ОП “Электромеханические системы автоматизации, электропривод и электромобильность”,факультет электроэнерготехники и автоматики "КПИ им. Игоря Сикорского"

2013 Островерхов М.Я. Електромеханічні системи на основі безконтактних виконавчих пристроїв для автоматичного керування параметрами штаби в ході неперервної прокатки

Островерхов М.Я. Електромеханічні системи на основі безконтактних виконавчих пристроїв для автоматичного керування параметрами штаби в ході неперервної прокатки. – На правах рукопису.

Островерхов М. Я. 05.09.03-«Електротехнічні комплекси та системи» за темою
« Електромеханічні системи на основі безконтактних виконавчих пристроїв для автоматичного керування параметрами штаби в ході неперервної прокатки ».

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи. – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, 2012.

Дисертацію присвячено розвитку наукових основ електромеханічних систем на основі безконтактних виконавчих пристроїв біжучого електромагнітного поля для вирішення науково-прикладної проблеми підвищення якості форми та профілю листопрокатної продукції. Теоретично обґрунтовано та створено на основі безконтактних виконавчих пристроїв метод керування параметрами штаби за рахунок зміни розподілу механічних напружень по її ширині шляхом безконтактної електродинамічної дії та розглянуто конструктивні особливості безконтактних виконавчих пристроїв для її реалізації. Узагальнено та досліджено математичні моделі безконтактних виконавчих пристроїв та процесів формування параметрів штаби на їх основі, як теоретичного підґрунтя електромеханічних систем автоматичного керування параметрами штаби. Розроблено та досліджено закони керування параметрами штаби, які забезпечують задану якість форми і профілю в умовах пружно-деформованого взаємозв’язку між електромеханічними системами неперервного прокатного стану. Розроблено та досліджено перспективний клас систем автоматичного керування формою та профілем штаби на основі створеного методу, які забезпечують якість керування кращу, ніж регламентують стандарти.

Ключові слова: автоматизація електротехнічного комплексу, електромеханічні системи, системи автоматичного керування параметрами штаби, безконтактні виконавчі пристрої.

Ostroverkhov M.J. Electromechanical systems on the basis of contactless executive devices for automatic control the parameters of strip hire the continuous rolling. – On rights for a manuscript.

Dissertation on competition of a scientific degree of doctor technical sciences on a specialty 05.09.03 – electrotechnical complexes and systems. – National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv, 2012.

Keywords: electrotechnical complex automation, electromechanical systems, systems of automatic control parameters strip, contactless actuators.

СтатистикаПо результатам 1 семестра

2022/2023 учебного года


Всего студентов: 137,
из них на бюджете: 130.

ОбъявленияОбразовательный процесс во втором семестре

С целью предотвращения распротранения COVID-19, учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации, согласован и опубликован Приказ НОН/29/2022 от 26.01.2022 «Про организационные меры для предотвращения распространению коронавируса COVID19» . Семестр начинается в дистанционном режиме, решение о переходе в смешанный режим принимается в конце каждого месяца. На текущий момент, дистанционный режим продлён до 19.03.2022.


Последние объявления
Партнёры

Центр международного образования