ОП “Электромеханические системы автоматизации, электропривод и электромобильность”,факультет электроэнерготехники и автоматики "КПИ им. Игоря Сикорского"

Бурьян Сергей Александрович

_MG_8014БУРЬЯН Сергей Александрович, кандидат технических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой по методической работе. Родился 28 апреля 1985 года. Окончил НТУУ “Киевский политехнический институт” в 2008 году. С 2006 по 2008 год работал на кафедре автоматизации электромеханических систем и электропривода на должности инженера, с 2008 работает в должности ассистента, с 2013 в должности старшего преподавателя, с 2014 и по настоящее время в должности доцента. В 2013 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Экстремальные энергоэффективные электромеханические системы автоматизации многоагрегатных насосных установок», в 2015 году получил ученое звание доцента. Имеет более 50 научных публикаций и методических работ, 1 пособие с грифом НТУУ “КПИ”. Член редакционной коллегии факультетского сборника докладов “Современные проблемы электроэнерготехники и автоматики”.

Страница преподавателя в системе “Intellect”

Преподает дисциплины:

Научное направление:

 • системы автоматического управления насосными установками
 • экстремальное энергоэффективное управления турбомеханизмами
 • автоматизация технологических процессов
 • программирование логических контроллеров

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ

2006-2007 учебный год

» Детальніше

Шматок С.О., Стеблецький В.Б., Бур’ян С.О. «Проектування нечіткого пропорційно-інтегрованого регулятора для електропривода башти танку в середовищі MatLab». Збірник наукових праць ЦНДІ ЗСУ, №2(36). 2006, с. 207-216.

 1. Бур’ян С.О. «Проектування нечіткого пропорційно-інтегрованого регулятора для електропривода»// у книзі Шматок С.О., Подчашинський Ю.О., Шматок О.С. «Математичні та програмні засоби моделювання пристроїв і систем управління. Використання нечітких множин та нейронних мереж»: Навчальний посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 280с., с.69-81.

» Згорнути

2007-2008 учебный год

» Детальніше

 1. Попович М.Г., Печеник М.В., Кіселичник О.І., Бур’ян С.О. Динаміка електромеханічних систем автоматичного керування турбомеханізмами з екстремальними напірними характеристиками// Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету. Тематичний випуск. Проблеми автоматизованого електропривода, 2007. С.407-411.
 2. Попович М.Г., Кіселичник О.І., Бур’ян С.О., Соколовський О.Ф./ Експериментальні дослідження роботи інтерактивного енергозберігаючого контролера на гібридній моделі насосної установки// Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. Випуск 3/2007 (44). Частина 1. С.72-75.
 3. Попович М.Г., Теряєв В.І., Кіселичник О.І., Бур’ян С.О./ Особливості синтезу та дослідження електромеханічних систем з послідовною корекцією та частотно регульованими асинхронними двигунами// Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. Випуск 3/2007 (44). Частина 2. С.12-16.
 4. O.Kiselychnyk, J.Kolacny, S.Buryan, T.Ondrak/ Interactive energy saving automatic control of water supply pump// Elektrorevue, Czech Republic, www.elektrorevue.cz/en, 2007/24-19.6.2007. (in English and Czech)
 5. Тези доповідей за матеріалами Загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Кіселичник О.І., Бур’ян С.О., Бабаскін К.І., “Ідея інтерактивного енергозберігаючого керування насосом водопостачання”. – Київ: «Політехніка», 2007. – с. 27-28.
 6. Тези доповідей за матеріалами Загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Кіселичник О.І., Бур’ян С.О., Гончаренко О.А., “Технологічна частина експериментальної установки ”Інтерактивна енергозберігаюча система керування насосом водопостачання”. – Київ: «Політехніка», 2007. – с. 25-26.
 7. Тези доповідей за матеріалами Загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Попович М.Г., Кіселичник О.І., Бур’ян С.О. “Автоматизація систем водопостачання з відцентровими насосними установками”. – Київ: «Політехніка», 2007. – с. 22-23.
 8. Попович М.Г., Кіселичник О.І., Бур’ян С.О., Бабаскін К.І/ Адаптивні електромеханічні системи автоматичного керування насосними установками з векторно-керованими асинхронними двигунами// Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. Випуск 3/2008 (50). Частина 1. С.72-78.

» Згорнути

2008-2009 учебный год

» Детальніше

 1. Приймак Б.І., Бур’ян С.О., Халімовський О.М./ Оцінювач продуктивності відцентрової насосної установки на основі нейронної мережі// Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тематичний випуск. Проблеми автоматизованого електроприводу. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008, №30, с. 589-591.
 2. Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів, студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Теряєв В.І., Бур’ян С.О., Брус М.І. «Підвищення продуктивності насосної установки з частотно-регульованим електроприводом та нейронною мережею». – Київ: «Політехніка», 2008. – с.300-303.
 3. Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів, студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Бур’ян С.О., Клименко Є.О. «Оптимізація перехідного процесу кутової швидкості для спрощеної схеми моделі асинхронного двигуна». – Київ: «Політехніка», 2008. – с.318-320.
 4. Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів, студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Бур’ян С.О., Макарчук О.М. «Розробка програмного забезпечення для дослідження стійкості лінійних САК» – Київ: «Політехніка», 2008. – с.412-415.
 5. Попович М.Г., Приймак Б.І., Бур’ян С.О. Електромеханічна система автоматизації  насосної установки з оцінюванням продуктивності за допомогою нейронної мережі // Вісн. Кременчуцького державного політехн. ун-ту ім. М.Остроградського. Вип. 3/2009 (56). Ч. 2.  – 2009. – С. 57-59.
 6. Макарчук О.М., Бур’ян С.О. Автоматизоване обчислення стійкості лінійних систем у пакеті MATLAB //Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 2-4 квітня 2009 р. – Кременчук, КДПУ, 2009. – с.143-145
 7. Бур’ян С.О., Білецький О.О. Моделювання системи керування продуктивністю відцентрової насосної установки за умов зміни гідравлічного опору мережі//Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 2-4 квітня 2009 р. – Кременчук, КДПУ, 2009. – с.96-98

» Згорнути

2009-2010 учебный год

» Детальніше

 1. Kiselychnyk О., Buryan S., Bodson M., Werner H. Improved interactive energy saving control algorithms of water supply pump based on head measurement // Scientific and technical journal “Electroinform”, Lviv, 2009. pp.349-354.
 2. Кіселичник О., Бур’ян С., Пушкар М. Математична модель насосу з урахуванням просторового розподілу трубопроводу // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів та студентів. Сучасні проблеми електротехніки та автоматики.  Том 2, Київ: «Політехніка» , 2009. с.23-26.
 3. Грищук Т.В., Будішевська М.В., Бур’ян С.О. Дослідження екстремальних енергозберігаючих електромеханічних систем з асинхронним електроприводом// Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів та студентів. Сучасні проблеми електротехніки та автоматики.  Том 2, Київ: «Політехніка» , 2009. с.118-123.
 4. Бур’ян С.О., Бронцевич Р.С. Моделювання гідравлічних систем за допомогою пакету Sim Hydraulics// Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів та студентів. Сучасні проблеми електротехніки та автоматики.  Том 2, Київ: «Політехніка» , 2009. с.174-177.
 5. Бур’ян С.О., Ворощенко В.Ю. Розробка функціональної схеми для лабораторного стенда по дослідженню асинхронного електропривода з перетворювачем частоти ABB ACS-50// Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів та студентів. Сучасні проблеми електротехніки та автоматики.  Том 2, Київ: «Політехніка» , 2009. с.189-191.
 6. Бурьян С.А., Ульянченко С.В., Кононский А.В. Исследование электромеханической системы автоматического управления центробежным насосом в пакете Sym Hydraulics// Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів та студентів. Сучасні проблеми електротехніки та автоматики.  Том 2, Київ: «Політехніка» , 2009. с.197-199.
 7. Бур’ян С.О., Ульянченко С.В., Кононський О.В. Дослідження моделі відцентрової насосної установки у пакеті Sim Hydraulics//Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 08-09 квітня 2010 р. – Кременчук, КДУ, 2010. – с. 160-162.
 8. Бур’ян С.О., Грищук Т.В. Екстремальна система керування сумарними втратами з частотно-регульованим асинхронним електроприводом// Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 08-09 квітня 2010 р. – Кременчук, КДУ, 2010. – с. 191-193.
 9. Бур’ян С.О., Ворощенко В.Ю. Розробка та дослідження лабораторного стенда на базі асинхронного двигуна з перетворювачем частоти// Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 08-09 квітня 2010 р. – Кременчук, КДУ, 2010. – с. 194-196.
 10. Popovich M., Kiselychnyk O.,  Buryan S. Extremal electromechanical control system of water supply pumps connected in series //  Transactions of Kremenchuk State University. Kremenchuk: KSU, N3/2010 (62), part 2, 2010. pp.37-41.

» Згорнути

2010-2011 учебный год

» Детальніше

 1. Бур’ян С.О., Грищук Т.В. Двоканальна екстремальна електромеханічна система автоматичного керування насосною установкою // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика – Харків: НТУ «ХПІ», 2010, №28, с. 176-179.
 2. Pechenik M., Kiselychnyk O., Buryan S. Experimental research of interactive energy saving controller of water supply pump based on flow rate measurement // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика – Харків: НТУ «ХПІ», 2010, №28, с. 272-274.
 3. Ковальчук О.В., Бур’ян С.О. Застосування різних методів в синтезу для складних програм для логічних програмованих контролерів // Інформаційний збірник Промелектро. «Промислова електроніка та електротехніка». Випуск №4 2010 р. с. 51-53.
 4. Бур’ян С.О., Грищук Т.В. Визначення границь роботи екстремального енергоефективного алгоритму для послідовного з’єднання насосів за відсутності реакції споживачів// Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка» , 2010. с.320-322.
 5. Савич О.Ю., Ворощенко В.Ю., Бур’ян С.О. Синтез логічних виразів для складання програми відпрацювання траєкторії руху для логічного програмованого контролера// Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка» , 2010. с.362-364.
 6. Ворощенко В.Ю., Савич О.Ю., Бур’ян С.О. Дослідження роботи перетворювача частоти ABB ACS-150 з логічним контролером Hitachi EH-A23DRP// Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка» , 2010. с.365-368.
 7. Бурьян С.А., Сацкий И.С. Настройка качества управления электромеханических систем с помощью пакета Simulink Design Optimization// Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка» , 2010. с.378-380.
 8. Бур’ян С.О., Савич О.Ю. Порівняння різних методів синтезу відпрацювання заданої траєкторії руху для логічних програмованих контролерів// Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня 2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – с. 87-88.
 9. Бур’ян С.О., Грищук Т.В. Оцінювач коефіцієнта корисної дії насосу на основі нейронної мережі та каталожних характеристик// Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня 2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – с. 97-98.
 10. Бур’ян С.О., Ворощенко В.Ю., Пушкар М.В. Концепція дослідження інтелектуальних промислових перетворювачів частоти// Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня 2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – с. 192-193.
 11. Бур’ян С.О. Двоканальна екстремальна електромеханічна система автоматичного керування паралельно з’єднаними насосами водопостачання// Проблеми енергоресурсозбереження в електромеханічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КНУ, 2011. – Вип. 1/2011 (1). – с.160-161.

» Згорнути

2011-2012 учебный год

» Детальніше

 1. Бур’ян С.О. Двоканальна екстремальна електромеханічна система автоматичного керування паралельно з’єднаними насосами водопостачання // Інформаційний збірник Промелектро. «Промислова електроніка та електротехніка». Випуск №4-5 2011 р. с. 10-16.
 2. M. Pechenik, O. Kiselychnyk, S. Buryan, D. Petukhova Sensorless control of water supply pump based on neural network estimation //Electrotechnic and Computer Systems. Scientific and technical journal, №03(79), Odesa, 2011, pp. 462-466.
 3. Бур’ян С.О., Грищук Т.В. Екстремальна електромеханічна система керування паралельно з’єднаними насосами водопостачання // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – №2. – С. 153-162.
 4. Бур’ян С.О., Ворощенко В.Ю., Король С.В., Савич О.Ю., Смірнов С.А. Автоматизація формування траєкторій при експериментальному дослідженні електромеханічних систем // Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – №2. – С. 30-37.
 5. Бур’ян С.О., Загороднюк Т.В. Екстремальний алгоритм керування коефіцієнтом корисної дії насосу для змішаного з’єднання агрегатів // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць Х Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 28-29 березня 2012 р. – Кременчук, КрНУ, 2012. – с. 282-283.
 6. Бур’ян С.О. Порівняння енергоефективності екстремальної системи керування ККД насосу та системи стабілізації тиску для послідовно з’єднаних насосів / Бур’ян С.О., Грищук Т.В // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка» , 2011. с.348-350.
 7. Бур’ян С.О.Дослідження екстремального алгоритму керування ККД насосу на спеціалізованому лабораторному стенді / Бур’ян С.О., Грищук Т.В // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка» , 2011. с.359-361.
 8. Бур’ян С.О.Дослідження IR-компенсації в асинхронному електроприводі з інтелектуальним промисловим перетворювачем частоти  / Бур’ян С.О., Ворощенко В.Ю., Пушкар М.В. // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка» , 2011. с.372-374.
 9. Бур’ян С.О. Визначення умов існування точки перетину кривої максимального ККД з характеристикою гідравлічної мережі при послідовному з’єднанні насосів / Бур’ян С.О., Грищук Т.В. // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка» , 2011. с.377-378.
 10. Бур’ян С.О. Аналітичний огляд тенденцій розвитку сучасної промислової перетворювальної техніки / Бур’ян С.О., Ворощенко В.Ю. // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка» , 2011. с.382-383.

» Згорнути

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

2008-2009 учебный год

» Детальніше

 1. Електропривод: Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» спеціальності «Зварювальні установки» денної форми навчання. Укладачі Халімовський О.М., Островерхов М.Я., Бур’ян С.О. НМУ № Е8/9-029. Київ: НТУУ «КПІ», 2009 – 31 с.

2009-2010 учебный год

 1. Автоматизація технологічних процесів, установок і комплексів: Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» Електронний засіб навчального призначення. Укладачі Ковальчук О.В., Бур’ян С.О. НМУ № Е9/10-013. Київ: НТУУ «КПІ», 2009 – 87 с.
 2. Автоматизація технологічних процесів установок і комплексів: Методичні вказівки до практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи для студентів напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка” спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» Електронний засіб навчального призначення. Укладачі Ковальчук О.В., Бур’ян С.О. НМУ № Е9/10-065. Київ: НТУУ «КПІ», 2010 – 78 с.

» Згорнути

2010-2011 учебный год

» Детальніше

 1. Автоматизація технологічних процесів, установок і комплексів-2: конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» денної форми навчання. Укладачі Ковальчук О.В., Бур’ян С.О. НМУ № Е10/11-043. Київ: НТУУ «КПІ», 2010 – 147 с.
 2. Обчислювальна техніка та програмування-2: посібник з кредитного модуля для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Укладачі Островерхов М.Я., Бур’ян С.О. НМУ № Е10/11-062. Київ: НТУУ «КПІ», 2010 – 236 с.
 3. Автоматизація технологічних процесів, установок і комплексів-1: Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка», спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» денної форми навчання. Укладачі Бур’ян С.О., Король С.В. НМУ № Е10/11-223. Київ: НТУУ «КПІ», 2011 – 48 с.
 4. Автоматизація технологічних процесів, установок і комплексів-1: курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» денної форми навчання. Укладачі Ковальчук О.В., Бур’ян С.О. НМУ № Е10/11-243. Київ: НТУУ «КПІ», 2011 – 224 с.
 5. Автоматизація технологічних процесів, установок і комплексів-1: Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка», спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» заочної форми навчання. Укладачі Бур’ян С.О., Король С.В. НМУ № Е10/11-340. Київ: НТУУ «КПІ», 2011 – 38 с.
 6. Електромеханічні системи автоматизації загальнопромислових механізмів-2: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної форми навчання. Укладачі: Печеник М.В., Кіселичник О.І., Теряєв В.І., Ковбаса С.М., Бур’ян С.О. НМУ № Е10/11-538. Київ: НТУУ «КПІ», 2011 – 87 с.

 2011-2012 учебный год

 1. Спецпитання електропривода-1: Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної форми навчання. Укладачі: Бур’ян С.О., Бовкунович В.С. Київ: НТУУ «КПІ», ФЕА, 2012 – 42 с.

 2012-2013 учебный год

 1. Обчислювальна техніка та програмування-2: курс лекцій для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Укладачі Островерхов М.Я., Бур’ян С.О.  Київ: НТУУ «КПІ», ФЕА, 2012 – 230 с.

» Згорнути

СтатистикаПо результатам 1 семестра

2022/2023 учебного года


Всего студентов: 137,
из них на бюджете: 130.

Партнёры

Центр международного образования