ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Бурик М.П. Електроприводи підпорядкованої структури з властивостями слабкої чутливості до параметричних та координатних збурень

Бурик М.П. Електроприводи підпорядкованої структури з властивостями слабкої чутливості до параметричних та координатних збурень. – На правах рукопису.

Бурик, Микола Петрович. Електроприводи підпорядкованої структури з властивостями слабкої чутливості до параметричних та координатних збурень [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.09.03 / Бурик Микола Петрович ; Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. ін-т”. – Київ, 2015. – 20 с. : рис., табл.

Робота виконана на кафедрі автоматизації електромеханічних систем та електроприводу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти та науки України, м. Київ, 2014.

Дисертація присвячена проблемі підвищення якості керування в електроприводах підпорядкованої структури за рахунок застосування законів на основі концепції зворотних задач динаміки в поєднанні з мінімізацією локальних функціоналів миттєвих значень енергій в умовах параметричних та координатних збурень.

Розроблено закони векторного керування асинхронним двигуном на основі запропонованого підходу з підвищеними властивостями грубості до зміни електричного опору обмотки ротора, а також закони керування струмом та кутовою швидкістю системи підпорядкованого регулювання координат електроприводів постійного струму, що дозволило отримати високі динамічні показники якості керування в умовах параметричної невизначеності. Синтезовані закони керування записуються безпосередньо по виду рівняння об’єкта й рівнянню бажаної якості керування та не містять диференціальних ланок, що спрощує їх практичну реалізацію. Проведено експериментальні дослідження, які підтвердили ефективність розроблених законів керування в системах автоматичного керування та показали їх перевагу в порівнянні з традиційним законами.

Ключові слова: система підпорядкованого регулювання, зворотні задачі динаміки, показники якості.

The thesis deals with the problem improve performance the quality of transition processes in systems with cascade control through the application of laws based on the concept of inverse problems of dynamics combined with the minimization of the local instantaneous energy values functional in conditions coordinate and parametric perturbations.

Experimental studies confirmed the effectiveness of designed control laws in automatic control and show their advantages compared to traditional laws. Keywords: cascade control system, of inverse problems of dynamics, indicators of quality.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

ОголошенняОсвітній процес у 2 семестрі 2022/23 н.р. згідно рекомендацій МОН розпочнеться з 6 лютого 2023 року в ДИСТАНЦІЙНОМУ режимі.


Останні оголошення

Партнери

Центр міжнародної освіти