Бовкунович Віталій Сергійович

bovkunPhoto

Бовкунович Віталій Сергійович, кандидат технічних наук, старший викладач.

Відповідальний за виготовлення дипломів бакалаврів та магістрів. Куратор групи ЕП-71

Народився 10 вересня 1983 року. Закінчив НТУУ «Київський політехнічний інститут» у 2006 році. З 2006 по 2009 рік навчався в аспірантурі. У 2013 році захистив дисертаційну роботу на тему «Непряме векторне керування асинхронними двигунами з властивостями робастності та адаптації до змін активного опору ротора». З 2013 року працює на посаді старшого викладача. Має більше 20 наукових публікацій та методичних робіт.

Сторінка викладача в системі “Іntellect”

Викладає дисципліни:

Науковий напрямок:

  • нелінійні системи керування двигунами змінного струму
  • керування напівпровідниковими перетворювачами

Наукові праці

1. Пересада С.М. Система керування моментом асинхронного двигуна для тягових електроприводів / С.М. Пересада, С.М. Ковбаса, В.С. Бовкунович, В.П. Крижанівський // Інформаційний збірник “Промислова електроенергетика та електротехніка”. –2007. –№ 1. –С. 66-70.
2. Пересада С.М. Заснований на принципі пасивності алгоритм відпрацювання мо-менту-потоку при непрямій орієнтації за вектором потокозчеплення статора / С.М. Пе-ресада, С.М. Ковбаса, О.Ю. Болотников, В.С. Бовкунович // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Наукові праці КДПУ. –Кременчук: КДПУ. –2007. –№ 3. –Ч.2. –С. 35-39.
3. Пересада С.М. Електромеханічні об’єкти змінного струму рейкового транспорту: динамічна модель та постановка задач керування / С.М. Пересада, В.С. Бовкунович // Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Електротехніка і енергетика». –Донецьк: ДНТУ. –2007. – № 7 (128). –С. 19-24.
4. Пересада С.М. Керування моментом та потоком асинхронного двигуна без вико-ристання інформації про струми статора / С.М. Пересада, С.М. Ковбаса, В.С. Бовкуно-вич // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Наукові праці КДПУ. –Кременчук: КДПУ. –2008. – № 3 (50). –Ч.1. –С. 88-92.
5. Пересада С.М. Уніфікований контролер на основі DSP TMS320LF2406A для сис-тем керування електроприводами / С.М. Пересада, С.М. Ковбаса, В.П. Крижанівський, В.С. Бовкунович // Інформаційний збірник “Промислова електроенергетика та електро-техніка”. –2008. –№ 4. –С. 45-49.
6. Пересада С.М. Адаптивне оцінювання вектора потокозчеплення асинхронного двигуна при невідомих опорах статора і ротора / С.М. Пересада, С.М. Ковбаса, В.С. Бов-кунович // Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут»:Проблеми автоматизова-ного електроприводу. Теорія і практика. –Харків: НТУ «ХПІ», –2008. –№30. –С. 64-68.
7. Пересада С.М. Порівняльне тестування алгоритмів векторного і частотного керу-вання моментом асинхронного двигуна в електромеханічних системах пасажирського електротранспорту // С.М. Пересада, С.М. Ковбаса, В.С. Бовкунович // Вісник Кремен-чуцького державного політехнічного університету: Наукові праці КДПУ. –Кременчук: КДПУ. –2009. –№ 4 (57). –Ч.1. –С. 13-16.
8. Пересада С.М. Грубе векторне керування моментом і потоком асинхронного дви-гуна: теорія і експериментальне тестування / С.М. Пересада, С.М. Ковбаса, В.С. Бовку-нович // Тематичний випуск “Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика” науково-технічного журналу «Електроінформ». –Львів: ЕКОінформ. –2009. –С. 69-73.
9. Бовкунович В.С. Порівняльне експериментальне тестування частотного і вектор-ного алгоритмів керування моментом асинхронного двигуна для електромеханічних систем пасажирського електротранспорту / В.С. Бовкунович // Праці Інституту елект-родинаміки НАН України. –2010. –№ 25. –С. 77-81.
10. Пересада С.М. Експериментальне тестування адаптивного до варіацій активного опору роторного кола спостерігача потокозчеплення асинхронного двигуна / С.М. Пе-ресада, С.М. Ковбаса, В.С. Бовкунович // Праці Інституту електродинаміки НАН Укра-їни. –2010. –№ 25. –С. 68-71.
11. Пересада С.М. Грубе векторне керування моментом і потоком асинхронного дви-гуна / С.М. Пересада, С.М. Ковбаса, В.С. Бовкунович // Технічна електродинаміка. –2010. –№ 1. –С. 60-66.
12. Пересада С.М. Порівняльне експериментальне тестування алгоритмів непрямого векторного керування моментом асинхронного двигуна / С.М. Пересада, С.М. Ковбаса, В.С. Бовкунович // Технічна електродинаміка. –2010. –№ 2. –С. 33-40.
13. Пересада С.М. Адаптивний спостерігач Матсусе: новий синтез, який гарантує асимптотичність оцінювання вектора потокозчеплення і активного опору ротора асин-хронного двигуна / С.М. Пересада, С.М. Ковбаса, В.С. Бовкунович // Технічна електро-динаміка. –2010. –№ 3. –С. 28-32.
14. Пересада С.М. Підвищення ефективності векторно-керованих електроприводів за рахунок робастифікації і адаптації до варіацій активного опору ротора / С.М. Пересада, С.М. Ковбаса, В.С. Бовкунович, В.А. Глушенков // Інформаційний збірник “Промисло-ва електроенергетика та електротехніка”. –2010. –№ 5. –С. 49-55.
15. Пересада С.М. Робастність алгоритмів непрямого векторного керування асинх-ронними двигунами до варіацій активного опору ротора / С.М. Пересада, В.С. Бовку-нович // Наукові праці ДонНТУ. –2011. –№ 11 (186). –С. 296-300.
16. Бовкунович В.С. Інтелектуальні силові модулі для електромеханічних систем / В.С. Бовкунович, С.І. Гаврилюк // Тези доповідей за матеріалами Міжнародної науко-во-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електро-енерготехніки та автоматики. – Київ: “Політехніка”, 2010. –С. 401-403.
17. Бовкунович В.С. Сучасні мікроконтролери в системах автоматизації електромеха-нічних систем / В.С. Бовкунович, Д.В. Максимов // Тези доповідей за матеріалами Між-народної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: “Політехніка”, 2010. –С. 410-411.
18. Бовкунович В.С. Дослідження гармонічного складу струму фази статора асинх-ронного двигуна при живленні від перетворювача частоти з проміжною ланкою постій-ного струму  / В.С. Бовкунович, М.М.  Ткаченко // Тези доповідей за матеріалами Між-народної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: “Політехніка”, 2011. –С.422-423.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2018/2019 навчального року


Всього навчається: 166,
з них на бюджеті: 160.
Отримують стипендію: 74,
з них підвищену: 14.

ОголошенняЗвертаємось за допомогою у лікуванні студента 5 курсу групи ЕП-81 Філіппенко М. В., який після важкої травми з 01.02.2019 знаходиться в реанімаційному відділенні «Інституту патології хребта та суглобів» у Харкові, і потребує проведення операції вартістю біля 100 000 грн.
Для надання допомоги відкрито рахунок: карта ПриватБанку 5168 7554 3672 4898, отримувач: Філіппенко Наталія Аркадіївна, мати студента.

Партнери