факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Красношапка Наталія Дмитрівна

Красношапка Наталія Дмитрівна, доцент, к.т.н., вчений секретар кафедри. Куратор групи ЕП-41.

Народилась у 1968 р., у 1991 р. закінчила факультет електроенерготехніки та автоматики Київського політехнічного інституту. З 1991 по 2006 р. працювала в Інституті електродинаміки НАН України, де у 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Пускові режими асинхронних електроприводів з властивостями джерела моменту та системами обмеження пускових струмів». У 2006 – 2014 рр. викладала в Національному авіаційному університеті. На кафедрі працює з 2014 р.

Сторінка викладача в системі “Іntellect”

Сторінка в Google Scholar

Сторінка в Scopus

Сторінка в ORCID

Сторінка в Publons (Web of Science)

Викладає дисципліни:

Основний напрямок наукових досліджень:

  • Асинхронні електроприводи з обмеженням величини пускових струмів.

Загальна кількість друкованих праць – більше 40.

Основні наукові праці 2014 – 2019 рр.

  1. Красношапка Н.Д. Електромеханічні властивості електроприводів з асинхронними двигунами з масивними торцевими феромагнітними екранами при зниженні напруги живлення / Вісник ХНТУСГ Випуск 203 “Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України”. – Харків: ХНТУСГ, 2019. – С. 120-121. (фахове видання)
  2. Красношапка Н.Д. Вплив відхилення частоти напруги на енергетичні показники пускових режимів електропривода з асинхронним двигуном з масивними торцевими феромагнітними екранами елементів роторного контуру / Н. Д. Красношапка, О. О. Блащук, О. В. Божок // Вісник Харківського Національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 195 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України» – Харків: ХНТУСГ, 2018. – С. 63-64.
  3. Приймак Б.І. Динамічні властивості системи бездавачевого векторного керування асинхронним приводом електромобіля / Б. І.,Приймак, Н. Д. Красношапка, Ф. Лозада, О. О. Долганов // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2018. – Вип. 49. – С. 51-59.
  4. Пушкар М. В. Побудова границь самозбудження асинхронних генераторів за допомогою універсальної кривої намагнічування / М. В. Пушкар, Н. Д. Красношапка // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – 2018. – № 28. – С. 44-50.
  5. Красношапка Н.Д. Вплив насичення магнітопроводу асинхронного двигуна з масивними  торцевими феромагнітними екранами на аналіз пускових режимів електропривода / Н. Д. Красношапка, М. В. Пушкар, Р. А. Крикун  // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2018. – № 2. – С. 51-55.
  6. Красношапка Н.Д. Вплив відхилення напруги на енергетичні показники електроприводів з асинхронними двигунами з масивними феромагнітними екранами / Н.Д. Красношапка, М.В. Пушкар // Електротехнічні комплекси та комп’ютерні системи. –  № 22 (98). – 2016. С. 129–133.
  7. Pushkar Mykola Method of Approximation the Magnetizing Inductance Curves of Self-Excited Induction Generators / Mykola Pushkar, Nataliya Krasnoshapka, Mykola Pechenik, Vitalii Bovkunovych// IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), 2017, May 29 – June 2, 2017 Kyiv, Ukraine, P.395–399. (SCOPUS)
  8. Красношапка Н.Д. Аналіз режимів роботи нерегульованих асинхронних електроприводів з масивними феромагнітними екранами елементів короткозамкненого роторного контуру / Н.Д. Красношапка, А.С. Титаренко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2015. – № 6 (123). – С. 121–124.
  9. Красношапка Н. Д. Підвищення енергетичної ефективності нерегульованих асинхронних електроприводів при роботі з частими пусками / Н. Д. Красношапка, В. С. Бовкунович // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 2015. – Вип. 3. – С. 89-95.

Основні наукові праці 1992 – 2013 рр.

1.

Характеристики асин­хрон­­­ного двигателя с короткозамкнутым ротором при питании от источника тока регулируемой частоты

Стаття

Техническая электро­ди­намика. – 1992. – №6. – С. 55–60.

6

Исаков В.Н.,
Войтех В.А.

2.

Алгоритм расчета рабо­чих и пусковых харак­те­рис­тик асинх­ронного дви­гателя с частотно-зависи­мы­ми параметрами ротора

Стаття

Труды Научного цен­т­ра Военно-воздуш­ных сил: сб. научн. трудов. – К.: Киевс­кий институт Во­енно-воздушных сил, 1997. – Вып.1. –
С. 183–186.

4

Борисенко В.Е.

3.

Электроприводы перемен­но­го тока с токово-частот­ным управлением

Пре-принт

Препринт № 822. Ин-т электродинами-ки Национальной академии наук Украины. – К.,
1998. – 32 с.

32

Волков И.В.,
Исаков В.Н.,
Войтех В.А.,
Исаков Г.В.

4.

Токово-частотное управ­ле­ние асинхронными дви­гателями малой и средней мощностей

Стаття

Техническая электро­ди­намика. – 1999. – №2. – С. 14–17.

4

Исаков В.Н.,
Войтех В.А.,
Исаков Г.В.

5.

Особенности определения па­раметров динамической мо­де­ли асинхронного двига­теля ферромагнит­ны­­ми экра­нами частей ко­­ротко­замкну­той ро­тор­ной обмотки

Стаття

Праці Інституту елект­ро­динаміки Національної академії наук Укра­їни. Електро­тех­ні­ка: зб. наук. праць. – К.: ІЕД НАН України, 1999. – С. 98–104.

7

6.

Автоматизированная система непрерывно-поточного дози­ро­вания на базе регулируе­мо­го электропривода и тензо­мет­рического весового кор­рек­тора

Стаття

Праці Інституту елект­ро­динаміки Національної академії наук Украї­ни. Електродинаміка: зб. наук. праць. – К.: ІЕД НАН України, 2001. – С. 77–80.

4

Исаков В.Н.,
Исаков Г.В.,
Исаков А.Н.

7.

Оценка эффектив-ности при­ме­нения автоматизированных электромеханичес-ких систем на базе частотно-регулиру­е­мых электроприво-дов для регулирова-ния технологи­чес­ких параметров энергообъектов

Стаття

Праці Інституту елект­ро­динаміки Національної академії наук Украї­ни зб. наук. праць. – Київ: ІЕД НАН України, 2002. –
№2. – С. 61–66.

6

Исаков В.Н.,
Исаков Г.В.,
Исаков А.Н.

8.

Автоматизирован-ный электропривод турбокомпрессора на газоперекачи­вающей станции

Стаття

Новини енергетик-ки. – 2003. – №3­–4. –
С. 49–53.

4

Исаков В.Н.,
Стяжкин В.П. та інші

всього 7 осіб

9.

Автоматизированные элек­тро­­ме­ха­нические сис­темы на базе часто­тно-регулируемых электро­при­водов – эффек­тив­ное средство повышения ма­нев­­ре­нности энергоблоков и сбережения энергоресурсов

Стаття

Промелектро. –
2004. – №3. –
С. 37–43.

7

Исаков В.Н.,
Акинин К.П.,
Плугатарь А.П.,
Исаков Г.В.

10.

Электромеханичес­кие системы автоматического регулирования техноло­ги­чес­ких процессов

Стаття

Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України: зб. наук. праць. – К.: ІЕД НАН України, 2005. –

2 (11). – Ч.1. –
С. 81–84.

4

Плугатарь А.П.
Акинин К.П.,
Исаков Г.В.

11.

Система автоматического регулирования технологических параметров с плавным управлением исполнительным механізмом

Стаття

Технічна електродинаміка. – 2005. – №5. – С. 75–78.

4

Вороновский Г.К.,
Целюба С.В.,
Костив И.Ю.,
Плугатарь А.П.,
Акинин К.П.,
Исаков Г.В.

12.

Пуск асинхронного двигателя с пос-тоянным скольже-нием при питании от источника тока регулируемой частоты

Стаття

Технічна електро­дина­міка. – 2006. –
№4. – С. 41–44.

4

13.

Стенд для обкатки двигунів внутрішнього згорання з оберненим одноякірним перетворювачем.

Стаття

Автошляховик України. Окремий випуск. Вісник Центрального наукового центру Транспортної академії України. – 2007.– Вип.10.–
С. 78–80.

3

Красношапка Д.М.

14.

Модернізація систем пуску газоперека-чувальних агрегатів компресорних станцій

Стаття

Автошляховик України. Окремий випуск. Вісник Цент-рального наукового центру Транспортної академії України. – 2009. – Вип.12. –
С. 90–92.

3

Казак В.М.,
Скалига А.І.

15.

Формирование динамической модели синхронного генератора с тиристорным регулятором напряжения

Стаття

Проблеми інформатизації та управління: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2012. – №2 (38). –
С. 23–29.

7

Захарченко В.П.,
Єнчев С.В.,
Ільєнко С.С.,
Козуб В.В.

16.

Управление динамическими режимами асинхронного электропривода с повышенным пусковым моментом

Стаття

Проблеми інформатизації та управління: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2013. – №1 (41). –
С. 44–49.

6

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2019/2020 навчального року


Всього навчається: 162,
з них на бюджеті: 157.

ОголошенняОсвітній процес в умовах карантину

З урахуванням епідеміологічної ситуації щодо розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні та рівня епідемічної небезпеки на території м. Києва (Детальніше - за посиланням), та у зв‘язку з продовженням карантину в Україні до 31 грудня дистанційний формат навчання для студентів також продовжується до 31 грудня. Про це під час засідання ректорату 19 жовтня повідомив перший проректор Юрій Якименко.

Останні оголошення
Партнери