ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Публікації за 2021 рік

Публікації за 2021 рік. Загалом опубліковано  статей, з них  стаття у фахових виданнях,  у виданнях, що входять до бази Scopus та/або Web of Science,  статей в інших виданнях та збірниках праць конференцій різного рівня. Основні з них.

Опубліковано 3 монографії

 1. Непряме векторне керування асинхронними двигунами з властивостями робастності та адаптації до змін активного опору ротора. Монографія / Пересада С. М., Ковбаса С. М., Красношапка Н. Д. – Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021, – 174 с. ISBN 978-716-7894-21-5. (монографія)
 2. Теорія активної фільтрації багатофазних систем електроживлення, спрямована на мінімізацію потужності втрат в лінії передачі. Монографія / Артеменко М.Ю., Михальський В.М., Шаповал І.А. Київ, Інститут електродинаміки НАН України, 2021, 235 с. (монографія)
 3. Dobrolyubova M., Kozyr O., Statsenko O., Shevchenko K. FEATURES OF POWER ELECTRONIC DEVICES APPLICATIONS IN AUTOMATIC TEST EQUIPMENT // Scientific foundations of solving engineering tasks and problems: collective monograph / International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 758 р. Available at :DOI- 10.46299/ISG.2021.MONO.TECH.II – pp. 352-377, 724-725. (Колективна монографія, країна ОЕСР) URL: https://isg-konf.com/scientific-foundations-of-solving-engineering-tasks-and-problems-technical-sciences/
 1. Публікації за 2021 рік у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та WOS. Опубліковано 15 статей у фахових виданнях, з них 6 у Scopus:
 1. Varvolik, V., Prystupa, D., Buticchi, G., Peresada, S., Galea, M., Bozhko, S. “Co-Simulation Analysis for Performance Prediction of Synchronous Reluctance Drives”. Electronics. 2021. Vol. 10. No. 17. pp. 1-16. (Scopus)
 2. Peresada, S. Bozhko, S. Kovbasa, Y. Nikonenko, “Robust direct field oriented control of induction generator”, Technical electrodynamics, №4, July/August 2021, Kyiv, pp. 14-24, doi 10.15407/techned2021.04.014 (фахове видання, Scopus)
 3. Артеменко М.Ю., Кутафін Ю.В., Михальський В.М., Поліщук С.Й., Чопик В.В., Шаповал І.А. Керування паралельним активним фільтром трифазної трипровідної мережі в системі координат методу двох ватметрів. Технічна електродинаміка. 2021. №5. С.11–20. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2021.05.011 (фахове видання, Scopus)
 4. Peresada, Y. Nikonenko and Y. Zaichenko, “Parameters Identification for Self-Commissioning of DC-DC Boost Converters,” IEEE 3rd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Lviv, Ukraine, August 22-28, 2021, pp. 417-420. (Scopus)
 5. Peresada, D. Rodkin and V. Pyzhov, “Sensorless Speed Control of the Surface Mounted Permanent Magnet Synchronous Motors,” 2021 IEEE 3rd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), 2021, pp. 379-384. (Scopus)
 6. Artemenko M.Yu., Kutafin Yu.V., Chopyk V.V., Mykhalskyi V.M., Polishchuk S.Y., Shapoval I.A. Integral Strategies of Active Filtration in the Reference Frame of the Two-Wattmeters Method. Proceedings of the IEEE 19th International Conference on Smart Technologies (EUROCON) 2021. Lviv (Ukraine). July 6–8 2021. P. 508–512. (Scopus)
 7. Pryymak B., Korol S., Ostroverkhov M. Design of a digital following system of welding robot with a visual sensor // Proc. of the IEEE 19th Intern. Conf. on Smart Technologies “EUROCON-2021”, Lviv, Ukraine, July 6–8, 2021.– P. 66-70. (Scopus)
 8. Krasnoshapka and M. Pushkar, “Magnetization of the Magnetic Circuit of an Induction Motor with Massive End Ferromagnetic Screens,” 2021 IEEE 3rd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), 2021, pp. 349-352, doi: 10.1109/UKRCON53503.2021.9575989. (Scopus)
 9. Peresada, Y. Nikonenko, V. Pyzhov, D. Rodkin, “Sensorless speed control of the direct current motors”, The Proceedings of the Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine, no. 58, May 2021, Kyiv, pp. 23-29, doi: 10.15407/publishing2021.58.023 (фахове видання)
 10. Peresada S. M., Kovbasa S. M., Zaichenko Y. M. “Dynamic performances of the shunt active power filter control system”. Applied Aspects of Information Technology. 2021; Vol. 4 № 1: 232–245. DOI: 10.15276/aait.01.2021.4 (фахова)
 11. Толочко О.І., Бурмельов О.О., Каленчук Я.О. Визначення координат точок перемикань оптимальних стратегій керування явнополюсними синхронними двигунами з постійними магнітами // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, вип. 58, травень, 2021. – С. 30-38, doi:10.15407/publishing2021.58.030, ORCID ID: https://orcid.org/000-0002-6871-0653 (фахова)
 12. Tolochko O., Palis S., Burmelov O., Kaluhin D. Discrete approximation of continuous objects with MATLAB // International Journal of Science “Applied Aspects of Information Technology”, Vol. 4 № 2, 2021. –Pp. 178-191. (фахова)
 13. Приймак Б. І. Векторне керування асинхронним генератором з підвищеним коефіцієнтом корисної дії . // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2021. – № 1. – С. 49-56.  (фахове видання)
 14. Приймак Б. І. Енергоефективна система керування автономним асинхронним генератором для віддалених поселень. Енергетика і автоматика,  – 2021. – № 1. – С. 26-38. Доступ за адресою: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Energiya/article/view/14916.  (фахове видання)
 15. Ostroverkhov M. Ya., Chumack V. V., Monakhov Ye. A. & Pryymak B. I. “Information supply of the power control system of the synchronous generator of the autonomous wind unit”. Herald of Advanced Information Technology. Nauka i  Tekhnika.  Odessa: Ukraine. 2021; Vol. 4 No. 3: 255–267. DOI: https://doi.org/10.15276/hait.03.2021.5 (фахове видання)
 16. Печеник М.В. Аналіз режимів роботи електропривода підвісної канатної дороги при використанні системи векторного керування / М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Г.Ю. Землянухіна, Д.В. Руднєв // Праці Інституту електродинаміки НАН України. – 2021. – Вип. 58. – С. 39–43. (фахова)
 17. С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, Г.Ю. Землянухіна, І.С. Єпіфанцев Логічний синтез дискретних систем автоматичного керування при використанні програмованих реле низького рівня // Збірник наукових праць національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. – 2021 – №1 (484). – С. 54-60. (фахова)
 18. В.І. Теряєв, А.Ю. Довбик. Особливості математичного моделювання та керування багатосекційним лінійним асинхронним двигуном, Наук. Праці ВНТУ, вип. 4, квіт. 2021. (фахова)
 19. І.Teriaiev, А.Y. Dovbyk. Special considerations for the mathematical modeling and control of the multisectional asynchroous motor, Scientific Works of VNTU, No 4, July 2021. (фахова)
 20. С.В. Зайченко, В.О. Шаленко, С.В. Король, С.П. Шевчук Визначення основних енергосилових параметрів пристроїв для очищення магістральних трубопроводів з роликовим приводом // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2020. № 1 – pp. 47-52. (фахове видання)
 21. Моделювання розподілу температурного поля при термічних ураженнях біологічних тканин / Штефура Ю.В., Шевченко К.Л., Стаценко О.В., Козир О.В. // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки, – 2021, – № 3 (297), – с. 208-215. (Стаття фахова, кат.Б)
 22. Аналіз впливу похибок вимірювань електричних змінних асинхронних двигунів на точність визначення їх параметрів // В.Д. Захарченко, М.В. Добролюбова, О.В. Стаценко, К.Л. Шевченко. – Вісник ЧДТУ, № 4, 2021. (Стаття фахова, кат. Б)
 23. Родькін Д.І., Пересада С.М., Пижов В.М., Райчук О.І. Спостерігач механічних координат в системі координат статора для неявнополюсних синхронних двигунів з постійними магнітами Збірник за матеріалами «V міжнародної науково-технічної конференції «Оптимальне керування електроустановками» (ОКЕУ 2021), Вінниця, 2021. [Електронний ресурс]. Публікується у фаховому виданні.
 24. С.М. Пересада, Є.О. Ніконенко, С.М. Ковбаса, О.В. Стаценко, “Стійкість двоконтурних систем керування напругою DC-DC перетворювача”, Збірник за матеріалами «V Міжнародної науково-технічної конференції «Оптимальне керування електроустановками» (ОКЕУ-2021), Вінниця: ВНТУ. Публікується у фаховому виданні.
 25. С.М. Пересада, С.М. Ковбаса, М.М. Желінський, Є.О. Ніконенко, О.І. Райчук, “Стійкість систем векторного керування напругою асинхронного генератора”, Збірник за матеріалами «V Міжнародної науково-технічної конференції «Оптимальне керування електроустановками» (ОКЕУ-2021), Вінниця: ВНТУ. Публікується у фаховому виданні.
 26. Пушкар М. В., Красношапка Н.Д., Баженов В.А, Павленко В. І. Синтез системи автоматичного керування безпілотного літального апарату частотними методами Збірник за матеріалами «V міжнародної науково-технічної конференції «Оптимальне керування електроустановками» (ОКЕУ 2021), Вінниця, 2021. [Електронний ресурс]. Публікується у фаховому виданні.
 27. Красношапка Н.Д., Пушкар М.В. Пускові режими асинхронних електроприводів із врахуванням опору лінії системі електропостачання Збірник за матеріалами «V міжнародної науково-технічної конференції «Оптимальне керування електроустановками» (ОКЕУ 2021), Вінниця, 2021. Публікується у фаховому виданні.
 28. Control of ventilation systems operation in intelligent buildings // Dobrolyubova M., Kozyr O., Statsenko O., Shevchenko K. – Conference proceedings “ Theoretical foundations in practice and science”, Bilbao, Spain. December 21-24, 2021. (країна ОЕСР)
 29. М.В.Пушкар, К.О.Михальов, М.П.Рибак «Асинхронний генератор з електронним регулятором навантаження при роботі з несиметричним активним навантаженням» Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті: матеріали XXII міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20-21 травня 2021р.).– К.: Інтерсервіс, 2021.– С. 637-640.
 30. Burian N. Pechenik, H. Zemlianukhina «Procedure for developing a turbomechanism  productivity estimator based on a neural network during the power supply of non-traditional energy sources» Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті: матеріали XXII міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20-21 травня 2021р.).– К.: Інтерсервіс, 2021.– С. 667-670.
 31. Печеник М.В. Дослідження характеру розподілу динамічної похибки за швидкістю електромеханічної системи неперервного транспорту/ Печеник М.В., С.О. Бур’ян, Землянухіна Г.Ю. // Стан  та  перспективи  розвитку  міського  електричного  транспорту [Електронний  ресурс]  :  матеріали  Всеукр.  наук.-практ.  конф.,  Харків, 14–16 квітня 2021 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Електронні тестові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – С. 159-160.
 32. Захарченко В.Д. Аналіз методів контролю та діагностики стану асинхронних двигунів під час їх роботи / В.Д. Захарченко, О.В. Стаценко // Збірник тез доповідей XХ Міжнародної науково-технічної конференції “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи”, К.: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 18 – 19 травня 2021 р., – 2021. – С.212-214.
 33. Зайченко С. В., Король С. В., Дерев’янко Д. Г., Опришко В. П., Жукова Н. І. Моделювання процесу електромеханічного управління газорозподілом генератора електричної енергії з двигуном внутрішнього згорання. Power engineering: economics, technique, ecology, 2021, 1: 51-58.
 34. Печеник М.В., Бур’ян С.О., Пушкар М.В., Землянухіна Г.Ю. Дослідження системи стабілізації напору турбомеханізма при живленні від альтернативного джерела електричної енергії // матеріали  Всеукр.  наук.-практ.  конф. “Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації та практика”,  Полтава, 5 листопада 2021 р. / Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Праці методичного характеру

 1. Теорія адаптивного та робастного керування: Курсова робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С.М. Пересада, C.М. Ковбаса, Є.О. Ніконенко – Електронні текстові дані (1 файл: 3,4 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 55 с. (посібник)
 2. Робототехніка та мехатроніка: розрахунково-графічна робота [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студ. спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С.М. Пересада, Є.О. Ніконенко, О.Ю. Зінченко – Електронні текстові дані (1 файл: 3,9 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 115 с. (посібник) (протокол № 6 від 25.02.2021р.)
 3. Електричні системи та мережі: навч. посібник / В.П. Захарченко, С.В. Єнчев, В.В. Тихонов, Н.Д. Красношапка. – К.; НАУ, 2021. – 340 с. ISBN 978-966-932-149-7 (навчальний посібник)
 4. Електропривод: розрахунково-графічна робота: Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти (бакалавр) спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Методична рада КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол № 8 від 24.06.2021 р.) / В.М. Пижов; – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 57 с. (навчальний посібник)
 5. Електропривод. Методичні матеріали до індивідуальних занять. Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Методична рада КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол № 8 від 24.06.2021 р.) / В.М. Пижов – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 22 с. (навчальний посібник)
 6. Електропривод. Лабораторний практикум [Електронний ресурс]: навч.посіб. для студ. спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Н.Д. Красношапка, М.В.Пушкар, В.М. Пижов. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського – Електронні текстові дані (1 файл: 1,01 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 54 с. (Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол №1 від 16.09.2021 року за поданням Вченої ради ФЕА протокол №11 від 29.06.2021 р.) (навчальний посібник)
 7. Електромеханічні системи автоматизації загальнопромислових механізмів: Курсова робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Електромеханічні системи автмоатизації, електропривод та електромобільність» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Печеник М.В., Бур’ян С.О., Землянухіна Г.Ю.. – Електронні текстові дані (1 файл: 8,05 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 60 с. (Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол №4 від 10.12.2020 року за поданням Вченої ради ФЕА протокол №10 від 29.06.2020 р.) (навчальний посібник)
 8. Електромеханічні системи автоматизації загальнопромислових механізмів: Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Електромеханічні системи автмоатизації, електропривод та електромобільність» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Печеник М.В., Бур’ян С.О., Землянухіна Г.Ю.. – Електронні текстові дані (1 файл: 8,05 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 80 с. (Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол №4 від 10.12.2020 року за поданням Вченої ради ФЕА протокол №10 від 29.06.2020 р.) (навчальний посібник)
 9. Системи програмного та слідкуючого керування рухом [Електронний ресурс]: підручник для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізації «Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність» / В.І. Теряєв, С.В. Король; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,53 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 147 с. (підручник в стадії видання)

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

ОголошенняОсвітній процес у 2 семестрі 2022/23 н.р. згідно рекомендацій МОН розпочнеться з 6 лютого 2023 року в ДИСТАНЦІЙНОМУ режимі.


Останні оголошення

Партнери

Центр міжнародної освіти