «Моделювання електромеханічних систем» та цикли лабораторних робіт до них; створено новий цикл лабораторних робіт для курсу «Системи програмного та слідкуючого керування рухом-1».

1.3 Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів

У виконанні бюджетної науково – дослідної роботи № 2841ф брали участь 15 студентів стаціонарної форми навчання приймали участь на безоплатній основі.

За участю студентів зроблено одна доповідь на ХIV Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми сучасної електротехніки-2016» під егідою IEEE (6 – 10 червня 2016р., м. Київ), 2 доповіді на XVІІ Міжнародній науково-технічній конференції “Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика” (ICPEES ’2016), (17 – 19 травня 2016 р., м. Кременчук), 4 доповіді на XIV Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених і спеціалістів “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації” (ESMO 2016), (14 – 15 квітня 2016р, м. Кременчук) та 2 доповіді на XVI Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», (6-8 квітня 2016р. м. Київ).

 1. О.І. Толочко, А.А. Бугровий, Поліпшення динаміки систем електроприводу на базі синхронного двигуна з постійними магнітами при використанні оптимальних стратегій керування.
 2. М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук, А.О. Грицай, Дослідження впливу оптимального регулятора напруги на рівень коливань у стрічці конвеєра.
 3. О.І. Толочко, А.А. Бугровий, Синтез систем квазіоптимального керування синхронними двигунами з постійними магнітами за стратегією максимальний момент на ампер.
 4. С.О. Бур’ян, Р.В. Андрієнко, Розробка та дослідження оцінювача продуктивності насосної установки на основі штучної нейронної мережі.
 5. В.М. Трандафілов, Є.Ю. Березюк, Векторне керування кутовим положенням синхронного двигуна з постійними магнітами при струмовому керуванні машиною.
 6. Б.І. Приймак, В.М. Марчук, Підвищення енергоефективності асинхронного генератора з векторним керуванням.
 7. Б.І. Приймак, В.В. Кучеренко, Параметрична чутливість межової швидкості зони ослаблення поля асинхронного двигуна з максимізацією момента.
 8. В.М. Трандафілов, Є.Ю. Березюк,Векторне керування кутовим положенням синхронних двигунів з постійними магнітами.
 9. В.М. Трандафілов, С.С. Теребійчук, Векторне керування кутовою швидкістю синхронних двигунів з постійними магнітами.

Зроблено 30 доповідей на Загальноуніверситетській міжнародній науково-технічній конференції молодих учених, аспірантів і студентів  «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики» , НТУУ “КПІ”, Київ, грудень 2016, секція якої “Автоматизація електромеханічних систем та управління ними” проведена кафедрою. Тексти доповідей опубліковано у збірнику праць конференції. Деякі з доповідей:

 1. Сергієнко М.О., Мориконь О.М., Приймак Б.І. Концепція лабораторної роботи на тему синтезу послідовних корегувальних пристроїв лінійних САК.
 2. Сергієнко М.О., Мориконь О.М., Приймак Б.І. Побудова лабораторного стенду для  синтезу послідовних корегувальних  пристроїв систем автоматичного керування.
 3. Бур’ян С.О, У Сюань Основі аспекти технологій нафтовидобування.
 4. Коляска А.Г., Ковбаса С.М. Дослідження статичних характеристик алгоритмів керування моментом асинхронного двигуна.
 5. Павлюков М., Красношапка Н.Д.Розрахунок механічної характеристики асинхронного електропривода з урахуванням залежності параметрів роторного контуру від ковзання.
 6. Захарченко Ю.О., Родькін Д.І., Приймак Б.І.Керування потокозчепленням асинхронного двигуна за допомогою аперіодичного регулятора підвищеного порядку.
 7. Печеник М.В., Бур’ян С.О., Войтко О.А. Дослідження точності позиціонування шахтних клітєвих підйомних установок.
 8. Теряєв В.І., Хенхао Сун Постановка задач автоматизації механізованого гаражного комплекса.
 9. Теряєв В.І., Колісник Р.В., Лабенський В.В. Стабілізоване джерело живлення на основі використання динамічної ємності.
 10. Теряєв В.І., Лабенський В.В., Колісник Р.В. Стабілізація структурно-нестійких систем методом послідовної корекції.
 11. Кіяткін Р.О., Приступа Д.Л.Тенденції розвитку приводу сучасного електротранспорту.
 12. Кіяткін Р.О., Приступа Д.Л.Дослідження впливу нелінійності магнітного кола на параметри асинхронного двигуна в перехідних режимах.
 13. Тригуб А.O., Пушкар М.В. Використання апроксимації методом найменших квадратів при експериментальному дослідженні механічних характеристик електроприводів.
 14. Романчук А.О., Теребійчук С., Толочко О. І. Особливості віртуального фізичного моделювання механічних об‘єктів з використанням блоків бібліотеки SIMMECHANICS.

Представлено чотири наукові роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 2015/2016 н. р. з галузі «Електротехніка та електромеханіка» у
м. Дніпродзержинськ:

 1. Петровський Я.І., Андрієнко Р.В. «Розробка та дослідження оцінювача коефіцієнту корисної дії насосу на основі нейронної мережі», керівник доц. Бур’ян С. О., робота отримала диплом 1 ступеня.
 2. Шурдукало І.І., Пушніцин Д.С. «Cтенд для дослідження електромеханічних систем безпілотних літальних апаратів та їх елементів», керівник доц. Ковбаса С.М., робота отримала диплом 1 ступеня.
 3. Решетник В.С. «Адаптивне оцінювання активних опорів статора і ротора асинхронних двигунів для векторно-керованих електромеханічних систем», керівник
  проф. Пересада С.М., робота отримала диплом 1 ступеня.
 4. Сташук Є.С. «Рoзрoбкa математичної і віртуальної фізичної моделей багатокоординатної електромеханічної системи мостового крана», керівник
  проф. Толочко О.І., робота отримала диплом 2 ступеня.

1.4 Науково-дослідна робота молодих учених

У звітному році на кафедрі працювало 12 молодих вчених:

к.т.н., доцент Бур’ян С. О.

к.т.н., ст. викл.  Бовкунович В.С.

к.т.н., ст. викл.  Димко С.С.

к.т.н., асистент Трандафілов В. М.

к.т.н., асистент Приступа Д. Л.

Асистент Пушкар М.В.

Аспірант Благодір В. О.

Аспірант Желінський М. М.

Аспірант Зайченко Ю. М.

Аспірант Дученко А. Ю.

Аспірантка Наумчук Л. М.

Аспірант Решетник В.С.

За участю молодих вчених опубліковано 18 статей у фахових виданнях ВАК (7 з яких увійшли до науково-метричної бази Scopus та 2 за кордоном).

 1. Dynamic output feedback linearizing control of saturated induction motors with torque per Ampere ratio maximization / S. Peresada [et al.] // in Proc. IEEE Int. Conf. on Intel. Energy and Power Systems, IEPS-2016, 07 – 09 Jun., Kyiv, 2016, pp. 181-186. (Scopus)
 2. Peresada S. Output feedback control of stand-alone doubly-fed induction generator / S. Peresada, V. Blagodir, M. Zhelinskyi // in Proc. IEEE Int. Conf. on Intel. Energy and Power Systems, IEPS-2016, 07 – 09 Jun., Kyiv, 2016, pp. 162-167. (Scopus)
 3. Indirect field oriented output feedback linearized control of induction generator / S. Peresada [et al.] // in Proc. IEEE Int. Conf. on Intel. Energy and Power Systems, IEPS-2016, 07 – 09 Jun., Kyiv, 2016, pp. 187-191. (Scopus)
 4. Robust Indirect Field Oriented Control of Induction Generator / S. Peresada [et al.] // in Proc. IEEE Int. Conf. on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship propulsion and Road Vehicles & International Transportation Electrification Conference, ESARS-IETEC-2016, 02 – 04 Nov., Toulouse, France, 2016, 6 p. (Scopus)
 5. Maximum Torque-per-Amp Control for Traction IM Drives: Theory and Experimental Results / S. Bozhko [et al.] // IEEE Trans. on Ind. Applications. Early access article. 2016. (Scopus)
 6. Пересада С. М. Керування машиною подвійного живлення в режимах збудження та синхронізації / С. М. Пересада, В. О. Благодір // Технічна електродинаміка. – 2016. – № 3. – С. 45–47. (Scopus)
 7. Печеник М.В. Дослідження енергоефективних режимів роботи багатодвигунного стрічкового конвеєра/ М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук // Технічна електродинаміка. – 2016. – №3. – С. 82-84. (Scopus)
 8. Пересада С. М. Інваріантність до варіацій активного опору ротора в системах векторного керування асинхронними двигунами / С. М. Пересада, В. М. Трандафілов, М. М. Желінський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – № 2. – С. 45-51. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvpi_2016_2_9.
 9. Пересада С. М. Спостерігач гармонічного складу трифазного струму для паралельних активних фільтрів / С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, Ю. М. Зайченко, А. Ю. Дученко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – № 2. – С. 57-62. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvpi
 10. Печеник М.В. Дослідження характеру зміни втрат енергії в електромеханічній системі стрічкового конвеєра під час пуску / М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук // Вісник вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – Вип. 2 (125). – С.52-56.
 11. Пересада С. М. Векторне керування машиною подвійного живлення з властивостями робастності до параметричних і координатних збурень / С. М. Пересада, В. О. Благодір // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ. – Вип. 1/2016 (33). – 2016. – С. 10–17.
 12. Печеник М.В. Особливості впливу оптимального за енергетичною ефективністю закону керування напругою на коливальні процеси в тяговому елементі конвеєра / М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук, А.О. Грицай // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип. 2/2016 (34). – С.25-31.
 13. Печеник М.В. Дослідження впливу оптимального регулятора напруги на рівень коливань у стрічці конвеєра / М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук, А.О. Грицай // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип. 1/2016 (4). – С.66-68.
 14. Пересада С. М. Общетеоретическое решение задачи инвариантного к вариациям активного сопротивления ротора прямого векторного управления асинхронными двигателями / С. М. Пересада, В. Н. Трандафилов, Н. Н. Желинский // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип. 1/2016 (4). – С.19-22.
 15. Bovkunovych V. Autonomous electrical power generating system with stabilization of output voltage and frequency/ V. Bovkunovych, M. Pushkar // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип. 1/2016 (4). – С. 215-218.
 16. Бур’ян С.О. Розробка та дослідження оцінювача продуктивності насосної установки на основі штучної нейронної мережі / С.О. Бур’ян, Р.В. Андрієнко // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук, КрНУ, 2016. – с. 65-66.
 17. Трандафілов В.М. Векторне керування кутовим положенням синхронного двигуна з постійними магнітами при струмовому керуванні машиною / В.М. Трандафілов, Є.Ю. Березюк // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук, КрНУ, 2016.
 18. Красношапка Н.Д. Вплив відхилення напруги на енергетичні показники електроприводів з асинхронними двигунами з масивними феромагнітними екранами / Н.Д. Красношапка, М.В. Пушкар // Електротехнічні комплекси та комп’ютерні системи. –  № 22 (98). – 2016. С. 129–133.

За участю молодих вчених зроблено 14 доповідей на 7-ми міжнародних конференціях, у тому числі 1-й закордонній:

IEEE International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles & International Transportation Electrification Conference (ESARS-IETEC-2016), 02 – 04 November 2016, Toulouse, France.

 1. Bozhko, S. Peresada, S. Kovbasa, M. Zhelinskyi Robust Indirect Field Oriented Control of Induction Generator.

2nd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS-2016), 07 – 11 June 2016, Kyiv, Ukraine.

 1. Peresada, S. Kovbasa, S. Dymko, S. Bozhko Dynamic output feedback linearizing control of saturated induction motors with torque per Ampere ratio.
 2. Peresada, V. Blagodir, M. Zhelinskyi Output feedback control of stand-alone doubly-fed induction generator.
 3. Peresada, S. Kovbasa, S. Korol, N. Pechenik, N. Zhelinskyi Indirect field oriented output feedback linearized control of induction generator .

ХIV Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми сучасної електротехніки-2016» (ПСЕ-2016), Київ, 6 – 10 червня 2016 р.

 1. С. М. Пересада, В. О. Благодір Керування машиною подвійного живлення в режимах збудження та синхронізації.
 2. М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук Дослідження енергоефективних режимів роботи багатодвигунного стрічкового конвеєра.

II міжнародна науково-технічна конференція «Електротехнічні і комп’ютерні системи: теорія та практика» ELTECS2016, м.Одеса 26 – 28 липня 2016р.

 1. Н.Д. Красношапка, М.В. Пушкар Вплив відхилення напруги на енергетичні показники електроприводів з асинхронними двигунами з масивними феромагнітними екранами.

XVІІ Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика” (ICPEES ’2016), м. Кременчук, 17 – 19 травня 2016 р.

 1. М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук, А.О. Грицай Дослідження впливу оптимального регулятора напруги на рівень коливань у стрічці конвеєра.
 2. С. М. Пересада, В. Н. Трандафилов, Н. Н. Желинский Общетеоретическое решение задачи инвариантного к вариациям активного сопротивления ротора прямого векторного управления асинхронными двигателями.
 3. Bovkunovych, M. PushkarAutonomous electrical power generating system with stabilization of output voltage and frequency.

XIV Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації” (ESMO 2016), Кременчук, 14 – 15 квітня 2016.

 1. С.О. Бур’ян, Р.В. Андрієнко Розробка та дослідження оцінювача продуктивності насосної установки на основі штучної нейронної мережі.
 2. В.М. Трандафілов, Є.Ю. Березюк Векторне керування кутовим положенням синхронного двигуна з постійними магнітами при струмовому керуванні машиною.

XVI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», Київ, 6-8 квітня 2016.

 1. В.М. Трандафілов, Є.Ю. Березюк Векторне керування кутовим положенням синхронних двигунів з постійними магнітами.
 2. В.М. Трандафілов, С.С. Теребійчук Векторне керування кутовою швидкістю синхронних двигунів з постійними магнітами.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти