ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

1. Мета практики

Метою практики є закріплення отриманих у вузі теоретичних знань, вивчення досвіду роботи підприємств, оволодіння виробничими навичками та передовими методами праці по спеціальності. В процесі виробничої практики студенти також набувають досвіду суспільної, організаторської та виховної роботі в колективі. Поставлена мета досягається шляхом вирішення конкретних задач стосовно кожного виду виробничої практики.

2. Місце практики та термін її проведення

Виробнича практика проводиться на машинобудівних, електромашинобудівних, приладобудівних підприємствах, в науково-дослідних та проектно-конструкторських інститутах, які завймають провідне місце у своїх галузях і забезпечують досягнення мети практики.
В навчальному плані спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» передбачено такі види виробничої практики:
– технологічну практику на 3 курсі тривалістю 3 тижні;
– переддипломну практику на 6 курсі тривалістю 8 тижнів.

3. Робоче місце студента та розподіл часу практики

Під час виробничої практики студенти працюють у цехах та відділах підприємств та інститутів і виконують всі роботи, передбачені програмою практики, під безпосереднім керівництвом керівників практики від підприємства та від вузу. Вибір цеху або відділу обумовлюється задачами конкретного виду практики.
Тривалість роботи на кожному робочому місці визначається робочою програмою практики, яка складається виходячи з реальних можливостей підприємства. Тривалість роботи студента на одному робочому місці повинна бути достатньою для глибокого вивчення виробничих операцій та набуття навичок самостійної роботи.
Переміщення студентів з одного робочого місця на інше повинно мати за мету більш якісне виконання програми практики та розширення технічного кругозору студентів. На кожному робочому місці студенти обов’язково вивчають практичні прийоми безпечної праці, проходять інструктаж з охорони праці з обов’язковим документальним оформленням.
Розподіл часу практики планується таким чином, щоб не менше 70% усього часу відводилося на роботу студентів на робочих місцях. Решта часу відводиться на вирішення організаційних питань, участі в лекціях, екскурсіях, на складання звітів та вивчення учбових питань програми.

4. Зміст практики

В комплекс питань, що становлять зміст виробничої практики, входить вивчення технології виробництва, устаткування, обчислювальної техніки, інструментів та контрольно-вимірювального обладнання, економіки підприємства, стандартизації та патентоведення, організації науково-дослідної та проектно-конструкторської роботи. Під час практики студенти вивчають організацію, планування та управління підприємством, механізацію та автоматизацію, резерви виробництва та підвищення продуктивності праці, раціоналізаторську та винахідницьку діяльність.
До змісту практики також входять питання наукової організації праці, промислової естетики, охорони праці та довкілля.

5. Індивідуальні завдання

Виконання індивідуального завдання є важливим елементом роботи студента в період виробничої практики. Робота над індивідуальним завданням розвиває самостійність при вирішенні конкретних задач, розширює технічний кругозір, дозволяє студенту застосувати на практиці знання, отримані в інституті.
Виконання індивідуального завдання полягає в більш глибокому вивченні та/або дослідженні одного конкретного питання. Як правило, тема індивідуального завдання повинна бути пов’язана з науково-дослідною роботою студента, або з темою курсового чи дипломного проекту.

6. Теоретичні заняття

Для більш глибокого вивчення студентами фактичних матеріалів виробництва в період практики планується проведення теоретичних занять, що відображують особливості конкретного підприємства та його продукції. Для проведення занять запрошуються провідні вчені та спеціалісти підприємства.
Тематика лекцій та бесід повинна відповідати змісту конкретного виду виробничої практики. Тривалість теоретичних занять не повинна перевищувати 4-х годин за неділю.

7. Виробничі екскурсії

Виробничі екскурсії в період практики мають за мету ознайомлення студентів з суміжними цехами та відділами, з підприємством у цілому, його технологією, продукцією та ін.
Під час практики можуть також проводитися екскурсії на сусідні підприємства або тематичні виставки, які становлять інтерес для студентів спеціальності.
Доцільно планувати та проводити екскурсії по загальному ознайомленню з підприємством напочатку практики, а на сусідні підприємства – у другій половині практики.

8. Навчальні посібники

На підприємствах, де студенти проходять практику, зібрана важлива технічна документація і вигляді звітів, технологічних карт, відомчих нормалей, стандартів, патентів і т.і. Ця документація необхідна студентам для складання звітів з практики, а також при роботі над курсовими та дипломними проектами. У більшості випадків інформація такого роду відсутня в бібліотеці університету і після закінчення практики доступ до неї стане неможливим.
Керівники практики від підприємства та університету подають студентам допомогу в одержанні необхідних матеріалів.

9. Охорона праці

Вивчення та сумлінне виконання правил охорони праці є одним з основних обов’язків студента в період практики.
Загальний інструктаж з охорони праці проводиться на підприємстві до початку практики. Якщо за умов практики студет буде працювати на кількох робочих місцях, то щоразу перед початком роботи на новому робочому місці він повинен пройти додатковий інструктаж з відповідним документальним оформленням.
При необхідності, підприємство проводить навчання студентів прийомам та методам безпечної праці. Комплекс питань охорони праці, шо підлягають вивченню, наведено в програмах конкретних видів практики.

10. Методичні вказівки

Загальне учбово-методичне керівництво виробничою практикою здійснює кафедра електроприводу та автоматизації промислових установок через свого представника – керівника практики від університету.
Безпосереднє керівництво роботою студентів здійснює керівник практики від підприємства. Основні обов’язки керівників практики від університету та підприємства викладені в додатках.
В період практики студенти повністю підлягають правилам внутрішнього розпорядку підприємства, включно з табельним обліком, а також несуть за результати виконуваної роботи таку ж відповідальність, як і штатні працівники.
Студент зобов’язаний щоденно заповнювати щоденник. В щоденник заносяться нотатки про виробничу та суспільну роботу студента, про лекції, екскурсії та ін.
Щоденник повинен постійно знаходитися на робочому місці студента та пред’являтися на прохання перевіряючого.
Кожну неділю щоденник перевіряється керівником практики, про що у щоденнику робиться відмітка.
Після закінчення практики в щоденник записується коротка характеристка роботи студента і рекомендована оцінка практики. Характеристика підписується керівником практики від підприємства.

11. Вимоги до звіту з практики

Зміст звіту з практики повинен бути індивідуальним. У звіті повинні бути відображені наступні питання: загальна характеритстика підприємства; технологія виробництва; характеристика продукції; опис робочих місць, на яких працював студент; інструменти та пристосування; індивідуальне завдання та результати його виконання.
В окремих розділах звіту розглядаються питання охорони праці, організації та управління виробництвом, техніко-економічним розрахункам, раціоналізаторським пропозиціям.
Звіт виконується на одній стороні паперу формату А4 (297 х 210 мм), ілюструється необхідними схемами, графіками та рисунками, оформляється у відповідності з вимогами ЄСКД і переплітається. Загальний обсяг звіту з практики може становити приблизно 10 – 30 с. Зразок титульного листа звіту з практики наведено в додатку 1.

12. Порядок проведення заліку

Диференційований залік з практики проводиться в останній робочий день практики, або в перші дні осіннього семестру. Залік проводить комісія, призначена завідувачем кафедри. До складу комісії входять керівник практики від кафедри, відповідальний за практику на кафедрі та один із доцентів кафедри.

На залік студент представляє:
– звіт з практики, підписаний керівником практики від підприємства;
– щоденник, завірений відповідними підписами та печатями.
Крім цього, на залік з переддимломної практики студент представляє зібрані матеріали відповідно для випускної бакалаврської роботи та дипломного проекту.
Під час заліку студент відповідає на запитання, пов’язані зі змістом практики, тематикою лекцій, екскурсій, індивідуального завдання.
При оцінюванні результатів практики приймається до уваги участь студента у виконанні виробничих завдань, трудова дисципліна, виконання індивідуального завдання, відповіді на запитання членів комісії по програмі практики.

Оцінки виставляються по чотирьохбальній системі і враховуються нарівні з екзаменаційними оцінками при нарахуванні стипендії та ін.

Студент, який не виконав програму практики, одержав незадовільний відгук про роботу під час практики, або незадовільну оцінку під час заліку, або самовільно припинивший проходження практики, направляється на практику повторно (якщо це можливо), або відраховується з університету.

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери