факультет электроэнерготехники и автоматики "КПИ им. Игоря Сикорского"

2015. Трандафілов, В. М. Векторне керування асинхронними двигунами, інваріантне до варіацій активного опору ротора

Трандафілов В.М. Векторне керування асинхронними двигунами інваріантне до варіацій активного опору ротора. – На правах рукопису.

Трандафілов, В. М. Векторне керування асинхронними двигунами інваріантне до варіацій активного опору ротора [Текст] : автореферат… канд. техн. наук, спец.: 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Трандафілов В. М. – К. : Нац. техн. ун-т Укр. “Київський політехнічний ін-т”, 2015. – 20 с.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України, м. Київ, 2015.

Дисертація присвячена питанням розробки та дослідження нових алгоритмів прямого векторного керування АД, що володіють властивістю інваріантності по відношенню до параметричних збурень.

Робота виконана на кафедрі автоматизації електромеханічних систем та електроприводу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України.

Розроблено узагальнений метод синтезу спостерігачів магнітного потоку з ковзним режимом, що дозволяє синтезувати всі існуючі спостерігачі, побудовані на методі еквівалентного керування, а також нові рішення з підвищеними властивостями робастності до параметричних збурень. На основі узагальненої структури спостерігачів теоретично обґрунтовано та виконано аналітичне дослідження їх робастності до варіацій активного опору ротора АД, наведено порівняльний аналіз робастності типових спостерігачів з ковзним режимом. Розроблено метод синтезу інваріантних до варіацій активного опору роторного кола спостерігачів з ковзним режимом, які дозволяють створювати інваріантні системи прямого векторного керування АД. На основі запропонованого спостерігача вирішена загальнотеоретична задача інваріантного до варіацій активного опору ротора прямого векторного керування магнітним потоком і кутовою швидкістю АД з короткозамкненим ротором. Інваріантність до обмежених варіацій активного опору ротора зберігається в усьому робочому діапазоні швидкостей обертання АД, включаючи роботу з нульовою швидкістю. Переваги розробленого інваріантного векторного керування в порівнянні з існуючими стандартним та робастним алгоритмами, що полягають у стабілізації динамічних та енергетичних показників, підтверджені на основі повномасштабних експериментальних досліджень та математичного моделювання.

Ключові слова: асинхронний двигун, пряме полеорієнтування, інваріантний спосте-
рігач, ковзний режим, варіації активного опору ротора.

СтатистикаПо результатам 2 семестра

2019/2020 учебного года


Всего студентов: 162,
из них на бюджете: 157.

ОбъявленияВнимание

Все формы обучения в КПИ им. Игоря Сикорского переводятся на дистанционное обучение с 12.03.2020 по 03.04.2020. Образовательный процесс реализовывается с использование электронных кабинетов "Электронный кампус" и других средств связи.
Все массовые мероприятия в этот период на территории университета запрещены.
Не болейте, берегите себя.

Очные консультации во время карантина.


В соответствии с приказом КМУ № 211 посещение учебных заведений их соискателями запрещено, поэтому все вопросы решаются в дистанционном режиме.
В случае возникновения критических вопросов касательно учебного процесса, которые невозможно решить дистанционно, необходимо записаться на консультацию с 10.00 по 13.00 через Telegram либо по телефону
+380 (95) 794-45-98.
Решетник Виктор Сергеевич.

Дистанционные консультации доступны со всеми преподавателями с 9.00 по 17.00 через интернет. Контакты преподавателей можно узнать у старост групп.

Партнёры