Приймак Богдан Іванович

Приймак Богдан Іванович, к.т.н., доцент.  Куратор групи ЕП-62.

Народився в 1958 р. на Тернопіллі.  У 1982 р. закінчив електротехнічний факультет Київського політехнічного інституту.  До 2003 р. був співробітником відділу  “Автоматизовані системи керування”   в  Інституті електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України. У 1996 р. в КПІ захистив кандидатську дисертацію на тему “Система цифрового керування асинхронним електроприводом промислового робота”. В 2001 р. та в 2004 р.  працював запрошеним науковцем у Каталонському політехнічному університеті (Барселона). Опублікував понад 100 наукових та навчально-методичних праць. Має 8 публікацій у базі даних Scopus, індекс цитувань перевищує 30.

Сторінка викладача в системі “Іntellect”

Викладає дисципліни:

Науковий напрямок:

 • Синтез  законів енергетично ефективного керування асинхронними машинами
 • Нелінійне інтелектуальне керування електромеханічними системами високої якості
 • Оптимізація електромеханічних систем за допомогою нейронних мереж та генетичних алгоритмів

Основні  публікації:

 • Приймак Б.І., Морено-Еґілаз Х.М., Перакаула Х.  Нейромережний підхід до розв’язання задачі енергозбереження в асинхронному електроприводі  // Техн. електродинаміка. –2003.–№ 1. – С. 19-23.
 • PryymakB., Moreno-EguílazJ.M., PeracaulaJ. Artificial Neural Network to Improve Efficiency for an Induction Motor Drive //  Proc. of  10th Europe. conf. on Power Electron. and Applicat. “EPE 2003”, Toulouse, France, Sept., 2003, [CD-ROM] Paper № 0015,  9 p.
 • Приймак Б.І.  Вплив варіацій резистивних параметрів при керуванні асинхронним електроприводом з мінімізацією втрат // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2004. – № 3 (9).  – С. 79-86.
 • Приймак Б.І. Моделі втрат потужності у керованій  асинхронній машині для  задач енергозбереження  // Техн. електродинаміка. –  2005. – № 1.  – С. 29-38.
 • Приймак Б.І. Синтез параметрично інваріантної нейронної мережі для оптимізації втрат в  асинхронному електроприводі  // Енергетика: економіка, технології, екологія. –  2005. – № 1 (16)  – С. 3-7.
 • Приймак Б.І. Оцінювання потоку ротора асинхронного двигуна з врахуванням нелінійності магнітного кола // Техн. електродинаміка. –  2005. – № 4.  – С. 51-57.
 • Приймак Б.І. Алгоритми керування потоком для оптимізації втрат потужності в асинхронній машині // Техн. електродинаміка. –  2005. – № 6.  – С. 48-52.
 • Приймак Б.И. Аналитическое определение энергетически оптимального значения потока ротора асинхронной машины // Электричество. –  2005. – № 12  – С. 36-43.
 • Приймак Б.І. Закони  оптимізації  втрат  потужності в  асинхронних електроприводах // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2006. – № 1 (13).  – С. 56-63.
 • Pryymak B., Moreno-Eguilaz  J. M., Peracaula J.  Neural network flux optimization using a model of losses in induction motor drives // Mathematics and Computers in Simulation. – 2006. –Vol. 71,  № 4. – P. 290-298.
 • Приймак Б.І. Векторне керування асинхронним електроприводом з нейромережною оптимізацією енерговитрат // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2008. – № 3 (21).  – С. 61-71.
 • Приймак Б.І. Максимізація момента асинхронного двигуна в зоні високих швидкостей ротора за допомогою генетичного алгоритму // Вісник Нац. техн. ун-ту “Харківський політехн. ін-тут”.   Темат. вип. «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика».  № 36.  2013. –  С. 493-494.
 • Теорія автоматичного керування. Ч IІ [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Уклад. М.Г. Попович, Б.І. Приймак. – К.: НТУУ ”КПІ”, 2012. – 165 с. – http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2209 .
 • Нелінійні та дискретні системи автоматичного керування. Ч I [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» /  Уклад. В.Ф. Кудін, Б.І. Приймак. – К.: : НТУУ «КПІ», 2013. – 141 с. –  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2704 .

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери