ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Опис освітньо-наукової програми

Опис освітньо-наукової програми

Освітньо-наукова програма за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» була розроблена у 2016 році і введена в дію наказом ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». До створення ОНП підготовка аспірантів проводилась протягом багатьох років на всіх кафедрах ФЕА та ІЕЕ за окремими науковими спеціальностями 05.14.02 «Електричні станції, мережі і системи», 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» та інші. Тільки за останні 5 років було захищено близько 10 кандидатських дисертацій.

Після затвердження нового переліку спеціальностей в 2015 році виникла необхідність в створенні єдиної ОНП за новою спеціальністю. Після її створення підготовка аспірантів проводилась на 11 кафедрах університету. За час існування програми з 2016 року вносились зміни пов’язані з  розвитком енергетичної галузі, впровадженням комп’ютерних технологій , що були обумовлені парадигмами в світовій та національній освіті.

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у європейський та світовий науково-освітній простір фахівців, здатних до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, викладацької роботи у закладах вищої освіти.

Відповідно до Стратегії розвитку Університету на 2021-2025 роки значна увага приділена посиленню взаємодії із ринком праці та із замовниками науково-технічної продукції та послуг, що забезпечує можливості подальшого вдосконалення освітньої програми. Одним з найважливіших  напрямків діяльності є забезпечення фундаментальної освіти здобувачів, яка передбачає синтез глибоких загальнонаукових, природничих знань та інженерного мистецтва і забезпечує можливості до формулювання складних задач, керування процесами, комплексної та системної оцінки наслідків управлінських рішень, що створює умови для сталого розвитку суспільства, а також забезпечення підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації.

Роботодавцями, зацікавленими в працевлаштуванні випускників третього рівня вищої освіти  є науково-дослідні установи та провідні підприємства, які проводять новітні дослідження і розробки в сфері зазначеної спеціальності. Представники роботодавців регулярно запрошуються до організації та реалізації освітнього процесу. Між КПІ та роботодавцями  укладаються договори про співпрацю.Для забезпечення участі роботодавців в розробці, моніторингу та перегляді ОП на факультеті і кафедрах створені робочі групи, які проводять консультування з представниками роботодавців та відомими професіоналами в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

Унікальність ОНП полягає в особливій важливості досліджень в найбільш важливій електроенергетичній, електротехнічній та електромеханічних галузях економіки України, які визначають розвиток всієї промисловості.

Громадське обговорення освітньо наукової програми

Для надання пропозицій та зауважень щодо освітньо-наукової програми за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» просимо скористатись даною формою.

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 2016 Завантажити
Навчальний план (денна форма) 2016 Завантажити
Навчальний план (денна форма) 2017 Завантажити
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 2018 Завантажити
Навчальний план (денна форма) 2018 Завантажити
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 2020 Завантажити
Навчальний план (денна форма) 2020 Завантажити
Навчальний план (вечірня форма) 2020 Завантажити
Навчальний план (заочна форма) 2020 Завантажити
Навчальний план (денна форма) 2019 Завантажити
Навчальний план (заочна форма) 2019 Завантажити
РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ НА ОСВІТНЬО-НАУКОВУ ПРОГРАМУ ЗАВАНТАЖЕННЯ
Рецензія від директора інституту електродинаміки НАН України Завантажити
Рецензія від заступника директора інституту електродинаміки НАН України Завантажити
Рецензія від чл.-кор. НАН України, д.т.н., професора Резцова В.Ф. Завантажити
Рецензія від чл.-кор. НАН України, д.т.н., професора Щерби А. А. Завантажити
Рецензія від генерального директора ТОВ «Аксіона Енерджі Глобал Україна» Завантажити
Рецензія від декана факультету радіофізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Завантажити
Рецензія від проректора з наукової роботи СумДУ Завантажити
Відгук від директора ТОВ «Науково-виробничого підприємства «Укренергоналадкавимірювання» Завантажити
Відгук від директора компанії «Кабель инвест»

Завантажити

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти