Освітня програма “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Трандафілов Володимир Миколайович

trandafilov1

Трандафілов Володимир Миколайович, к.т.н. Народився 25 квітня 1988 року в м. Донецьку. У 2005 році закінчив з відзнакою загальноосвітню школу №45 міста Донецька. У 2011 році з відзнакою закінчив ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», магістр за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». З лютого по листопад 2011 року працював асистентом кафедри «Електропривод та автоматизація промислових установок» в ДВНЗ «ДонНТУ». В 2011-2014 рр. навчався в аспірантурі НТУУ «КПІ». З листопада 2014 року працює на посаді асистента кафедри АЕМС-ЕП.

В травні 2015 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: “Векторне керування асинхронними двигунами, інваріантне до варіацій активного опору ротора”, спеціальність 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи.

 Наразі працює в компанії Infopulse Ukraine.

ORCID ID: 0000-0002-4792-5030

Scopus author ID: 55776148700

ResearcherID: P-8220-2014

ResearchGate: Vladimir_Trandafilov

GoogleScholar: Vladimir_Trandafilov

Викладав наступні дисципліни:

Наукові інтереси:

 • нелінійне керування двигунами змінного струму;
 • спостереження вектору потокозчеплення ротора асинхронного двигуна з використанням ковзних режимів.

Публікації:

Перелік публікацій у фахових виданнях України та міжнародних наукометричних базах:
 
 1. Пересада С. М. Інваріантність до варіацій активного опору ротора в системах векторного керування асинхронними двигунами [Текст] / С. М. Пересада, В. М. Трандафілов, М. М. Желінський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВінНТУ. (на друку).
 2. Адаптивное к вариациям активного сопротивления ротора векторное управление асинхронным двигателем на основе нелинейного принципа разделения [Текст] / С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, В. Н. Трандафилов, В. С. Бовкунович // Технічна електродинаміка. – Київ: Інститут електродинаміки НАН України, 2015. – №1. – С. 43–50. (SCOPUS).
 3. Пересада С. М. Векторне керування моментом асинхронного двигуна, адаптивне до варіацій активних опорів статора і ротора, побудоване на основі нелінійного принципу розділення [Текст] / С. М. Пересада, М. А. Коноплінський, В. М. Трандафілов // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – Київ: Інститут електродинаміки НАН України, 2014. – №39. – С. 44–51.
 4. Пересада С. М. Инвариантность наблюдателей вектора потокосцепления ротора при прямом векторном управлении асинхронными двигателями [Текст] / С. М. Пересада, В. Н. Трандафилов // Технічна електродинаміка. – Київ: Інститут електродинаміки НАН України, 2014. – №6. – С. 41–48. (SCOPUS).
 5. Пересада С. М. Инвариантный к вариациям активного сопротивления ротора алгоритм прямого векторного управления асинхронными двигателями при питании от источника тока [Текст] / С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, В. Н. Трандафилов // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 3/2014 (27). – С. 10–19.
 6. Sliding Mode Observer Based Control of Induction Motors: Experimental Study [Текст] / S. Peresada, S. Kovbasa, V. Trandafilov, V. Pyzhov // Proceedings on IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems, IEPS-2014, Kyiv, June 2–6, 2014. – Kyiv – Pp. 261–265. http://dx.doi.org/10.1109/IEPS.2014.6874191 (SCOPUS).
 7. Пересада С. М. Обґрунтування структури спостерігача, інваріантного до варіацій активного опору ротора [Електронний ресурс] / С. М. Пересада, В. М. Трандафілов // Наукові праці Вінницького національного технічного університету: електрон. наук. фах. вид. – Вінниця: ВінНТУ, 2014. – №1. – С. 5.1–5.4. – Режим доступу: http://praci.vntu.edu.ua/article/view/3492/5181.
 8. Пересада С. М. Метод синтеза инвариантных к вариациям активного сопротивления ротора алгоритмов прямого векторного управления асинхронным двигателем [Текст] / С. М. Пересада, В. Н. Трандафилов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – №36 (1009). – С. 59–63.
 9. Пересада С. М. Общетеоретическое решение задачи наблюдения вектора потокосцепления ротора асинхронного двигателя с использованием скользящих режимов [Текст] / С. М. Пересада, В. Н. Трандафилов // Технічна електродинаміка. – Київ: Інститут електродинаміки НАН України, 2013. – №3. – С. 20–25. (SCOPUS).
 10. Пересада С. М. Метод синтеза и робастность наблюдателей потокосцепления асинхронного двигателя, работающих в скользящих режимах [Текст] / С. М. Пересада, В. Н. Трандафилов // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика» науково-виробничого журналу. – Кременчук: КрНУ, 2012. – №3 (19). – С. 40–44.
 11. Толочко О. И. Оптимизация энергопотребления позиционным электроприводом при учете энергии потерь от поддержания магнитного поля двигателя [Текст] / О. И. Толочко, П. И. Розкаряка, Г. С. Чекавский, В. Н. Трандафилов // Науково-технічний журнал «Електротехнічні та комп’ютерні системи». Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика». – Київ: «Техніка», 2011. – № 03 (79). – С. 381–384.
 12. Толочко О. И. Идентификация момента инерции электропривода ненормированным градиентным методом [Текст] / О. И. Толочко, В. В. Божко, В. Н. Трандафилов // «Електротехніка і енергетика»: Збірник наукових праць ДонНТУ. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2011. – № 10 (180). – С. 194–199.

Перелік тез доповідей та дайджестів:

 1. Геращенко І. М. Спостерігач з ковзним режимом для оцінювання моменту навантаження електроприводу [Текст] / І. М. Геращенко, В. М. Трандафілов // Доповіді за матеріалами IХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: «Політехніка», 2015. (на друку).
 2. Ільків А. В. Лабораторний стенд для дослідження однофазного коректора коефіцієнта потужності силового джерела живлення [Текст] / А. В. Ільків, В. М. Трандафілов // Доповіді за матеріалами IХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: «Політехніка», 2015. (на друку).
 3. Пересада С. М. Инвариантность к вариациям активного сопротивления ротора в системах векторного управления асинхронными двигателями [Електронний ресурс] / С. М. Пересада, В. Н. Трандафилов, Н. Н. Желинский // Тези доповідей за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Оптимальне керування електроустановками – ОКЕУ-2015», м. Вінниця, 14–15 жовтня 2015 р. – Вінниця: ВінНТУ, 2015. – С. 84. – Режим доступу: http://conf.vntu.edu.ua/energo/2015/Abstr_OCEI-2015.pdf#page=84.
 4. Пересада С. М. Инвариантное к вариациям активного сопротивления ротора прямое векторное управление угловой скоростью и потоком асинхронных двигателей, полученное при токовом управлении [Текст] / С. М. Пересада, В. Н. Трандафилов // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 1/2014 (2). – С. 67–69.
 5. П’янков О. А. Автоматизовані електроприводи малої потужності на базі сучасних інтегральних мікросхем [Текст] / О. А. П’янков, В. М. Трандафілов // Доповіді за матеріалами VII Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2013. – С. 378–379.
 6. Пересада С. М. Обоснование структуры наблюдателя, инвариантного к вариациям активного сопротивления ротора [Електронний ресурс] / С. М. Пересада, В. Н. Трандафилов // Тези доповідей за матеріалами ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Оптимальне керування електроустановками – ОКЕУ-2013», м. Вінниця, 22–24 жовтня 2013 р. – Вінниця: ВінНТУ, 2013. – С. 80. – Режим доступу: http://conf.vntu.edu.ua/energo/2013/tezy_dopov_okey-2013.pdf#page=80.
 7. Божко В. В. Дослідження спостерігачів невизначеностей у системах електроприводу на базі СДПМ [Електронний ресурс] / В. В. Божко, В. М. Трандафілов // Донбас-2020: перспективи розвитку очима молодих вчених: Матеріали V науково-практичної конференції. м. Донецьк, 25–27 травня 2010 р. – Донецьк: ДонНТУ, 2010. – С. 229–233. – Режим доступу: http://2020.donntu.edu.ua/archive/2010.zip.
 8. Трандафілов В. М. Особливості градієнтного метода ідентифікації моменту інерції електроприводу [Текст] / В. М. Трандафілов, О. І. Толочко, В. В. Божко // Автоматизація технологічних об’єктів та процесів. Пошук молодих. Збірник наукових праць X Міжнародної науково-технічної конференції аспірантів та студентів в м. Донецьку 18–20 травня 2010 р. – Донецьк: ДонНТУ, 2010. – С. 260–262.
 9. Трандафілов В. М. Дослідження впливу періоду переривання цифрових спостерігачів стану двомасового електромеханічного об’єкту на точність ідентифікації [Текст] / В. М. Трандафілов, О. І. Толочко // Вісник кафедри «Електротехніка» за підсумками наукової діяльності студентів. – Донецьк: ДонНТУ, 2010. – С. 135–136.
 10. Трандафілов В. М. Порівняльний аналіз дискретних спостерігачів статичного моменту у сучасних системах електроприводу [Текст] / В. М. Трандафілов, В. В. Божко // Вісник кафедри «Електротехніка» за підсумками наукової діяльності студентів. – Донецьк: ДонНТУ, 2010. – С. 133–134.
 11. Трандафілов В. М. Використання спостерігачів стану в електроприводах на базі синхронних двигунів з постійними магнітами [Текст] / В. М. Трандафілов, О. І. Толочко, В. В. Божко // Електротехнічні і електромеханічні системи: Матеріали XV Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції, м. Севастополь, 20–22 квітня 2010 р. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2010. – С. 53.
 12. Трандафілов В. М. Аналіз впливу перехресних і зворотних зв’язків в системі векторного керування синхронним двигуном з постійними магнітами [Текст] / В. М. Трандафілов, О. І. Толочко // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі «Електротехніка та Електромеханіка». Збірник рефератів робіт. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2010. – С. 68.
 13. Трандафілов В. М. Розширення можливостей комплектного сервоприводу [Текст] / В. М. Трандафілов, В. В. Божко // «Электротехника и энергетика». Сборник студенческих научных работ. – Донецьк: ДонНТУ, 2009. – С. 31.
 14. Трандафілов В. М. Особливості систем керування безщітковим двигуном постійного струму [Текст] / В. М. Трандафілов, В. В. Божко // «Электротехника и энергетика». Сборник студенческих научных работ. – Донецьк: ДонНТУ, 2009. – С. 21.
 15. Трандафілов В. М. Реалізація системи регулювання положення на основі перетворювача частоти Altivar 71 і карти вбудованого контролера Controller Inside [Текст] / В. М. Трандафілов, В. В. Божко // Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 2–4 квітня 2009 р. – Кременчук: КДПУ, 2009. – С. 196–198.
 16. Трандафилов В. Н. Пирометрический контроль теплового состояния обдуваемого асинхронного двигателя в кратковременном режиме работы S2 [Текст] / В. Н. Трандафилов, А. А. Мельник // Вісник кафедри «Електротехніка» за підсумками наукової діяльності студентів. – Донецьк: ДонНТУ, 2008. – С. 132–133.

Конференції:

 1. XVII International Conference “Problems of Energy and Resource Saving in Electrical Systems. Science, Education and Practice”, ICPEES-2016, Kremenchuk, 17–19 May 2016.
 2. XIV International Conference of Students and Young Researches “Electromechanical and Energy Systems, Modeling and Optimization Methods”, ESMO-2016, Kremenchuk, 14–15 April 2016.
 3. ХVІ International Scientific and Practical Conference of Young Researchers and Students “Polit. Challenges of Science Today”, Polit-2016, Kyiv, 6–8 April 2016.
 4. ІХ International scientific conference of young scientists and students on “Modern Problems of Electric Power Engineering and Automation”, Kyiv, 1 December 2015.
 5. ІІІ International Scientific-Engineering Conference «Optimum control of electric installations – OCEI-2015», Vinnitsya, 14–15 October 2015.
 6. IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems, IEPS-2014 , Kyiv, Ukraine, June 2–6, 2014.
 7. XV International Conference “Problems of Energy and Resource Saving in Electrical Systems. Science, Education and Practice”, ICPEES-2014, Kremenchuk, 14–16 May 2014.
 8. VII International scientific conference of young scientists and students on “Modern Problems of Electric Power Engineering and Automation”, Kyiv, 12 December 2013.
 9. ІІ International Scientific-Engineering Conference «Optimum control of electric installations – OCEI-2015», Vinnitsya, 22–24 October 2013.
 10. XX International Scientific Conference on Problems of automated electric drive. Theory and practice, PAEP-2013, Alushta, Crimea, 16–21 September 2013.
 11. XIX International Scientific Conference on Problems of automated electric drive. Theory and practice, PAEP-2012, Mykolaivka, Crimea, 17–22 September 2012.
 12. XVIII International Scientific Conference on Problems of automated electric drive. Theory and practice, PAEP-2011, Odessa, 12-17 September 2011.
 13. V International Scientific Conference «Donbass-2020: Development Prospects», Donetsk, 25–27 May 2010.
 14. X International Scientific Conference of Graduate Students and Students on Automation Technological Objects and Processes, Donetsk, 18–20 May 2010.
 15. XV Ukrainian Scientific Conference of Students «Electrotechnical and Electromechanical Systems», Sevastopol’, Crimea, 20–22 April 2010.
 16. VII Ukrainian Conference of Students and Young Researches “Electromechanical and Energy Systems, Modeling and Optimization Methods”, ESMO-2009, Kremenchuk, 2–4 April 2009.

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2020/2021 навчального року

і вступної кампанії 2021 року


Всього навчається: 178,
з них на бюджеті: 175.

ОголошенняОсвітній процес до кінця 1 семестру

З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, враховуючи погіршення епідеміологічної ситуації, внесено зміни до Наказу по університету №НУ/222/2021 від 22.10.2021 "Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19", а саме:

 • всі форми навчання з 25.10.2021 до 31.12.2021 в КПІ ім. Ігоря Сікорського перевести в дистанційний режим (для здобувачів вищої освіти, а також слухачів курсів підвищення кваліфікації, підготовчого відділення і довузівської підготовки);
 • термін впровадження дистанційного режиму навчання, передбаченого цими наказами, може переглядатись та змінюватись один раз на місяць не менш ніж за 10 календарних днів до набуття чинності таких змін.


 • Останні оголошення

  Партнери

  Центр міжнародної освіти