факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Халімовський Олексій Модестович

Халімовський Олексій Модестович к.т.н., доцент. Народився 1959 року. Закінчив Київський політехнічний інститут у 1982 році. 1994 року захистив дисертацію  на тему “Синтез оптимальної багатомірної системи автоматичного керування  стрічковим конвейером з проміжним приводом”. Куратор групи ЕП-п51

Написати листа

Сторінка викладача в системі “Іntellect”

Викладає дисципліни:

Науковий напрямок

 • Автоматизація електромеханічних систем для виготовлення нетканих матеріалів

Основні публікації викладача:

 1. В. А. Лебедев, А. М. Халимовский Изыскание возможностей повышения быстродействия электропривода механизма подачи механизированного оборудования для дуговой сварки-наплавки // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Сер.: «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика». – Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. – № 9 (1334). – С. 52-56.
 2. В. О. Лебедєв, О. М. Халімовський. Оцінка ефективності використання Fuzzy регулятора в швидкодіючому електроприводі механізму подачі електродного дроту автоматизованного зварювального обладнання. // Електротехнічні та комп’ютерні системи. 2019. № 30 (106). с.26-33.
 3. В.О. Лебедєв, О. М. Халімовський. Оцінка ефективності використання альтернативних варіантів електроприводів імпульсної подачі електродного дроту. «Проблеми зварювання та споріднених технологій». Матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю, що присвячена 60-річчю кафедри зварювального виробництва НУК. 17-19 вересня 2019 року. Миколаєв-Коблеве. Видавець ТорубараВ.В., – с.50-52.
 4. Халімовський О. М., Сокольський О. Л. Автоматизація процесу виготовлення виробів з полімерних композитів при використанні інжекторного пристрою. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : матеріали дев’ятнадцятої міжнародної науково-технічної конференції (14-17 червня 2019 р., м. Одеса), Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2019. – с.102-104.
 5. Юськів В.Р., Халімовський О.М., Сокольський О.Л. Розробка локальної системи автоматизації для виробництва інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів з використанням інжекторного пристрою Збірник доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. ¬ с. 83-86.
 6. В.В. Комольцев, О.М. Халімовський. Розробка системи регулювання швидкості виходу продукту з урахуванням зміни властивостей грануляту в процесі екструзії. // Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XVI Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12-13 квітня 2018 р.- Кременчук, КрНУ, 2018.- c.97-98.
 7. О.М. Халімовський, В.В. Комольцев. Дослідження векторно-керованого синхронного електроприводу в системах імпульсної подачі присадного дроту // Збірник тез доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, спеціалістів, аспірантів «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика». Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. –с. 30-31.
 8. О.М. Халімовський , О.Л. Сокольський , І.І. Івіцький, О.С. Богута. Оцінка можливості використання асинхронного електроприводу із скалярним керуванням для автоматизації процесу виробництва інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: Матеріали XVIIІ міжнар. наук.-техн. конференції (8-13 червня 2018 р., м. Одеса); Одес. нац. акад. зв’язку ім. О.С. Попова.– Одеса, 2018.– С. 64-66.
 9. Халімовський О. М., Сокольський О. Л., Куриленко В.М. Автоматизація процесу виготовлення виробів з інтелектуальних полімерних композитів з урахуванням відносної швидкості руху компонентів. // Вісник приазовського державного технічного університету. Серія: технічні науки. Вип. 34. 2017; с.155-162.
 10. Сівецький В. І., Халімовський О. М., Сокольський О. Л., КуриленкоВ. М., Богута О. С. Автоматизація процесу виробництва інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів // Вісник вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВНТУ, 2017 –у друці.
 11. Порівняльний аналіз ефективності стабілізації тиску з застосуванням регульованого та нерегульованого електроприводу екструдера / О.М. Халімовський [та ін.]// Вісник вінницького політехнічного інституту. – Вип. №2 (125), 2016; с.80-83.;
 12. Приймак Б.І., Халімовський О.М. Використання нейронної мережі для апроксимації типових нелінійних ланок систем автоматичного керування // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2015. – № 3 (31). – С. 68-74.
 13. О.М. Халімовський, О.Л. Сокольський, В.І. Сівецький, І.О. Мікульонок, А.А. Ніколаєв // Порівняльний аналіз ефективності стабілізації тиску з застосуванням регульованого та нерегульованого електроприводу екструдера // Вісник Вінницького національного технічного університету. – Вінниця: ВНТУ, 2015. Вип. №6. В редакції.
 14. Електричні апарати. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної та заочної форм навчання / Уклад. Халімовський О.М. – К.: НТУУ “КПІ”, 2014. –48с.
 15. Електропривод [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Електропривод” для студентів напрямку підготовки 6.050504 «Зварювання». / Уклад.: О.М. Халімовський, В.М. Пижов. – К. НТТУ “КПІ”, 2014. – 51с.
 16. Теорія електропривода-2: Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності « Електричні машини та апарати » / Уклад.: С.П. Колесніченко, С.С. Димко ,  О.М. Халімовський, Н.Д. Красношапка – К.:НТУУ «КПІ», 2014. –  60 с.
 17. Приймак Б.І., Халімовський О.М. Поліпшення характеристик асинхронного електроприводу в зоні високих швидкостей ротора шляхом максимізації момента двигуна // Електротехнічні та комп’ютерні системи.   Темат. вип. «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика».  № 15 (91).  –  С. 48-51. ISSN 2221-3805.
 18. Халімовський О.М., Чегель В. І., Литвин В. К., Лопатинський А. М. Розробка системи пошуку максимуму інтенсивності флюоресцентного сигналу при тестуванні структур біологічних матеріалів. //Оптико-електричні інформаційно енергетичні технології. ВНТУ. Том 26, №2 (2013) с.72-74.
 19. Халімовський О.М., Гаврилюк С.І. Автоматизація процесу тестування структур біологічних матеріалів. Кременчук// Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук: КНУ, 2012. –C. 180-181.
 20. Халімовський О.М., Гаврилюк С.І. Прецизійна система позиціювання променя лазера установки тестування структур біологічних матеріалів/ Електротехнічні та комп’ютерні системи. – Київ: Техніка, 2011. – № 03 (79). – С. 246-247.
 21. Халімовський О.М., Максимов Д.В. Керування якістю процесу виробництва нетканого матеріалу на основі аналізу його оптичних властивостей// Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук: КНУ, 2011. –C. 237.
 22. Khalimovskyy, B.Pryymak. Eіn Temperaturstabilisierungssystem auf der Basis genetischer Algorithmen für die Vliesstoffherstellung // Вісник Нац.техн. ун-ту “Харківський політехн. ін-тут”.  – Харків: НТУ “ХПІ”, 2010, № 28.  –с.571-573
 23. Khalimovskyy, B.Pryymak. Ein intellektuelles Temperaturstabilisierungssystem für die Vliesstoffherstellung. 21.Fachtagung über Verarbeitung und Anwendung von Polymeren. „Technomer 2009“, 12.bis 14. November 2009. TU Chemnitz,  Germany, CD-ROM.
 24. Khalimovskyy, B.Pryymak. Synthese des Fuzzy-Reglers für Temperaturstabilisierung bei der  Polypropylenvliesstoffherstellung. Темат. вип. “Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика” наук.-техн. журналу ”ЕЛЕКТРОІНФОРМ“ – Львів: ЕКОінформ”, 2009.- с.423.
 25. Приймак Б.І., Бур’ян С.О.,  Халімовський О.М. Оцінювач продуктивності відцентрової насосної установки на основі нейронної мережі // Вісник Нац.техн. ун-ту “Харківський політехн. ін-тут”.  Темат. вип. № 30.  – 2008. – С. 589-591.
 26. Khalimovskyy, O.Kiselychnyk, B.Pryymak. Ein fortgeschrittenes Regelungssystem für Polypropylenvliesstoffherstellung. 20.Fachtagung über Verarbeitung und Anwendung von Polymeren.„Technomer 2007“,  15.bis 17. November 2007. Chemnitz, , Germany, CD-ROM.
 27. Б.И. Приймак, Н.Н. Бондаренко, А.М. Халимовский. Нечеткое управление электромеханическими объектами. Сборник научных трудов Днепродзержинского государственного технического университета (технические науки). Тематический выпуск «Проблемы автоматизированного электропривода  Теория и практика»/ Днепродзержинск: ДГТУ,  2007.- с. 308-311.
 28. М.Я. Островерхов, К.М. Островерхова, О.М. Халімовський. Система автоматичного керування розподілом натягу по ширині штаби на основі перетворювачів частоти і безконтактних виконавчих пристроїв // Электроника и связь, №2 (31), -Киев: НТУУ «КПИ» и КВИУС, 2006.-с.44-48.
 29. Khalimovskyy, O.Kiselychnyk. Passivitätsverfahren zur Steuerung von “Melt-Bllown”-Herstellung. 19.Fachtagung über Verarbeitung und Anwendung von Polymeren. „Technomer 2005“,  10.bis 12. November 2005. Chemnitz, , Germany, CD-ROM.
 30. Khalimovskyy, O.Kiselychnyk. Neuronale Netze zur Steuerung von „Melt-Blown-Herstellung. “Technomer 2003”, Conf. 13-15 November 2003, Chemnitz, Germany. p.93, CD-ROM.
 31. Khalimovskyy, O.Kiselychnyk. Parameterstabilitätsgewähr zur Herstellung des Vliesstoffes aus Polypropylen. “9. Chemnitzer Textilmaschinen-Tagung”, Conf., 20-21. November 2003, Chemnitz, Germany, pp. 223-224.
 32. А.М.Халимовский, О.И.Киселичник. Цифровая система управления скоростью асинхронно-вентильного каскада // Научные вести Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт”, №1(21), 2002. –с.111-118.
 33. А.М.Халимовский, Н.Я.Островерхов, О.И.Киселичник. Электронная система автоматического регулирования положения полосы при ее смотке // Электроника и связь, № 17, -Киев: НТУУ «КПИ» и КВИУС, 2002.-с.35-39.
 34. А.М.Халимовский, О.И.Киселичник, Н.Я.Островерхов, А.М.Суходоля, А.Ю.Хандогин. Микропроцессорная система автоматического управления параметрами воздуха рабочей среды человека// Электроника и связь, № 13, -Киев: НТУУ «КПИ» и КВИУС, 2001.-с.50-54.
 35. Khalimovskyy, O.Kiselychnyk, P.Protzel. Eine Möglichkeit zur Herstellung eines Vliesstoffes aus Polypropylen mit vorbestimmten Eigenschaften. “8. Chemnitzer Textilmaschinen-Tagung”, Conf., 24-25. October 2001, Chemnitz, Germany, pp. 264-265.
 36. Khalimovskyy, O.Kiselychnyk, P.Protzel. Sicherstellung der Qualitätssicherheit zur Herstellung eines Vliesstoffes aus Polypropylen. “Technomer 2001”, Conf. 27-29 September 2001, Chemnitz, Germany. p.145, CD-ROM.
 37. А.М.Халимовский, О.И.Киселичник, Н.Я.Островерхов. Синтез трехконтурной системы автоматического управления процессом получения нетканого материала, используемого в средствах индивидуальной защиты органов дыхания // Электроника и связь, № 11, -Киев: НТУУ «КПИ» и КВИУС, 2001.-с.44-46.

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2019/2020 навчального року


Всього навчається: 162,
з них на бюджеті: 157.

ОголошенняУвага

Всі форми навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського переводяться на дистанційне навчання з 12.03.2020 по 03.04.2020. Освітній процес реалізувується з використанням електронних кабінетів в системі "Електронний кампус" та інших засобів зв'язку.
Всі масові заходи на цей час на території університету заборонені.
Бережіть себе та не хворійте.

Очні консультації під час карантину.


Згідно з наказом КМУ № 211 відвідування закладів освіти її здобувачами заборонено, тому всі питання вирішуються у динстанційному режимі.
У випадку виникнення критичних запитань щодо навчального процесу, які не можна вирішити дистанційно, потрібно записатись на консультацію з 10.00 до 13.00 через Telegram або телефоном
+380 (95) 794-45-98.
Решетник Віктор Сергійович.

Дистанційні консультації доступні зі всіма викладачами з 9:00 до 17:00 через інтернет. Контакти викладачів можете дізнатися у старост.

Партнери