ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Публікації за 2014 рік

Публікації за 2014 рік

Публікації за 2014 рік : опубліковано загалом 97 наукових праць, з них 29 статей у фахових виданнях, 9 у SCOPUS та 3 за кордоном, одну монографію.

1. Публікації за 2014 рік у фахових виданнях з переліку ВАК України

 1. S. Peresada, S. Kovbasa, D. Prystupa, S. Lyashevskyi Identification of Induction Motor Parameters for Self-Commissioning Procedure: A New Algorithm and Experimental Verification // Proc. ISIE 2014 23rd Int. Symp. on Ind. Electr., 01 – 04 Jun., Istambul, 2014, pp. 818-823. (Scopus)
 2. Kiselychnyk, O., Jihong Wang, Bodson, M., Pushkar, M., “Steady-state and dynamic characteristics of self-excited induction generators with resistive-inductive loads” // Proc. of International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM), 18-20 June 2014. pp.625 – 630. (Scopus)
 3. Peresada Adaptive Observers for Self Commissioning of Induction Motor Drives: Theory and Experiment [Текст] / S. Peresada, S. Kovbasa, D. Prystupa // in Proc. IEPS 2014 Int. Conf. on Intel. En. and Pow. Syst., 02 – 06 Jun., Kyiv, 2014, pp. 240-245. (Scopus)
 4. S. Peresada, S. Kovbasa, V. Trandafilov, V. Pyzhov Sliding Mode Observer Based Control of Induction Motors: Experimental Study // Proceedings on IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems, IEPS-2014, Kyiv, June 2–6, 2014. – Kyiv – Pp. 261–265. (Scopus)
 5. S. Dymko, S. Peresada, R. Leidhold Torque Control of Saturated Induction Motor with Torque per Ampere Ratio Maximization // 2014 IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems(IEPS), 2014.06.2-6, (Kyiv, Ukraine), ISBN 978-1-4799-2265-9, pp.251-256. (Scopus)
 6. Пересада С. М. Инвариантность наблюдателей вектора потокосцепления ротора при прямом векторном управлении асинхронными двигателями [Текст] / С. М. Пересада, В. Н. Трандафилов // Науковий журнал «Технічна електродинаміка». – Київ: Інститут електродинаміки НАН України, 2014. – №6. – С. 41–48. (Scopus)
 7. Н.В. Печеник, С.А. Бурьян Энергоэффективные режимы работы электромеханических систем ленточных конвейеров // Техническая электродинамика. – 2014. – №5. – С. 122-124. (Scopus)
 8. Пересада С. М., Ковбаса С. Н., Онанко А. Ю. Выбор системы полеориентирования при векторном управлении асинхронными двигателями // Техническая электродинамика №4. – – С.102-104. (Scopus)
 9. Воронко А. Б. Алгоритм формирования заданного потокосцепления в системах векторного управления асинхронными двигателями в режиме ослабления поля для транспортных применений // Технічна електродинаміка – №5. –2014.  – С. 119   –121. (Scopus)
 10. С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, В. Н. Трандафилов Инвариантный к вариациям активного сопротивления ротора алгоритм прямого векторного управления асинхронными двигателями при питании от источника тока // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 3/2014 (27). – С. 10–19.
 11. С. М. Пересада, М. А. Коноплінський, В. М. Трандафілов Векторне керування моментом асинхронного двигуна, адаптивне до варіацій активних опорів статора і ротора, побудоване на основі нелінійного принципу розділення // Журнал «Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – Київ: Інститут електродинаміки НАН України, 2014. – №39. – 8 сторінок (прийнята до друку).
 12. O. Kiselychnyk, J.Wang,M.Bodson and M.Pushkar,”Maximum power extraction from self-excited induction generator“– Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 2 2014.– с.70-77.
 13. С. М. Пересада, В. М. Трандафілов Обґрунтування структури спостерігача, інваріантного до варіацій активного опору ротора // Наукові праці Вінницького національного технічного університету: електрон. наук. фах. вид. – Вінниця: ВінНТУ, 2014. – №1. – С. 5.1–5.4. – Режим доступу: http://praci.vntu.edu.ua/article/view/3492/5181.
 14. С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, А. Б. Воронко  Экспериментальное исследование статических и динамических характеристик алгоритмов регулирования момента для тяговых асинхронных электроприводов // Наукові праці ВНТУ. –2013. –№ 4. –Режим доступу:  http://praci.vntu.edu.ua/article/view/3451/5074
