ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

1. Підготовка наукових кадрів 2012 р.

Підготовка наукових кадрів 2012 р. та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

1. Підготовка наукових кадрів 2012 р. та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

1.1. Підготовка кандидатів та докторів наук

Захищених кандидатських і докторських робіт немає.

Аспірант Димко С. С. зробив доповідь за завершеною кандидатською роботою на семінарі кафедри на тему “Система векторного керування асинхронними двигунами з максимізацією співвідношення момент/струм статора ” (науковий керівник Пересада С.М.).

Докторська дисертація доцента Островерхова М. Я. «Електромеханічні системи на основі безконтактних виконавчих пристроїв для автоматичного керування параметрами штаби в ході неперервної прокатки» прийнята до захисту у Спеціалізованій вченій раді Д64.050.04 при Національному технічному університеті України «Харківський політехнічний інститут».

Кандидатська дисертація асистента Бур’яна С. О. прийнята до захисту у Спеціалізованій вченій раді К64.050.04 при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут».

На даний час здійснюється підготовка докторанта Ковбаси С.М., та восьми аспірантів (Онанко А.Ю., Бурик М.П., Коноплінський М.А., Пушкар М.В., Воронко А. Б., Приступа Д.Л., Яремов О.І. та Трандафілов В.) і одного здобувача (Алісов А.С.). Нових аспірантів у 2012 році не зараховувалося.

1.2. Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

За результатами розробок частково оновлено навчальний курс “Робастне та адаптивне керування в електромеханічних системах” (проф. Пересада С.М.) для магістрів за спеціальністю “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”.

Впроваджено одну нову лабораторну роботу з курсу “Програмовані логічні контроллери” для спеціалістів та магістрів спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», дві нові лабораторні роботи з курсу “Автоматизація електромеханічних систем” для бакалаврів напрямку “Електромеханіка.

1.3. Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених

У виконанні бюджетної науково – дослідної роботи № 2511ф на безоплатній основі в темі брали участь 27 студентів стаціонарної форми навчання.

За участю студентів зроблено 5 доповідей на Х Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації», 28, 29 травня, м Кременчук, 5 доповідей.

 1. Приймак Б.І., Бурлака О.П. Синтез нейронного регулятора швидкості асинхронного двигуна з частотним керуванням // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. – Кременчук, КрНУ, –2012. –с. 157-158.
 2. Пушкар М.В., Савич О.Ю., Кіселичник О.І. Експериментальна установка для дослідження асинхронних генераторів із самозбудженням // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. – Кременчук, КрНУ, –2012. –с. 159-160.
 3. Приймак Б.І., Гаркович Н.В., Гаман Ю.С. Покращення динамічних характеристик векторно-керованого асинхронного електроприводу за допомогою генетичного алгоритму // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. – Кременчук, КрНУ, –2012. –с. 172-173.
 4. Халімовський О.М., Гаврилюк С.І. Автоматизація процесу тестування структур біологічних матеріалів // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. – Кременчук, КрНУ, –2012. –с. 182-184.
 5. Бур’ян С.О., Загороднюк Т.В. Екстремальний алгоритм керування коефіцієнтом корисної дії насосу для змішаного з’єднання агрегатів // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. – Кременчук, КрНУ, –2012. –с. 282-283.

Зроблено 35 доповідей та опубліковано їх тексти  на Загальноуніверситетській науково-технічній конференції молодих учених, аспірантів і студентів  «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики» , НТУУ “КПІ”, Київ, листопад 2012, секція якої “ Автоматизація електромеханічних систем та електропривод ” проведена кафедрою.

Представлено дві  наукові роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 2011/2012 н. р. з галузі «Електротехніка та електромеханіка» у м. Дніпродзержинськ, 26-31 березня 2012р.:

1) Савич О. Ю. “Теоретичні та експериментальні дослідження стійкості робочих режимів асинхронних генераторів з самозбудженням” (керівник к.т.н., доц. Кіселичник О. І.). Робота отримала диплом 1-го ступеня (за перше місце в секції “Електромеханічні системи з електроприводом змінного струму”).

2) Тітов О. О. “Лабораторний стенд для дослідження систем автоматизації з людино-машинним інтерфейсом” (керівник к.т.н., ст. викл. Островерхов М.Я.). Робота отримала третє місце і диплом в секції “Лабораторне обладнання для дослідження електромеханічних систем”).

Студент 2 курсу Мельник А. В. посів третє місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізики, яка проходила у квітні 2012 року у м. Харків, Україна.

Студент 1 курсу Пророченко О. С. став переможцем ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в секції «Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження» (керівник доц. Ковбаса С. М.), м. Київ.

