Працевлаштування

Працевлаштування випускників кафедри АЕМС-ЕП

Сайт та документ для працевлаштування випускників :

Пошук вакансій

Зразок угоди щодо працевлаштування (розподілу) фахівців.

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію працевлаштування випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського

Загальні положення

Положення розроблено відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та Постанови КМ України від 22 серпня 1996 року № 992 «Про Порядок працевлаштування випускників вищих закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням”.

Випускники, які після зарахування на навчання уклали угоду з адміністрацією університету, повинні відпрацювати за місцем призначення не менше трьох років.

Випускники університету, яким присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою (бакалаври, cпеціалісти, магістри) і які працевлаштовані на підставі направлення на роботу, вважаються молодими спеціалістами протягом трьох років з моменту укладання ними трудового договору із замовником.

Випускники університету вільні у виборі місця роботи відповідно до наявних запитів.

Випускники КПІ ім. Ігоря Сікорського, які навчалися за державним замовленням і яким присвоєно кваліфікацію фахівця (бакалаврa, спеціаліста, магістра) з вищою освітою, працевлаштовуються на підставі направлення на роботу.

Направлення на роботу є підставою для укладання трудового договору між молодим спеціалістом і замовником. Направлення на роботу видається випускнику разом із дипломом не пізніше 7 днів після закінчення ним навчання в університеті.

Якщо випускник університету навчався за кошти третьої особи, його працевлаштування здійснюється відповідно до укладеного між ними договору. Переведення студентів з контрактної форми навчання на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, здійснюється за згодою третьої особи.

Молодий спеціаліст повинен прибути за місцем призначення у термін, визначений у направленні на роботу.

Молодим спеціалістам, які отримали направлення на роботу після закінчення вищого навчального закладу, надається відпустка тривалістю 30 календарних днів. За час відпустки молодим спеціалістам виплачується допомога у розмірі місячної стипендії за рахунок замовника. Після укладання трудового договору на молодих спеціалістів поширюються усі види соціального захисту, передбачені колективним договором працівників підприємства, установи, організації тощо.

Звільнення молодого спеціаліста з ініціативи замовника до закінчення терміну трудового договору здійснюється у випадках, передбачених Кодексом законів про працю України.

Випускники, які отримали направлення на роботу не за місцем проживання, забезпечуються житлом відповідно до законодавства України.

Час перебування жінки у відпустці після закінчення університету у зв’язку із вагітністю, пологами, доглядом за дитиною до 3-х років зараховується до терміну роботи за призначенням.

 1. Порядок працевлаштування випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського

Працевлаштування випускників університету здійснюється відповідно до Постанови КМ України від 22 серпня 1996 року № 992 “Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням”.

База даних місць працевлаштування університету формується, у першу чергу, відповідно до місць, що визначаються виконавцями державного замовлення згідно з вимогами Постанови КМ України від 22 серпня 1996 року № 992. У разі відсутності місць державного замовлення випускові кафедри, деканати, департамент навчальної роботи формують базу даних місць працевлаштування випускників на основі укладених договорів з підприємствами, установами організаціями тощо. Договори з роботодавцями обумовлюють порядок проведення навчальних практик студентів, спільну участь в цільовій підготовці кадрів (Додаток 1) з подальшим працевлаштуванням випускників. Замовлення роботодавців без укладених договорів з університетом вважаються не чинними.

Випускові кафедри організовують роботу з працевлаштування випускників у відповідності до даного Положення та укладених з роботодавцями договорів. На кафедрах призначаються відповідальні особи за працевлаштування випускників за спеціальностями кафедри.

За організацію працевлаштування випускників кафедри відповідає завідувач кафедри, а за організацію і контроль працевлаштування на факультеті (інституті) несе відповідальність декан (директор).

З метою працевлаштування випускників на основі сформованої бази місць працевлаштування Департамент навчальної роботи готує наказ по університету про працевлаштування випускників у поточному році, організує і проводить заключні зустрічі з працевлаштування випускників, запрошуючи на них представників підприємств, установ, організацій тощо.

Інформацію про працевлаштування випускників університету Департамент навчальної роботи щорічно подає до Міністерства освіти і науки України, Державного комітету статистики України, Головного управління праці і зайнятості Київської міської державної адміністрації, а за запитом – у Рахункову палату України.

 1. Послідовність дій у працевлаштуванні випускників

           До терміну, визначеного наказом по університету про працевлаштування, деканат готує і передає в навчальний відділ  Відомості обліку працевлаштування випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальностями (Додаток 2). Відомості складаються окремо для бакалаврів, спеціалістів, магістрів, які навчались за державним бюджетом, і окремо – для бакалаврів, спеціалістів, магістрів, які навчались за договором з повною компенсацією вартості навчання. Договори додаються до Відомостей обліку працевлаштування.

Договір з роботодавцем, лист-запит, як невід’ємний додаток до договору, список випускників, які залишаються працювати в КПІ ім. Ігоря Сікорського (Додаток 3), є підставою для формування бази даних місць працевлаштування та оформлення направлення на роботу молодому спеціалісту. Договір, лист-запит, як невід’ємний додаток до договору з роботодавцем (додаток 4), оформляються за правилами діловодства (назва підприємства, установи-замовника, повна адреса, телефон, вихідний номер і дата реєстрації, текст запиту, підпис керівника, печатка).

Місця працевлаштування пропонуються випускникам випусковою кафедрою на попередніх зустрічах із представниками підприємств, установ, організацій, з якими укладено договори, за 3-6 місяців до видання наказу про випуск з урахуванням рейтингу студента та попереднього запиту роботодавця. Остаточне визначення майбутнього місця працевлаштування випускника відбувається на заключних зустрічах відповідно до наказу по університету про працевлаштування випускників, про що робиться запис у Відомості (додаток 2) та підтверджується його особистим підписом.

За наявності поважних причин випускник може змінити місце працевлаштування до строку прибуття, вказаного в направленні на роботу, за погодженням з факультетом (інститутом).

За результатами визначення місця роботи випускнику видається направлення на роботу встановленого зразка, або, у визначених законодавством випадках, довідка на самостійне працевлаштування. Відомості, листи-запити, як невід’ємні додатки до договорів  з роботодавцями, подаються у визначений для факультету (інституту) день до сектору працевлаштування, практики і контрактних форм навчання навчального відділу .

У секторі працевлаштування, практики і контрактних форм навчання навчального відділу оформлюються направлення на роботу молодим спеціалістам і передаються в деканати факультетів (інститутів). Випускникам разом із дипломом видається направлення на роботу із відміткою про розмір останньої стипендії.

Повідомлення про направлення на роботу (нижня частина “Направлення на роботу”) підлягає поверненню в КПІ ім. Ігоря Сікорського, на підставі яких готується інформація про кількість випускників, що працюють за направленням на роботу.

Показник працевлаштування випускників є підставою для визначення рейтингу підрозділу та плану прийому студентів за відповідною спеціальністю.

 1. Інформаційне забезпечення.

Для інформаційного забезпечення працевлаштування студентів формуються бази даних з працевлаштування у відповідності до програмного забезпечення, що  розробляється КБ «Інформаційних систем» на замовлення  навчально-організаційного управління університету.

    Впровадження і підтримка програмного забезпечення проводиться КБ «Інформаційних систем» спільно з інформаційно-обчислювальним центром забезпечення навчального  процесу.

Кафедри і факультети двічі на рік формують базу даних та передають до  навчально-організаційного управління, де формується єдина інформаційна база даних університету.

Узагальнена база даних розміщується на сайті КПІ ім. Ігоря Сікорського для широкого доступу.

Випускові кафедри, факультети (інститути), навчально-організаційне управління двічі на рік проводять круглі столи,  ярмарки професій за галузями народного господарства із залученням підприємств, організацій, установ тощо.

Напередодні ярмарків проводяться спільні рекламні кампанії, виступи і публікації в ЗМІ та інші акції з питань працевлаштування випускників університету.

Договори з підприємствами про працевлаштування випускників кафедри АЕМС-ЕП 

 1. ТОВ «АББ Україна»
 2. ДП «Итон Електрик»
 3. ТОВ «СВ АЛЬТЕРА»
 4. ТОВ «Schneider Electric»
 5. ТОВ «Еколог-інженерія»
 6. КП «Агропроменерго»
 7. ТОВ «Сервіс Столиця»
 8. ТОВ «ІВВАТ»
 9. ТОВ «Науково-дослідна та виробнича фірма «ЕПА»
 10. ТОВ «Пак Сервіс»
 11. ТОВ «Компанія клімат інжиніринг»
 12. ТОВ «Логікон»
 13. ТОВ «Енерго Мастер»
 14. ТОВ » Тісер»
 15. ТОВ «Номінал інжиніринг»
 16. ТОВ «Обрій»
 17. ДП ЗАТ «Пивоварня Зіберта»
 18. ТОВ Проектно виробниче підприємство «Сервісбудтехнології»
 19. ТОВ «РГК»
 20. ТОВ «Араміс»
 21. НАНУ Інститут електродинаміки
 22. НАНУ Інститут проблем матеріалознавства ім.. І.М. Францевича
 23. ДП “КиАЗ “Авіант”
 24. АНТК «Антонов»
 25. Київський з-д “Славутич”
 26. ТОВ НВП “Техносервіспривід”
 27. ТОВ «ІЕК» Альянс-Електро»
 28. ВАТ Крюківський вагонобудівний завод
 29. АК „Київводоканал”
 30. КП „Київпастранс”
 31. “Національна енергетична компанія “Укренерго”
 32. “Черкаситрансгаз”
 33. “Державна енергогенеруюча компанія “Центренерго”
 34. “Особливе конструкторське бюро “Південь”
 35. Рівненська АЕС
 36. Южноукраїнська АЕС
 37. Трипільська ТЕС
 38. “Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат”
 39. ВАТ “Атем”
 40. БФ “Колві – електро”
 41. ВАТ “Веркон”
 42. ВАТ “Інститут силової електроніки”
 43. ДНВП “Електронмаш”
 44. ДП “КЕБК – 1”
 45. ЗАТ “ОТІС”
 46. Інститут електродинаміки НАН України
 47. Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
 48. ІТЦ “Сигнал”
 49. КБ ДПВО “Київприлад”
 50. ПП “ТЕССА”
 51. ПП “Астрал С.Д. Енко”
 52. ТОВ “Алай – Буд”
 53. ТОВ НВП “Техноспервіспривід”
 54. ТОВ “Науково-дослідна та виробнича фірма “ЕПА”
 55. ТОВ “КСК-Автоматизація”
 56. ТОВ “Кондор-ВІП”
 57. ТОВ “Пауер Експерт”
 58. ТОВ “СВ Альтера”
 59. ТОВ “Київщина Житло”
 60. ТОВ “Стальмед”
 61. ТОВ “Техносервіс – ХХІ”
 62. ТОВ “ІЕК “Альянс – Електро”
 63. ТОВ “Югов – Автоматика”
 64. ТОВ “Технозв”язок”
 65. ТОВ “УкрФрост”
 66. ТОВ “НТФ”ТЕМС”
 67. ТОВ “Юнібуд Енергосервіс”
 68. Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України Інженерна компанія “ЛДС”
 69. ТОВ “Вінницький комбінат хлібопродуктів № 2
 70. ТОВ “ІСТМА-ГРУП”
 71. ВАТ “Харчопродпокування”
 72. ТОВ “ІНФОПОРТ”
 73. ТОВ “Агротек”
 74. ВАТ ” Квазар”
 75. ТОВ “БЕЛІМО Україна сервоприводи та автоматичні регулятори”
 76. ТОВ “НБК-Інвест”
 77. “Компанія ОРЕЙ” Підприємство з іноземними інвестиціями
 78. ПП “Канівтрансбуд”
 79. ТОВ “АККУ-ЕНЕРГО”
 80. ТОВ “Альфа-Газ”
 81. ТОВ “Аркада Термодом”
 82. ДП “Національна енергетична компанія “Укренерго” Західна електроенергетична система Волинські магістральні електричні мережі
 83. ТОВ “Сумський науково-технічний центр”
 84. ТОВ “Телеком Сістемс”
 85. ДП “Київське Облдорупр” Філія “Рокитнянське районне дорожнє управління”
 86. ЛТД “АВВ”
 87. Дочірня компанія “Укртрансгаз” Філія “Управління магістральних газопроводів” “Черкаситрансгаз”
 88. ТОВ по ремонту і капітальному будівництву об’єктів цивільногота промислового призначення “Спецмонтажремонт”
 89. ТОВ “Юрспортінвест”
 90. ВАТ “Державна енергогенеруюча компанія “Центренерго”
 91. ЗАТ “Монастирищенський котельний завод”
 92. ВАТ “Київський картонно-паперовий комбінат”
 93. ВАТ “Богуславське ХПП”
 94. ТОВ “Арк-Буд”
 95. ВАТ “Проммонтаж-30”
 96. ЗАТ “Синтекс”
 97. ВАТ “Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат”
 98. ТОВ “Енергоспецпроект”
 99. ВАТ “Харчопродпакування”
 100. АНТК ім.. О.К. Антонова
 101. ТОВ «Еколог-інженерія
 102. КП «Агропроменерго»
 103. ТОВ «Сервіс Столиця»
 104. ТОВ “ІВВАТ”
 105. ТОВ «Пак Сервіс»
 106. ТОВ “Компанія клімат інжиніринг”
 107. ТОВ “Логікон”
 108. ТОВ “Енерго Мастер”
 109. ТОВ ” Тісер”
 110. ТОВ “Номінал інжиніринг”
 111. ТОВ НТЦ «Електро»
 112. ТОВ «Тагарт ресерч»
 113. ТОВ «ТРИ-ЕС»
 114. ТОВ “Обрій”
 115. ДП ЗАТ “Пивоварня Зіберта”
 116. Державне Київське конструкторське бюро «Луч»
 117. ТОВ Проектно виробниче підприємство “Сервісбудтехнології”
 118. ТОВ “Араміс”
 119. ЗАТ «Дельта-Дніпро»
 120. ДП НАЕК «Енергоатом» ВП «Запорізька АЕС»
 121. ТОВ «Білдінг груп»
 122. ТОВ «Ліберті плюс»
 123. ТОВ Перша лізингова компанія «АЛД автоматика»
 124. ТОВ ВТП «Облагропосточ»
 125. ТОВ «ТІСЕР»
 126. ТОВ «Енергомаш» м. Нова Каховка
 127. ТОВ «Союз – Світло»
 128. ТОВ «ІнфоСайтСервіс»
 129. ТОВ “Арт інжиніринг”
 130. ТОВ “Інжинірингова компанія «БІС»”
 131. ПП “Метрополія ” управляюча компанія
 132. ТОВ «Алавар Сауспоінт» м. Дніпропетровськ
 133. ТОВ «БІТО Складські системи Україна»
 134. Науково-виробниче підприємство «Екосстарт»
 135. ТОВ “Трейд-сервіс Україна”
 136. ТОВ “Торгова компанія «ВТІ»”
 137. ТОВ «Арматех – Сервіс»
 138. ТОВ “БК Евробудмонтаж”
 139. ТОВ Кондитерська фабрика «Десна», Чернігівська обл. м. Носівка
 140. ТОВ «Укрелектроімпорт»
 141. Філія «Теплові розподільчі мережі Київенерго»
 142. ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова
 143. ТОВ «Італ Тайгер» м. Дніпропетровськ
 144. ТОВ «Максімус»
 145. МПП «АНІГЕР»
 146. СПД «Ярошенко»
 147. ТОВ “КТС ГРУП”
 148. ТОВ МБК “Зубр”
 149. ПП “СІРІУС “
 150. «Техносервіс – ХХІ»
 151. НТФ «ТЕМС»
 152. «Фрост Лайн»
 153. «Блюз»
 154. «МАГРЕФ» м. Кривий Ріг
 155. «СП Агродім»
 156. «Вірол-Груп»

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2018/2019 навчального року


Всього навчається: 166,
з них на бюджеті: 160.
Отримують стипендію: 74,
з них підвищену: 14.

ОголошенняЗвертаємось за допомогою у лікуванні студента 5 курсу групи ЕП-81 Філіппенко М. В., який після важкої травми з 01.02.2019 знаходиться в реанімаційному відділенні «Інституту патології хребта та суглобів» у Харкові, і потребує проведення операції вартістю біля 100 000 грн.
Для надання допомоги відкрито рахунок: карта ПриватБанку 5168 7554 3672 4898, отримувач: Філіппенко Наталія Аркадіївна, мати студента.

Партнери