ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

6. Публікації 2012 р.

Публікації 2012 р.

6. Публікації 2012 р.

6.1. Статті у фахових виданнях з переліку ВАК України (всього 10):

 1. Пересада С. М., Ковбаса С. M. Векторне бездатчикове керування моментом асинхронного двигуна з орієнтацією за вектором потокозчеплення статора // Вісник Вінницького політехнічного інституту. –№1. –2012. –С 93 – 97.
 2. Kiselychnyk, M.Pushkar, M.Bodson, “Critical loads of induction generators with series self-excitation,” Electromechanical and energy saving systems. Thematic issue “Problems of automatic electric drive. Theory and applications.” N3/2012 (19). -2012. pp.48-52.
 3. Пересада С.М., Ковбаса С.Н., Дымко С.С. Робастифицированное бездатчиковое векторное управление асинхронным двигателем на основе адаптивного наблюдателя пониженного порядка // Техническая электродинамика – 2012 – №2 – с.81-82. (Scopus)
 4. С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, Д. Л. Приступа. Идентификация электрических параметров асинхронного двигателя на основе адаптивного наблюдателя полного порядка // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ. –№4(20). –2012. –С. 10 – 13.
 5. Пересада С.М., Дымко С.С. Векторное управление скоростью асинхронного двигателя при максимизации соотношения момент-ток в условиях токового управления // Электромеханические и энергосберегающие системы – Кременчуг, 2012. – Вип.3/2012 (19). – С. 56 – 60.
 6. Пересада С.М., С. Н. Ковбаса, А. Б. Воронко, Д. Л. Приступа Сравнительное экспериментальное тестирование систем бездатчикового управления асинхронными двигателями // Электромеханические и энергосберегающие системы – Кременчуг, 2012. – Вип.3/2012 (19). – С. 137 – 141.
 7. Пересада С.М., Коноплінський М.А. Новий алгоритм ідентифікації активних опорів статора і ротора асинхронного двигуна // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 3/2012 (19) – С. 94 – 96.
 8. С. М. Пересада, В. Н. Трандафилов. Метод синтеза и робастность наблюдателей потокосцепления асинхронного двигателя, работающих в скользящих режимах // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 3/2012 (19) – С. 40 – 44.
 9. Островерхов М.Я., Бурик М.П. Оптимізація електромеханічних систем на основі концепції зворотних задач динаміки у поєднанні з мінімізацією локальних функціоналів миттєвих значень енергій / Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВНТУ. – 2012. – № 2. – С. 143-147.
 10. Островерхов М.Я., Бурик М.П. Експериментальне дослідження закону керування швидкістю електропривода при мінімізації локальних функціоналів миттєвих значень енергій / Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3 /2012 (19). – С. 68-69.

6.2.  Публікації у зарубіжних виданнях (реферованих в SCOPUS, INSPEC та інших) (всього 3):

 1. Bodson & O.Kiselychnyk, “The complex Hurwitz test for the analysis of spontaneous self-excitation in induction generators,” IEEE Trans. on Automatic Control, issue 99 – 2012. 7 pages. IEEE early access article.
 2. Bodson & O.Kiselychnyk, “Analysis of triggered self-excitation in induction generators and experimental validation,” IEEE Trans. Energy Conversion, vol. 27, issue 2. – 2012. – P. 238–249.
 3. Kudin, M.Pechenik, S.Kolesnichenko On one generalization of nonlinear theory of analytical design of optimal regulators // 16-th International Conference on Soft Computing. Mendel -2012. – Chech Republic. Brno. June. Brno University of Technology. – pp.381-387.

6.3. Статті у фахових виданнях України (всього 5):

 1. Приймак Б.І., Бурлака О.П. Синтез нейронного регулятора швидкості асинхронного двигуна з частотним керуванням // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. – Кременчук, КрНУ, –2012. –с. 157-158.
 2. Пушкар М.В., Савич О.Ю., Кіселичник О.І. Експериментальна установка для дослідження асинхронних генераторів із самозбудженням // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. – Кременчук, КрНУ, –2012. –с. 159-160.
 3. Приймак Б.І., Гаркович Н.В., Гаман Ю.С. Покращення динамічних характеристик векторно-керованого асинхронного електроприводу за допомогою генетичного алгоритму // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. – Кременчук, КрНУ, –2012. –с. 172-173.
 4. Халімовський О.М., Гаврилюк С.І. Автоматизація процесу тестування структур біологічних матеріалів // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. – Кременчук, КрНУ, –2012. –с. 182-184.
 5. Бур’ян С.О., Загороднюк Т.В. Екстремальний алгоритм керування коефіцієнтом корисної дії насосу для змішаного з’єднання агрегатів // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. – Кременчук, КрНУ, –2012. –с. 282-283.

6.4. Посібники та методичні вказівки

з грифом МОНМС України (всього 1)

„Розробка та дослідження електромеханічних систем автоматизації та складових електропривода” за редакцією Поповича М.Г., Кострицького  В.В. – К.: КНУТД. -2011. -536 с.

з грифом НТУУ “КПІ” (всього 6)

 1. Теряєв В.І. Конспект лекцій по дисципліні «Автоматизація електромеханічних систем-1» для студентів напряму підготовки 6.050702. – Свідоцтво про надання грифа НМУ №Е11/12-254 від 24 травня 2012 р.- Київ: НТУУ “КПІ”, 2012 р., – 340 с.
 2. Теряєв В.І., Колесніченко С.П. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання розрахункових робіт з кредитного модуля «Електромеханічні системи автоматизації в металообробці та машинобудуванні» для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.050702. – Рекомендовано Вченою Радою факультету електроенерготехніки та автоматики. Протокол №14 від 23.04.2012 р. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2012 р., – 41с.
 3. Обчислювальна техніка та програмування-2: курс лекцій для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Укладачі Островерхов М.Я., Бур’ян С.О. Київ: НТУУ «КПІ», ФЕА, 2012 – 230 с.
 4. Теорія автоматичного керування [Електронний ресурс] : Частина І : Курс лекцій для студ. напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної форми навчання / Уклад. М.Г. Попович, Б.І. Приймак. – К.: НТУУ ”КПІ”, 2012. – 165 с. http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2209
 5. Теорія автоматичного керування [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практичних занять з дисципліни для студ. напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної та прискореної форм навчання / Уклад. Б.І. Приймак. – К.: НТУУ ”КПІ”, 2012. –  71 с. http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2208
 6. Спецпитання електропривода-1: Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної форми навчання. Укладачі: Бур’ян С.О., Бовкунович В.С. Київ: НТУУ «КПІ», ФЕА, 2012 – 42 с.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти