факультет электроэнерготехники и автоматики "КПИ им. Игоря Сикорского"

Бовкунович, В. С. Непряме векторне керування асинхронними двигунами з властивостями робастності та адаптації до змін активного опору ротора

Бовкунович В.С. Непряме векторне керування асинхронними двигунами з властивостями робастності та адаптації до змін активного опору ротора. – На правах рукопису.

Бовкунович, В. С. Непряме векторне керування асинхронними двигунами з властивостями робастності та адаптації до змін активного опору ротора [Текст] : автореферат… канд. техн. наук, спец.: 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи / Бовкунович В. С. – К. : Нац. техн. ун-т Укр. “Київський політехнічний ін-т”, 2013. – 20 с.

Робота виконана на кафедрі автоматизації електромеханічних систем та електроприводу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України, м. Київ, 2013.

Дисертація присвячена питанням розробки та дослідження нових алгоритмів векторного керування асинхронними двигунами, які мають підвищені властивості робастності та адаптації по відношенню до параметричних збурень.

Отримав подальший розвиток метод синтезу алгоритмів непрямого векторного керування моментом і потоком асинхронних двигунів. Синтезовано та досліджено основні існуючі алгоритми непрямого векторного керування, а також новий алгоритм робастного векторного керування з підвищеними властивостями робастності до варіацій активного опору роторного кола, який забезпечує глобальне асимптотичне відпрацювання заданих траєкторій моменту і модуля вектора потокозчеплення ротора та має властивості глобальної асимптотичної експоненційної стійкості. Для відчутного підвищення точності при низьких швидкостях робастного векторного керування синтезовано адаптивний спостерігач вектору потокозчеплення ротора. Теоретично обґрунтовано правомірність застосування нелінійного принципу розділення для побудови адаптивних систем на основі синтезованих алгоритму робастного непрямого векторного керування та адаптивного спостерігача вектора потокозчеплення ротора. Розроблено метод дослідження робастності алгоритмів непрямого векторного керування, на основі якого проведені повномасштабні дослідження синтезованих систем, які підтверджують переваги розробленого робастного векторного керування в порівнянні з іншими відомими алгоритмами при непрямому полеорієнтуванні.

Ключові слова: система автоматичного керування, асинхронний електропривод, векторне керування, спостерігач магнітного потоку.

Keywords: automatic control, induction motor drive, vector control, flux observer.

СтатистикаПо результатам 2 семестра

2019/2020 учебного года


Всего студентов: 162,
из них на бюджете: 157.

ОбъявленияВнимание

Все формы обучения в КПИ им. Игоря Сикорского переводятся на дистанционное обучение с 12.03.2020 по 03.04.2020. Образовательный процесс реализовывается с использование электронных кабинетов "Электронный кампус" и других средств связи.
Все массовые мероприятия в этот период на территории университета запрещены.
Не болейте, берегите себя.

Очные консультации во время карантина.


В соответствии с приказом КМУ № 211 посещение учебных заведений их соискателями запрещено, поэтому все вопросы решаются в дистанционном режиме.
В случае возникновения критических вопросов касательно учебного процесса, которые невозможно решить дистанционно, необходимо записаться на консультацию с 10.00 по 13.00 через Telegram либо по телефону
+380 (95) 794-45-98.
Решетник Виктор Сергеевич.

Дистанционные консультации доступны со всеми преподавателями с 9.00 по 17.00 через интернет. Контакты преподавателей можно узнать у старост групп.

Партнёры