ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

2016. Коноплінський, М. А. Адаптивне векторне керування асинхронними двигунами при варіаціях активних опорів статора та ротора

Коноплінський М. А. Адаптивне векторне керування асинхронними двигунами при варіаціях активних опорів статора та ротора. – На правах рукопису.

Коноплінський, М. А. Адаптивне векторне керування асинхронними двигунами при варіаціях активних опорів статора та ротора [Текст] : автореферат… канд. техн. наук, спец.: 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи / Коноплінський М. А. – К. : Нац. техн. ун-т Укр. “Київський політехн. ін-т”, 2016. – 20 с.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Міністерство освіти і науки України, м. Київ, 2016.

Дисертація присвячена питанням розробки та дослідження нових адаптивних до варіацій активних опорів статора та ротора систем непрямого векторного керування АД.

Розроблено узагальнений метод синтезу алгоритмів одночасної ідентифікації активних опорів статора та ротора АД, котрі є простішими за відомі теоретично обґрунтовані рішення для наступних режимів роботи АД: при нерухомому роторі; при постійній кутовій швидкості ротора АД; При довільній кутовій швидкості АД.

Встановлено, невідомі раніше, властивості одночасної робастності до варіацій активних опорів машини дають можливість використання алгоритму РВК для побудови систем векторного керування, адаптивних до варіацій активних опорів статора і ротора АД.

На основі алгоритму ідентифікації синтезованого без обмежень на режим роботи розв’язана загальнотеоретична задача адаптивного до одночасних варіацій активних опорів статора і ротора непрямого векторного керування потоком і кутовий швидкістю (моментом) АД. Переваги розробленої адаптивної системи у порівнянні з відомими адаптивними до варіацій активного опору ротора системами, що складаються в поліпшенні динамічних і енергетичних показників в умовах параметричних збурень, підтверджені на основі повномасштабних експериментальних досліджень і математичного моделювання.

Ключові слова: асинхронний двигун, непряме полеорієнтування, ідентифікація активних опорів статора та ротора, нелінійний принцип розділення.

Based on the identification algorithm synthesized without saturation on operation mode, general theoretical problem solved responsive to simultaneous variations of resistances stator and rotor indirect vector control magnetic flux and angular velocity (torque) of IM. Advantages of the developed adaptive system compared to known adaptive rotor resistance system that are improving dynamic and energy performance in conditions of parametric perturbations. This was confirmed on the basis of full-scale experimental studies and mathematical modeling.
Keywords: induction motor, indirect field orientation, identification of stator and rotor resistance, nonlinear separation principle.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

ОголошенняОсвітній процес у 2 семестрі 2022/23 н.р. згідно рекомендацій МОН розпочнеться з 6 лютого 2023 року в ДИСТАНЦІЙНОМУ режимі.


Останні оголошення

Партнери

Центр міжнародної освіти