 15. С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса,  В. О. Благодир, Т. В. Дынник Экспериментальное тестирование адаптивного наблюдателя параметров сети питания // Праці Інституту електродинаміки НАН України. – 2014. – № 37. – С. 91–93.
 16. С. М. Пересада, В. О. Благодір, Т. В. Диннік, М. М. Желінський Система векторного керування автономним генератором на основі асинхронної машини з фазним ротором // Науково-технічний журнал “Електротехнічні та комп’ютерні системи”. Тематичний випуск “Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика”. – Київ: “Техніка”, – 2014. – № 15 (91). – С. 85–88.
 17. Халімовський О.М., Чегель В. І., Литвин В. К., Лопатинський А. М. Розробка системи пошуку максимуму інтенсивності флюоресцентного сигналу при тестуванні структур біологічних матеріалів. //Оптико-електричні інформаційно енергетичні технології. ВНТУ. Том 26, №2 (2013) с.72-74.
 18. Б.І. Приймак, М.Я. Островерхов Оптимізація на основі генетичного алгоритму електромеханічної системи регулювання швидкості // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2013. – № 1 (25). –  С. 21-23. ISSN 1681-7893.
 19. Приймак Б.І. Оптимізація  векторно-керованого асинхронного генератора при високих швидкостях ротора // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 2. –  С. 74-77. ISSN 1997-9274.
 20. Островерхов М.Я. Оптимальне керування електромеханічними системами з синхронними двигунами // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – № 2(113). – С. 70-73.
 21. Петренко А. Б., Шматок О. С., Шматок С. А., Агеєнко Є. О. Аналіз часових атак на апаратний шифратор персонального засобу криптографічного захисту інформації ШИПКА // Науковємні технології. –№2 (22). –2014. –с.187 – 191.
 22. Петренко А. Б., Єлізаров А. Б., Шматок С. А., Ващук В. О. Захист інформаційних потоків у мобільних мережах стандарту CDMA-2000. // Науковємні технології. –№2 (22). –2014. –с.192 – 195.
 23. М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук Дослідження втрат енергії в електромеханічній системі конвеєра при регулюванні швидкості тягового органу  // Електротехнічні та комп’ютерні системи. Науково-технічний журнал. Тематичний випуск: Проблеми автоматизованого електроприводу. – Київ: «Техніка». – 2014. – №15(91). – С. 155-158.
 24. М.В. Печеник, С.О. Бур’ян Дослідження енергоефективності електромеханічної системи насосного комплексу з врахуванням плавної зміни параметрів гідромережі // Електротехнічні та комп’ютерні системи. Науково-технічний журнал. Тематичний випуск: Проблеми автоматизованого електроприводу. – Київ: «Техніка». – 2014. – №15(91). – С. 162-164.
 25. Приймак Б.І., Халімовський О.М.  Поліпшення характеристик асинхронного електроприводу в зоні високих швидкостей ротора шляхом максимізації момента двигуна // Електротехнічні та комп’ютерні системи.   Темат. вип. «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика».  № 15 (91).  2014. –  С. 48-51. ISSN 2221-3805.
 26. Островерхов Н.Я. Система векторного управления тяговым векторно-индукторным электроприводом // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – Київ: Техніка, 2014. – № 15 (91). – С. 41-44.
 27. Островерхов Н.Я.. Бурик Н.П. Электромеханическая система с векторно-управляемым асинхронным электроприводом в условиях неопределенности математической модели // Вісник Національного технічного університету „ХПІ”. Серія „Нові рішення в сучасних технологіях”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2014. – № 48 (1090). – С. 73-79.
 28. Король С.В. Дослідження алгоритмів керування активним коректором коефіцієнта потужності при зменшенні ємності в ланці постійного струму // Темат. вып. «Проблемы автоматизованого електропривода. Теория и практика» н.-т. журналу «Электротехнические и компьютерные системы» – Одеса: «Техника». – 2014. – № 15(91). – С. 396–398.
 29. Пересада С.М., Димко С.С. Стратегія векторного керування асинхронними двигунами з максимізацією співвідношення момент-струм при врахуванні кривої намагнічування // Електротехнічні та комп’ютерні системи – 2014 – №15(91) – C. 36-40.

2. Публікації за 2014 рік у зарубіжних виданнях

 1. S. Peresada, S. Kovbasa, D. Prystupa, S. Lyashevskyi Identification of Induction Motor Parameters for Self-Commissioning Procedure: A New Algorithm and Experimental Verification // Proc. ISIE 2014 23rd Int. Symp. on Ind. Electr., 01 – 04 Jun., Istambul, 2014, pp. 818-823. (Scopus)
 2. Kiselychnyk, O., Jihong Wang, Bodson, M., Pushkar, M., “Steady-state and dynamic characteristics of self-excited induction generators with resistive-inductive loads, “Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM), 2014 International Symposium on , vol., no., pp.625,630, 18-20 June 2014. (Scopus)

3. Публікації за 2014 рік у виданнях України:

 1. С. М. Пересада, В. Н. Трандафилов Инвариантное к вариациям активного сопротивления ротора прямое векторное управление угловой скоростью и потоком асинхронных двигателей, полученное при токовом управлении // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 1/2014 (2). – С. 67–69.
 2. С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, А. Ю. Онанко, А. Б. Воронко Робастность алгоритмов косвенного векторного управления асинхронным двигателем с ориентацией по вектору потокосцепления статора: теоретический анализ и результаты экспериментального тестирования // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 1/2014 (2). – С. 23–25.
 3. С.М. Пересада, М.А. Коноплінський, С.М. Ковбаса Векторне керування моментом асинхронного двигуна, адаптивне до варіацій активних опорів статора і ротора: результати експериментального тестування // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 1/2014 (2). – С. 26–29.
 4. Теряєв В.І. Стабілізація системи електромагнітного підвішування з використанням акселерометра. – Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 1/2014 (2). – с. 92-94.
 5. Островерхов М. Я.Оптимізація законів керування координатами електропривода із синхронним двигуном з постійними магнітами на основі мінімізації локальних функціоналів миттєвих значень енергій  // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 1/2014 (2). – С. 47–48.
 6. М. Я. Островерхов, В. М. Пижов Закони керування вентильно-індукторним двигуном на основі мінімізації локальних функціоналів миттєвих значень енергій// Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 1/2014 (2). – С. 80–82.
 7. С.О. Бур’ян, Манжилеєва О.Д. Дослідження системи стабілізації тиску двоагрегатної насосної установки в умовах зміни параметрів гідравлічної мережі // Перспективні напрямки світової науки: Збірник статей учасників двадцять сьомої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя» (20-25 травня 2014 р.). – Том 2. Природничі та точні науки. Соціально-економічні науки. – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2014. – С. 83-86.
 8. С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, К.В. Барановська Математична модель насосної установки з розгалудженою гідравлічною мережею з розподіленими параметрами // Перспективні напрямки світової науки: Збірник статей учасників ХХV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя» (3-7 березня 2014р.). – Том 2. Природничі та точні науки. Соціально-економічні науки. – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2014. – С. 77-79.
 9. С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук Дослідження енергоефективності електромеханічної системи автоматизації конвеєрної установки при варіаціях моменту навантаження // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 10-11 квітня 2014 р. – Кременчук, КрНУ, 2014. – с. 69-70.
 10. С.О. Бур’ян, Д.О. Боднар До питання визначення коефіцієнта корисної дії насосу // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 10-11 квітня 2014 р. – Кременчук, КрНУ, 2014. – с. 134-135.
 11. Бур’ян С.О. Особливості застосування екстремального алгоритму керування ККД насоса для паралельно з’єднаних агрегатів з жорсткими напірними характеристики // Тези доповідей XXXVII науково-технічної конференції викладачів, аспірантів та співробітників Харківського національного університету міського господарства ім. А.Н. Бекетова. Частина 1. Міське будівництво, електропостачання міст, транспорт. – Харків: ХНУМГ ім. Бекетова. – 2014. – С. 231-232.
 12. Приймак Б.І., Шимко О.І. Система комбінованої оптимізації вхідної потужності в асинхронному електроприводі // Збірник наук. праць ΧІІ Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 10-11 квітня 2014 р. – Кременчук, КрДУ. – 2014.  – С. 124-125.
 13. Krasnoshapka N.D., Tihonov V.V., Маzur Т. А. Dynamic uninterruptible power supply // Aviation in the XXI-st century. Safety in Aviation and Space Technologies: the sixth world congress, September 23-25, 2014. – К., 2014. – V.1. – P. 1.4.16–1.4.19.
 14. Бур’ян С.О., Сташук Є.С. Лабораторний стенд для дослідження схем автоматики на дискретних логічних елементах / Перспективні напрямки світової науки: Збірник статей учасників двадцять восьмої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя» (8-13 жовтня 2014 р.). – Том 2. Природничі та точні науки. Соціально-економічні науки. – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2014. – прийнята до публікації.

4. Публікації за 2014 рік : посібники та методичні вказівки з грифом НТУУ “КПІ” ФЕА

 1. Автоматизовані системи управління технологічними процесами: Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів напряму підготовки 6.050702-«Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Уклад. М.Я.Островерхов, В.М.Трандафілов. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 99 с.
 2. Автоматизовані системи управління технологічними процесами: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050702-«Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Уклад. М.Я.Островерхов. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 76 с.
 3. Теорія електропривода-1: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050702-“Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”/ Уклад. М.Я. Островерхов, В.М.Пижов, М.В.Пушкар – К.: НТУУ ”КПІ”, 2014. – 52 с.
 4. Теорія електропривода-1: Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.050702-“Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Уклад. М.Я. Островерхов, Бур’ян С.О. – К.: НТУУ ”КПІ”, 2014. – 101 с.
 5. Обчислювальна техніка та програмування-1: Методичні вказівки до виконання реферату для студентів напряму підготовки 6.050702-“Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”/ Уклад. М.Я. Островерхов, М.В.Пушкар – К.: НТУУ ”КПІ”, – 32 с.
 6. Вступ до електромеханіки: методичні вказівки до виконання реферату для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» денної та заочної форм навчання/ Уклад. Пушкар М.В., Бовкунович В.С. – К.: НТУУ ”КПІ”, 2014. – 19 с.
 7. Системи автоматизованого проектування електромеханічних систем автоматизації та електроприводів: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» денної та заочної форм навчання/ Уклад. Шматок С.О., Пушкар М.В. – К.: НТУУ ”КПІ”, 2014. – 65 с.
 8. Електричні апарати. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної та заочної форм навчання / Уклад. Халімовський О.М. – К.: НТУУ “КПІ”, 2014. –48с.
 9. Електропривод [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Електропривод” для студентів напрямку підготовки 6.050504 «Зварювання». / Уклад.: О.М. Халімовський, В.М. Пижов. – К. НТТУ “КПІ”, 2014. – 51с.
 10. Теорія електропривода-2: Методичні вказівки до лабораторних робіт  для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності « Електричні машини та апарати » / Уклад.: С.П. Колесніченко, С.С. Димко ,  О.М. Халімовський, Н.Д. Красношапка – К.:НТУУ «КПІ», 2014. –  60 с.
 11. Електропостачання та енергозбереження в електромеханічних установках: Методичні вказівки до лабораторних робіт  для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Уклад.: С.П. Колесніченко, Н.Д. Красношапка – К.:НТУУ «КПІ», 2014. –  46 с.
 12. Моделювання електромеханічних систем: Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів напряму підготовки 6.050702-«Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Уклад. С. М. Ковбаса. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 18 с.
 13. Спецпитання електроприводу – 2: Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Уклад: С. М Ковбаса., С. С. Димко –К.: НТУУ “КПІ”, 2014 р. –43 с.
 14. Цифрові сигнальні процесори та мікроконтроллери: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Уклад: С.М. Пересада, С. М. Ковбаса, С. С. Димко. –К.: каф. АЕМС-ЕП, НТУУ “КПІ”, 2014р. –110 с.
 15. Проектування систем автоматизації – 2: Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної форми навчання / Уклад. І.О. Коваленко, В.С. Бовкунович, С.С. Димко – К.: НТУУ ”КПІ”, 2014. – 119 с.
 16. Обчислювальна техніка та програмування-3: Методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Уклад.:В.С. Бовкунович, А.Ю. Онанко – К.: НТУУ «КПІ», 2014, – 171 с.
 17. Автоматизація електромеханічних систем. курсовий проект. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напрямку підготовки 6.050702 – “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Уклад: С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, С. С. Димко –К.: НТУУ “КПІ”, 2014 р. 43 с.
 18. Комп’ютерні пристрої в системах автоматизації: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Уклад: С.М.Пересада, С.М. Ковбаса, С.С. Димко. –К.: каф. АЕМС-ЕП, НТУУ “КПІ”, 2014 р. –38 с.
 19. Робастне та адаптивне керування в електромеханічних системах: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050702 „Електромеханіка” спеціальності 8.05070204 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”/ Уклад: С.М.Пересада, С.М. Ковбаса, С.С. Димко. – К.: НТУУ “КПІ”, 2014 р. – 56 с.
 20. Теорія мехатронних систем-2: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки 6.050702 – “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Уклад: С. М. Пересада, С.М. Ковбаса, С.В.Король, С.С.Димко –К.: НТУУ “КПІ”, 2014 р. 92.

Публікації за 2014 рік у збірнику, що виходить за результатами конференції “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики”:

Публікації за 2014 рік у СПЕА.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

ОголошенняОсвітній процес у 2 семестрі 2022/23 н.р. згідно рекомендацій МОН розпочнеться з 6 лютого 2023 року в ДИСТАНЦІЙНОМУ режимі.


Останні оголошення

Партнери

Центр міжнародної освіти