ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

1. Підготовка наукових кадрів 2010 р.

Підготовка наукових кадрів 2010 р. та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

1. Підготовка наукових кадрів 2010 р. та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

1.1. Підготовка кандидатів та докторів наук

26 січня 2010 р. колишнім аспірантом кафедри Тороповим А.В. була захищена кандидатська дисертація  на тему “Субоптимальне нелінійне керування електроприводом системи стабілізації зусилля різання при металообробці ”.  Науковий керівник – проф., д.т.н. Кудін В.Ф. Спеціальність 05.13.07 – Автоматизація процесів керування.

1.2. Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

Результати розробок впроваджено в лабораторний практикум з дисципліни “Автоматизація електромеханічних систем”: лабораторна робота “Дослідження систем керування двигунами постійного струму на базі DCS800”  (доц. Кіселичник О.І., ас. Пушкар М.В.).

Поставлено нові курси “Силові перетворювачі електроприводів змінного струму” (ас. Бовкунович В.С.), “Спецпитання електроприводу – 1” (ас. Бур’ян С.О.), “Програмовані логічні контролери” (ст. викл. Король С.В.). З курсу “Програмовані логічні контролери” розроблено лабораторний стенд для роботи “Розв’язання задач автоматичного керування на базі програмованого логічного контролера Альфа-2” (ст. викл. Король С.В.) та лабораторну роботу на віртуальному комп’ютерному стенді “Розв’язання задач автоматизації в програмному середовищі “Alfa Programming”.

1.3. Науково-дослідна робота студентів

У виконанні бюджетної науково – дослідної роботи № 2217ф на платній основі брав участь 1 студент Ворощенко В.Ю. На безоплатній основі в темі брали участь ще 7 студентів стаціонарної форми навчання.

За участю студентів або лише студентами зроблено 6 доповідей на 2-х міжнародних конференціях, 12 доповідей на Всеукраїнській конференції молодих учених і спеціалістів:

1) XII Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах”, 19-21 Травня 2010, Кременчук, Україна, 3 доповіді:

 1. Пересада С. М., Ковбаса С. Н., Малько М.П. Робастный алгоритм идентификации параметров асинхронного двигателя при неподвижном роторе.
 2. Островерхов М.Я., Сигаєв О.Л., Бурик М.П. Система непрямого векторного керовання асинхронним двигуном на основі концепції зворотної задачі динаміки.
 3. Kiselychnyk O., Pushkar M., Ostroverkhov M. Concept of inverse dynamics problems for сascade speed control of direct current motors with field weakening.

2)  ХVІІ Міжнародна конференція „Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика”, 20-25 вересня 2010 р., с. Кіпарисне, АР Крим, 3 доповіді:

 1. Островерхов М.Я., Бурик М.П. Дослідження системи векторного керування асинхронним двигуном на основі концепції зворотної задачі динаміки.
 2. Бур’ян С.О., Грищук Т.В. Двоканальна екстремальна електромеханічна система автоматичного керування насосною установкою.
 3. Приймак Б.І., Благодір В.О. Модель асинхронного двигуна із врахуванням втрат у залізі при орієнтуванні координат за потокозчепленням статора.

3) VIII Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації” у м. Кременчук 08-09 квітня 2010 р, 12 доповідей:

 1. Островерхов М.Я., Яремов О.І. Система векторного керування швидкістюлінійного асинхронного двигуна / Збірник доповідей міжнарод. н/т конференції “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”. – Кременчук: КДПУ, 2010. –  С. 266-268.
 2. Островерхов М.Я., Славутська Р.В. Система векторного керування швидкістю асинхронного двигуна на основі концепції зворотних задач динаміки/ Збірник доповідей міжнарод. н/т конференції “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”. – Кременчук: КДПУ, 2010. – С. 263-265.
 3. Островерхов М.Я., Бурик М.П. Система прямого векторного керування асинхронним двигуном на основі мінімізації функціоналів миттєвих значень енергій руху/ Збірник доповідей міжнарод. н/т конференції “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”. – Кременчук: КДПУ, 2010. – С. 260-262.
 4. Приймак Б.І., Федіна В.П., Денисюк С.А. Синтез комбінованого модального регулятора потокозчеплення ротора асинхронного енергоощадного електроприводу // Збірник наук. праць VІІІ Всеукр. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 8-9 квітня 2010 р. – Кременчук, КДУ. – 2010. – С. 276-278.
 5. Приймак Б.І., Гаман Ю.С. Дискретний регулятор  положення  електроприводу з підпорядкованою структурою // Збірник наук. праць VІІІ Всеукр. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 8-9 квітня 2010 р. – Кременчук, КДУ. – 2010.  – С. 269-270.
 6. Приймак Б.І., Підгаєць А.П. Імплементація  критерію абсолютної  стійкості  В.М. Пóпова  у  систему  MATLAB  // Збірник наук. праць VІІІ Всеукр. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 8-9 квітня 2010 р. – Кременчук, КДУ. – 2010.  – С. 274-275.
 7. Приймак Б.І., До Нгок Лам Дискретна система  регулювання положення  електроприводу із стандартними налаштуваннями контурів // Збірник наук. праць VІІІ Всеукр. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 8-9 квітня 2010 р. – Кременчук, КДУ. – 2010.  – С. 271-273.
 8. Ковбаса С.М,, Онанко А.Ю. Експериментальне досліждення алгоритму бездавачевого керування швидкістю двигуна постійного струму//Збірник наук. праць VІІІ Всеукр. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 8-9 квітня 2010 р. – Кременчук, КДУ. – 2010.. С.212-214.
 9. Бур’ян С.О., Ульянченко С.В., Кононський О.В. Дослідження моделі відцентрової насосної установки у пакеті Sim Hydraulics//Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 08-09 квітня 2010 р. – Кременчук, КДУ, 2010. – с. 160-162.
 10. Бур’ян С.О., Грищук Т.В. Екстремальна система керування сумарними втратами з частотно-регульованим асинхронним електроприводом// Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 08-09 квітня 2010 р. – Кременчук, КДУ, 2010. – с. 191-193.
 11. Бур’ян С.О., Ворощенко В.Ю. Розробка та дослідження лабораторного стенда на базі асинхронного двигуна з перетворювачем частоти// Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 08-09 квітня 2010 р. – Кременчук, КДУ, 2010. – с. 194-196.
 12. Кудин В.Ф., Савич О. Ю. Синтез регулятора для нелинейной электромеханической системы угловой стабилизации методом ЛАХ//Збірник наук. праць VІІІ Всеукр. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 8-9 квітня 2010 р. – Кременчук, КДУ. – 2010.

Опубліковано 8 статей за участю студентів у фахових виданнях ВАК:

 1. Пересада С. М., Ковбаса С. Н., Малько М.П. Робастный алгоритм идентификации параметров асинхронного двигателя при неподвижном роторе // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені М. Остроградського. –2010. –№ 1, –C. 121 – 125.
 2. Kiselychnyk O., Pushkar M., Ostroverkhov M. Concept of inverse dynamics problems for сascade speed control of direct current motors with field weakening // Transactions of Kremenchuk State University. Kremenchuk: KSU, N3/2010 (62), part 1, 2010. pp.11-14.
 3. Островерхов М.Я., Сигаєв О.Л., Бурик М.П. Система непрямого векторного керовання асинхронним двигуном на основі концепції зворотної задачі динаміки/ Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету.- Кременчук: КДПУ, 2010. – Випуск 3/2010 (62). – С.29-32.
 4. Островерхов М.Я., Бурик М.П. Дослідження системи векторного керування асинхронним двигуном на основі концепції зворотної задачі динаміки// Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика – Харків: НТУ «ХПІ», 2010, №28,–С. 83–84.
 5. Бур’ян С.О., Грищук Т.В. Двоканальна екстремальна електромеханічна система автоматичного керування насосною установкою // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика – Харків: НТУ «ХПІ», 2010, №28, с. 176-179.
 6. Приймак Б.І., Благодір В.О. Модель асинхронного двигуна із врахуванням втрат у залізі при орієнтуванні координат за потокозчепленням статора // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика – Харків: НТУ «ХПІ», 2010, №28, с. 144-145.
 7. Приймак Б.І., Токарчук В.В. Визначення умов монотонного характеру перехідної функції системи з модифікованим регулятором положення // Техн. електродинаміка. – 2010. – № 2.  – С. 52-55.
 8. Приймак Б.І., Благодір В.О. Розширені математичні моделі асинхронного двигуна при орієнтуванні координат за головним потокозчепленням// Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2010. – № 3 (27). – С. 58-61.

Зроблено 42 доповіді та опубліковано їх тексти  на Загальноуніверситетській науково-технічній конференції молодих учених, аспірантів і студентів  «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики» , НТУУ “КПІ”, Київ, грудень 2010.

Представлено дві  наукові роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 2009/2010 н. р. з галузі «Електротехніка та електромеханіка» у м. Дніпродзержинськ:

1) Приступа Д.Л., Воронко А.Б. “Уніфікований лабораторний стенд для експериментального дослідження алгоритмів керування в електромеханічних системах на основі двигунів постійного струму” (керівник к.т.н., доц. Ковбаса С.М.). Робота отримала диплом 1-го ступеня (за перше місце в секції “Лабораторне обладнання для дослідження електротехнічних систем”).

2) Бурик М.П. “Система прямого векторного керування швидкістю асинхронного двигуна на основі концепції зворотних задач динаміки при мінімізації локальних функціоналів миттєвих значень енергії” (керівник к.т.н., доц. Островерхов М.Я.). Робота отримала друге місце і диплом в секції “Електромеханічні системи з електроприводом змінного струму”).

Протягом 2010 року один студент отримував іменну стипендію:

Студенту гр. ЕП-71 В.О. Благодіру надана іменна стипендія ім. Лепорського.

1.4. Наукова робота молодих вчених

На кафедрі працювало 7 молодих вчених:

 1. К.т.н., докторант Ковбаса С.М.
 2. К.т.н, ст. викл. Король С.В.
 3. Асистент Бовкунович В.С.
 4. Аспірант Бур’ян С.О.
 5. Аспірант Димко С.С.
 6. Аспірант Островерхов М.О.
 7. Здобувач Алісов А.

За участю молодих вчених опубліковано 16 статей у фахових виданнях ВАК

 1. Пересада С. М., Ковбаса С. Н., Бовкунович В.С. Экспериментальное тестирование адаптивного к вариациям активного сопротивления роторной цепи наблюдателя потокосцепления асинхронного двигателя // Праці Інституту електродинаміки НАН України, –2010, –№25, с. 68 – 71.
 2. Пересада С. М., Ковбаса С. Н., Бовкунович В.С. Грубое векторное управление моментом и потоком асинхронного двигателя // Технічна електродинаміка, 2010. –№1, –С. 60–66.
 3. Пересада С. М., Ковбаса С. Н., Бовкунович В.С. Сравнительное экспериментальное тестирование алгоритмов косвенного векторного управления моментом асинхронного двигателя // Технічна електродинаміка, –2010, –№2, –С. 33–40.
 4. Пересада С. М., Ковбаса С. Н., Бовкунович В.С. Адаптивный наблюдатель Матсусе: новый синтез, гарантирующий асимптотичность оценивания вектора потокосцепления и активного сопротивления ротора асинхронного двигателя // Технічна електродинаміка, 2010 №3, с. 28–32.
 5. Пересада С. М., Ковбаса С. Н., Малько М.П. Робастный алгоритм идентификации параметров асинхронного двигателя при неподвижном роторе // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені М. Остроградського. –2010. –№ 1, –C. 121 – 125.
 6. Пересада С. М., Ковбаса С. М., Димко С. С. Indirect field-oriented torque control of induction motors with maximum torque per amper ratio // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені М. Остроградського. –2010. –№ 2, –С. 33-36
 7. Пересада С.М., Ковбаса С.Н., Глушенков В. А., Бовкунович В.С., Повышение эффективности векторно-управляемых электроприводов за счет робастификации и адаптации к вариациям активного сопротивления ротора // Промэлектро. –Киев. –2010. –№5 –С. 49-55.
 8. Пересада С. М., Дымко С. С., Ковбаса С. М. Обобщенное решение задачи косвенного векторного управления моментом асинхронных двигателей с максимизацией соотношения момент-ток в статике // Вестник Национального технического университета “ХПИ”. –2010. –Вып. 28. –С. 39–42.
 9. Пересада С. М., Ковбаса С. М. Робастифицированное векторное бездатчиковое управление угловой скоростью асинхронного двигателя на основе адаптивного наблюдателя пониженного порядка // Вестник Национального технического университета “ХПИ”. –2010. –Вып. 28. –С. 110–114.
 10. Пересада С. М., Алисов А. С. Теоретическое и экспериментальное сравнение алгоритмов векторного управления асинхронным двигателем без измерения статорных токов. // Вестник Национального технического университета “ХПИ”. –2010. –Вып. 28. –С. 141–143.
 11. Бовкунович В.С. Сравнительное экспериментальное тестирование частотного и векторного алгоритмов управления моментом асинхронного двигателя для электромеханических систем пассажирского электротранспорта //ПРАЦІ Інституту електродинаміки НАН України №25, 2010. с. 77 – 81.
 12. 12. Popovich M., Kiselychnyk O., Buryan S. Extremal electromechanical control system of water supply pumps connected in series // Transactions of Kremenchuk State University. Kremenchuk: KSU, N3/2010 (62), part 2, 2010. pp.37-41.
 13. 13. Pechenik M., Kiselychnyk O., Buryan S. Experimental research of interactive energy saving controller of water supply pump based on flow rate measurement // Transactions of Kharkiv National Technical University, N28, 2010. pp.272-274.
 14. Теряєв В.І., Островерхов М.О. Частотне керування лінійним асинхронним двигуном// Вісник Кременчуцького державного університету ім.. М.Остроградського. Випуск 3/2010 (62), частина 1, с. 45 – 48.
 15. Бур’ян С.О., Грищук Т.В. Двоканальна екстремальна електромеханічна система автоматичного керування насосною установкою // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика – Харків: НТУ «ХПІ», 2010, №28, с. 176-179.
 16. Ковальчук О.В., Бур’ян С.О. Застосування різних методів в синтезу для складних програм для логічних програмованих контролерів // Інформаційний збірник Промелектро. «Промислова електроніка та електротехніка». Випуск №4 2010 р. с. 51-53.

За участю молодих вчених зроблено 9 доповідей на 2-х міжнародних конференціях:

1) XII Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах”, 19-21 Травня 2010, Кременчук, Україна, 4 доповіді:

 1. Пересада С. М., Ковбаса С. Н., Малько М.П. Робастный алгоритм идентификации параметров асинхронного двигателя при неподвижном роторе
 2. Пересада С. М., Ковбаса С. М., Димко С. С. Indirect field-oriented torque control of induction motors with maximum torque per amper ratio.
 3. Popovich M., Kiselychnyk O., Buryan S. Extremal electromechanical control system of water supply pumps connected in series.
 4. Теряєв В.І., Островерхов М.О. Частотне керування лінійним асинхронним двигуном.

2) ХVІІ Міжнародна конференція „Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика”, 20-25 вересня 2010 р., с. Кіпарисне, АР Крим, 5 доповідей:

 1. Пересада С. М., Дымко С. С., Ковбаса С. М. Обобщенное решение задачи косвенного векторного управления моментом асинхронных двигателей с максимизацией соотношения момент-ток в статике.
 2. Пересада С. М., Ковбаса С. М. Робастифицированное векторное бездатчиковое управление угловой скоростью асинхронного двигателя на основе адаптивного наблюдателя пониженного порядка.
 3. Пересада С. М., Алисов А. С. Теоретическое и экспериментальное сравнение алгоритмов векторного управления асинхронным двигателем без измерения статорных токов.
 4. Pechenik M., Kiselychnyk O., Buryan S. Experimental research of interactive energy saving controller of water supply pump based on flow rate measurement.
 5. Бур’ян С.О., Грищук Т.В. Двоканальна екстремальна електромеханічна система автоматичного керування насосною установкою.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти