ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

2009. Соколовський О.Ф. Електромеханічні системи автоматизації багатоагрегатних насосних установок при енерго- та ресурсоощадливому керуванні

Соколовський О.Ф. Електромеханічні системи автоматизації багатоагрегатних насосних установок при енерго- та ресурсоощадливому керуванні. Рукопис.

Соколовський О. Г. Електромеханічні системи автоматизації багатоагрегатних насосних установок при енерго- та ресурсоощадливому керуванні : дис. … канд. техн. наук : 05.09.03 – електротехнічні комплекси і системи / О.Ф. Соколовський. – К., 2009. – 184 л. + CD-ROM.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси і системи. – Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Київ, 2009.

Дисертаційна робота присвячена зниженню енерговитрат при якісному забезпеченні потреб споживачів за рахунок вдосконалення сучасних енергозберігаючих електромеханічних систем ав-томатичного керування насосними установками з частотнокерованими електроприводами та за-стосуванню інтерактивного методу керування для різних типів з’єднань насосних агрегатів.

Одержано електромеханічні системи автоматизації багатоагрегатних насосних установок на основі принципово нових алгоритмів керування та показано ефективність алгоритмів для різних схем з’єднань насосних агрегатів. Інтерактивний регулятор реагує на тенденцію водоспоживання і через фіксовані проміжки часу формує сигнал завдання швидкості регульованого електропривода відпо-відно до запитів мережі. Математичні моделі інтерактивних електромеханічних систем врахову-ють особливості керування багатоагрегатними установками.

Ключові слова: електромеханічна система автоматичного керування, інтерактивний регулятор, насосна установка, енергозбереження, математична модель, алгоритм.

Sokolovskyy O.F. Electromechanical systems of automation of the combined pump installations at energo – and resource savings management. The manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of a Cand.Tech.Sci. on a speciality 05.09.03 – Electrotechnical complexes and systems. – National Technical University “Kiev Polytechnical Institute”, Kiev, 2009.

The dissertation is devoted decrease econsumption at qualitative maintenance of needs of consum-ers at the expense of improvement modern energy saving electromechanical systems of automatic control on the basis of the electric drive with converters of frequency and to distribution of an interactive man-agement method on different types of connections of pump units. Electromechanical systems of automa-tion of multimodular pump installations on the basis of essentially new algorithms of management are received and efficiency of algorithms for different schemes of connections of pump units is shown.

Keywords: electromechanical system of automatic control, the interactive controller, pump installa-tion, energy-saving, mathematical model, algorithm.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

ОголошенняОсвітній процес у 2 семестрі 2022/23 н.р. згідно рекомендацій МОН розпочнеться з 6 лютого 2023 року в ДИСТАНЦІЙНОМУ режимі.


Останні оголошення

Партнери

Центр міжнародної освіти