факультет электроэнерготехники и автоматики "КПИ им. Игоря Сикорского"

2016. Коноплінський, М. А. Адаптивне векторне керування асинхронними двигунами при варіаціях активних опорів статора та ротора

Коноплінський М. А. Адаптивне векторне керування асинхронними двигунами при варіаціях активних опорів статора та ротора. – На правах рукопису.

Коноплінський, М. А. Адаптивне векторне керування асинхронними двигунами при варіаціях активних опорів статора та ротора [Текст] : автореферат… канд. техн. наук, спец.: 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи / Коноплінський М. А. – К. : Нац. техн. ун-т Укр. “Київський політехн. ін-т”, 2016. – 20 с.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Міністерство освіти і науки України, м. Київ, 2016.

Дисертація присвячена питанням розробки та дослідження нових адаптивних до варіацій активних опорів статора та ротора систем непрямого векторного керування АД.

Розроблено узагальнений метод синтезу алгоритмів одночасної ідентифікації активних опорів статора та ротора АД, котрі є простішими за відомі теоретично обґрунтовані рішення для наступних режимів роботи АД: при нерухомому роторі; при постійній кутовій швидкості ротора АД; При довільній кутовій швидкості АД.

Встановлено, невідомі раніше, властивості одночасної робастності до варіацій активних опорів машини дають можливість використання алгоритму РВК для побудови систем векторного керування, адаптивних до варіацій активних опорів статора і ротора АД.

На основі алгоритму ідентифікації синтезованого без обмежень на режим роботи розв’язана загальнотеоретична задача адаптивного до одночасних варіацій активних опорів статора і ротора непрямого векторного керування потоком і кутовий швидкістю (моментом) АД. Переваги розробленої адаптивної системи у порівнянні з відомими адаптивними до варіацій активного опору ротора системами, що складаються в поліпшенні динамічних і енергетичних показників в умовах параметричних збурень, підтверджені на основі повномасштабних експериментальних досліджень і математичного моделювання.

Ключові слова: асинхронний двигун, непряме полеорієнтування, ідентифікація активних опорів статора та ротора, нелінійний принцип розділення.

Based on the identification algorithm synthesized without saturation on operation mode, general theoretical problem solved responsive to simultaneous variations of resistances stator and rotor indirect vector control magnetic flux and angular velocity (torque) of IM. Advantages of the developed adaptive system compared to known adaptive rotor resistance system that are improving dynamic and energy performance in conditions of parametric perturbations. This was confirmed on the basis of full-scale experimental studies and mathematical modeling.
Keywords: induction motor, indirect field orientation, identification of stator and rotor resistance, nonlinear separation principle.

СтатистикаПо результатам 2 семестра

2019/2020 учебного года


Всего студентов: 162,
из них на бюджете: 157.

ОбъявленияВнимание

Все формы обучения в КПИ им. Игоря Сикорского переводятся на дистанционное обучение с 12.03.2020 по 03.04.2020. Образовательный процесс реализовывается с использование электронных кабинетов "Электронный кампус" и других средств связи.
Все массовые мероприятия в этот период на территории университета запрещены.
Не болейте, берегите себя.

Очные консультации во время карантина.


В соответствии с приказом КМУ № 211 посещение учебных заведений их соискателями запрещено, поэтому все вопросы решаются в дистанционном режиме.
В случае возникновения критических вопросов касательно учебного процесса, которые невозможно решить дистанционно, необходимо записаться на консультацию с 10.00 по 13.00 через Telegram либо по телефону
+380 (95) 794-45-98.
Решетник Виктор Сергеевич.

Дистанционные консультации доступны со всеми преподавателями с 9.00 по 17.00 через интернет. Контакты преподавателей можно узнать у старост групп.

Партнёры