НАУКОВА РОБОТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

На кафедрі працювало 14 молодих вчених:

 1. к.т.н., докторант Ковбаса С.М.
 2. к.т.н, ст. викл. Король С.В.
 3. Асистент Бовкунович В.С.
 4. Аспірант Бур’ян С.О.
 5. Аспірант Димко С.С.
 6. Здобувач Алісов А.С.
 7. Аспірант Онанко А.Ю.
 8. Аспірант Бурик М.П
 9. Аспірант Коноплінський М.А.
 10. Аспірант Пушкар М.В.
 11. Аспірант Приступа Д. Л.
 12. Аспірант Воронко А. Б.
 13. Аспірант Яремов О. І.
 14. Аспірант Трандіфілов В.

 За участю молодих вчених опубліковано 10 статей у фахових виданнях ВАК (одна з яких увійшла до науково-метричної бази Scopus)

 1. Пересада С. М., Ковбаса С. M. Векторне бездатчикове керування моментом асинхронного двигуна з орієнтацією за вектором потокозчеплення статора // Вісник Вінницького політехнічного інституту. –№1. –2012. –С 93 – 97.
 2. Kiselychnyk, M.Pushkar, M.Bodson, “Critical loads of induction generators with series self-excitation,” Electromechanical and energy saving systems. Thematic issue “Problems of automatic electric drive. Theory and applications.” N3/2012 (19). -2012. pp.48-52.
 3. Пересада С.М., Ковбаса С.Н., Дымко С.С. Робастифицированное бездатчиковое векторное управление асинхронным двигателем на основе адаптивного наблюдателя пониженного порядка // Техническая электродинамика – 2012 – №2 – с.81-82. (Scopus)
 4. С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, Д. Л. Приступа. Идентификация электрических параметров асинхронного двигателя на основе адаптивного наблюдателя полного порядка // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ. –№4(20). –2012. –С. 10 – 13.
 5. Пересада С.М., Дымко С.С. Векторное управление скоростью асинхронного двигателя при максимизации соотношения момент-ток в условиях токового управления // Электромеханические и энергосберегающие системы – Кременчуг, 2012. – Вип.3/2012 (19). – С. 56 – 60.
 6. Пересада С.М., С. Н. Ковбаса, А. Б. Воронко, Д. Л. Приступа Сравнительное экспериментальное тестирование систем бездатчикового управления асинхронными двигателями // Электромеханические и энергосберегающие системы – Кременчуг, 2012. – Вип.3/2012 (19). – С. 137 – 141.
 7. Пересада С.М., Коноплінський М.А. Новий алгоритм ідентифікації активних опорів статора і ротора асинхронного двигуна // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 3/2012 (19) – С. 94 – 96.
 8. С. М. Пересада, В. Н. Трандафилов. Метод синтеза и робастность наблюдателей потокосцепления асинхронного двигателя, работающих в скользящих режимах // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 3/2012 (19) – С. 40 – 44.
 9. Островерхов М.Я., Бурик М.П. Оптимізація електромеханічних систем на основі концепції зворотних задач динаміки у поєднанні з мінімізацією локальних функціоналів миттєвих значень енергій / Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВНТУ. – 2012. – № 2. – С. 143-147.
 10. Островерхов М.Я., Бурик М.П. Експериментальне дослідження закону керування швидкістю електропривода при мінімізації локальних функціоналів миттєвих значень енергій / Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3 /2012 (19). – С. 68-69.

За участю молодих вчених зроблено 8 доповідей на 3-х міжнародних конференціях:

1) XIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми сучасної електротехніки» (ПСЕ-2012), 4 – 8 червня 2012 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна, 1 доповідь:

1.1. Пересада С.М., Ковбаса С.Н., Дымко С.С. «Робастне бездатчикове векторне керування асинхронним двигуном на основі адаптивного спостерігача зниженого порядку»

2) XIX Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика» (ПАЕП-2012), 17 – 22 вересня 2012 р., м. Миколаївка, АР Крим, 6 доповідей:

2.1. Пересада С.М., С. Н. Ковбаса, А. Б. Воронко, Д. Л. Приступа «Порівняльне експериментальне тестування систем бездавачевого керування асинхронними двигунами»

2.2. Пересада С.М., Дымко С.С. «Векторное управление скоростью асинхронного двигателя при максимизации соотношения момент-ток в условиях токового управления»

2.3. Пересада С.М., Коноплінський М.А. Новий алгоритм ідентифікації активних опорів статора і ротора асинхронного двигуна.

2.4. С. М. Пересада, В. Н. Трандафилов. Метод синтеза и робастность наблюдателей потокосцепления асинхронного двигателя, работающих в скользящих режимах.

2.5. O.Kiselychnyk, M.Pushkar, M.Bodson, “Critical loads of induction generators with series self-excitation”

2.6. Островерхов М.Я., Бурик М.П. Оптимізація електромеханічних систем на основі концепції зворотних задач динаміки у поєднанні з мінімізацією локальних функціоналів миттєвих значень енергій

3) IV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві», 11-15 червня 2012 р., м. Алушта, АР Крим, 1 доповідь.

3.1. Островерхов М.Я., Бурик М.П. Системи  підпорядкованого регулювання координатами електроприводів змінного та постійного струму  на основі концепції зворотних задач динаміки

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти