ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Звіт про наукову роботу за 2009 рік

Звіт про наукову роботу за 2009 рік. Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу

Звіт про наукову роботу за 2009 рік. Наукові дослідження у звітному 2009 р. виконувалися за науковим напрямком кафедри “Теорія і практика складних електромеханічних систем автоматичного керування з підвищеними техніко-економічними і якісними показниками на основі двигунів обертового і поступального руху”.    Наукова робота кафедри була направлена на:

  • розробку та дослідження систем векторного керування електродвигунами змінного струму без давачів механічних координат;
  • синтез нелінійного, адаптивного та робастного керування в електромеханічних системах з машинами змінного струму;
  • проектування енергоефективних електромеханічних систем автоматизації турбомеханізмів;
  • дослідження електромеханічних систем автоматичного керування параметрами штаби прокату на основі лінійних асинхронних двигунів;
  • побудову систем енергоощадного векторного керування асинхронними електроприводами із застосуванням нейронних мереж;
  • розробку і дослідження систем керування металорізальними верстатами;
  • побудову оптимальних та інтелектуальних електромеханічних систем керування з двигунами змінного та постійного струму.

У звітному році виконувались дві науково – дослідних роботи:  одна держбюджетна та одна госпдоговірна. Науково – дослідна робота № 2217ф “Основи теорії адаптивних електромеханічних систем автоматичного керування з векторно-керованими електродвигунами змінного струму в умовах неповної інформації”, керівник д.т.н., проф. Пересада С.М., фінансується з державного бюджету Міністерства освіти України. Робота проводиться за пріоритетним напрямком програми міністерства “Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі”. Робота розпочалася в січні 2009 р., а завершується в грудні 2011 р. Обсяг фінансування за плановим кошторисом на 2009 р. складав 130131 грн., в т.ч. на заробітну плату – 88168 грн., нарахування на заробітну плату – 31917,  на придбання обладнання та  матеріалів – 700 грн.  Госпдоговірна науково – дослідна робота № д\р01080007544 “Розробка програмного забезпечення блоку керування дослідного зразка тягового електроприводу та дослідження його характеристик”, керівник д.т.н., проф. Пересада С.М., фінансується замовником, яким є Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства, м. Київ. Робота розпочалася в листопаді 2008 р., а завершується в грудні 2010 р. Обсяг фінансування за плановим кошторисом на 2009 р. складав 45 тис. грн.

У 2009 р. на кафедрі працювали на штатних посадах 17 співробітників професорсько – викладацького складу, серед них 4 доктори технічних наук та 13 кандидатів технічних наук, а також 2 сумісники (1 к.т.н.). Для виконання науково – дослідних робіт з урахуванням учбово – допоміжного складу було залучено за сумісництвом  семеро осіб, в т.ч. :

  • 2 доктори технічних наук, професори: Пересада С.М., Попович М.Г.;
  • 3 кандидати технічних наук, серед них доценти Островерхов М.Я., Ковбаса С.М. та ст. викладач Приймак Б.І.;
  • інженери Молчанова Н.Б., Димко С.С. (бакалавр, студент 6-го курсу денної форми).

Відсутність штатних співробітників НДЧ кафедри зумовлена недостатнім фінансуванням наукових досліджень.

Кафедра співпрацює і має відповідний міжнародний договір з Другим Римським технічним університетом.

Звіт про наукову роботу за 2009 рік складається з пунктів:

1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

2. Основні результати наукових досліджень та науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами

3. Інноваційна діяльність

4. Міжнародне наукове співробітництво

5. Аналіз наукового співробітництва з НАН України

6. Публікації

7. Конференції, семінари, виставки

8. Наукові досягнення

9. Науково-громадська діяльність

10. Матеріальна база підрозділу

11. Проект плану розвитку підрозділу на 2010 р.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти