3. Науково-дослідна робота 2015 р.

Науково дослідна робота 2015 р. та інноваційна діяльність студентів,  молодих учених

3. Науково дослідна робота 2015 р. та інноваційна діяльність студентів,  молодих учених

    У виконанні бюджетної науково – дослідної роботи № 2841ф на брали участь 2 студенти. Ще 18 студентів стаціонарної форми навчання приймали участь на безоплатній основі.

    За участю студентів зроблено 3 доповіді на ІІІ-ій міжнародній науково-технічній конференції «Оптимальне керування електроустановками» (14 – 15 жовтня 2015 р., м. Вінниця), 3 доповіді на ХІІІ Міжнародній науково-технічній конференції «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації», (8 – 9 квітня 2015 р., м Кременчук) та 3 доповіді на ХII Міжнародній науково-технічної конференції «АВІА-2015», та одну доповідь на тридцятій міжнародній науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя», 19-25 січня 2015 р., м. Запоріжжя.

 1. Приступа Д.Л. А.Ю. Дученко Концепція лабораторного практикуму по енергоефективному електропостачанню та електромеханічному перетворенню енергії.
 2. Д.Л. Приступа, Д.Т. Мисак Снижение пульсаций тока асинхронного электропривода путем применения многоуровневых
 3. Д.С. Тимошок, С.Н. Ковбаса Концепция лабораторного практикума по изучению цифровых сигнальных процессоров в электромеханических системах
 4. С.О. Бур’ян, Д.О. Боднар Дослідження оцінювача коефіцієнта корисної дії насосу на основі нейронної мережі
 5. Бур’ян С. О., Печеник М. В., Боднар Д. О. Оптимальне керування насосною установкою з варіацією параметрів гідравлічної мережі
 6. Красношапка Н.Д., Титаренко   А.С.   Аналізрежимів роботи нерегульованих асинхронних електроприводів з масивними феромагнітними екранами елементів короткозамкненого роторного контуру
 7. С.М. Пересада, С.М. Ковбаса, Ю.М. Зайченко, А.Ю. Дученко Спостерігач гармонічного складу трифазного струму для паралельних активних фільтрів.
 8. Приймак Б.І., Марчук В.М. Отримання лінеаризованого математичного опису  електроприводу візка крану з маятниковим підвісом вантажу
 9. Приймак Б.І., Романчук Я.В. Поліноміальна апроксимація оптимальних законів формування потокозчеплення асинхронного двигуна в зоні зниження поля
 10. С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, Д.О. Боднар Оцінювач ККД насосу з екстремальними напірними характеристиками

    Зроблено 30 доповідей на Загальноуніверситетській міжнародній науково-технічній конференції молодих учених, аспірантів і студентів  «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики» , НТУУ “КПІ”, Київ, грудень 2015, секція якої “Автоматизація електромеханічних систем та електропривод” проведена кафедрою. Тексти доповідей опубліковано у збірнику праць конференції. Деякі з доповідей:

 1. Теряєв В.І., Колісник Р.В., Лабенський В.В. Електромагнітні демпфуючі пристрої для транспортних засобів та механізмів ударної дії”.
 2. Теряєв В.І., Попович Є.М. Технічна реалізація двоканальної системи керування курсом судна.
 3. Бугровий А.А., Толочко О.І. розробка спрощеного алгоритму оптимального керування для критерію мма
 4. Пушніцин Д. С., Ковбаса С. М. Дослідження електроприводу безпілотного літального апарату на основі безколекторного двигуна постійного струму
 5. Печеник М.В., Бур’ян С.О., Грицай А.О. Дослідження пускових режимів багатодвигунного високопродуктивного стрічкового конвеєра
 6. Печеник М.В., Бур’ян С.О., Грицай А.О. Розробка математичної моделi дводвигунного електроприводу високопродуктивної системи конвеєрного транспорту
 7. Якименко А.В., Ковбаса С.М. Тягові характеристики гвинтомоторної групи на основі безколекторного двигуна mt2213-935kv та пропелера 10х4.5.
 8. Пєрвєєв С.В., Ковбаса С.М. Стенд для дослідження процесів керування у системі тиристорний перетворювачі–двигун постійного струму з системою керування на мікроконтроллері.
 9. Зайченко Ю.М., аспірант, Кривошея І.В. Проектування панелі керування для комплектного електроприводу.
 10. Король С.В., Демченко М.С.Практичне вивчення систем автоматизації на основі мережі CAN.
 11. Бур’ян С.О., Печеник М.В., Петровський Я.І. Реалізація оцінювача ккд насосу на основі нейронної мережі на базі програмованої логічної інтегральної схеми altera cyclone v.
 12. Бур’ян С.О., Печеник М.В. Андрієнко Р.В. Математична модель послідовно з’єднаних насосів з екстремальними напірними характеристиками.
 13. Булава А. В., Титаренко А. С., Красношапка Н. Д. Макетний зразок автоматизованої електромеханічної системи подачі газового пальника.
 14. Ільків А.В., Трандафілов В.М. Лабораторний стенд для дослідження однофазного коректора коефіцієнта потужності силового джерела живлення.

    Представлено дві наукові роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 2013/2014 н. р. з галузі «Електротехніка та електромеханіка» у м. Дніпродзержинськ:

 1. Клебан К.Ю. «Енергоефективне керування насосним комплексом при варіації параметрів гідромережі», керівник доц. Бур’ян С. О., робота отримала диплом 1 ступеня.
 2. Романчук Я. Дослідження векторно-керованого асинхронного двигуна з максимізацією  момента на високих швидкостях ротора. керівник доц. Приймак Б. О., робота отримала диплом 1 ступеня.

У звітному році на кафедрі працювало 12 молодих вчених:

 1. к.т.н., ст. викл. Бур’ян С. О.
 2. к.т.н., асистент Бовкунович В.С.
 3. Асистент Димко С.С.
 4. Здобувач Алісов А.С.
 5. Асистент Пушкар М.В.
 6. Аспірант Приступа Д. Л.
 7. Аспірант Трандафілов В. М.
 8. Аспірант Благодір В. О.
 9. Аспірант Желінський М. М.
 10. Аспірант Зайченко Ю. М.
 11. Аспірант Дученко А. Ю.
 12. Аспірантка Наумчук Л. М.

За участю молодих вчених опубліковано 14 статей у фахових виданнях ВАК (4 з яких увійшли до науково-метричної бази Scopus та одна за кордоном.

 1. Bozhko, S. Dymko, S. Kovbasa, S. Peresada MTA Control for Traction IM Drives: Theory and Experimental Results // Proceedings on 2015 IEEE International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles (ESARS): Paper SS2.1.5. – Aachen, Germany, 2015. – 6p. (Scopus)
 2. С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, С. С. Димко, В. О. Благодір. Порівняльний аналіз енергетичної ефективності алгоритмів прямого векторного керування моментом асинхронних двигунів з максимізацією співвідношення момент-струм // Технiчна електродинамiка. – 2015. – №4. – с. 36 – 40. (Scopus)
 3. С.М. Пересада, С.Н. Ковбаса, В.Н. Трандафилов, В.С. Бовкунович Адаптивное к вариациям активного сопротивления ротора векторное управление асинхронным двигателем на основе нелинейного принципа разделения // Технічна електродинаміка. – 2015. – №1. – С. 43–50. (Scopus)
 4. О.І. Кіселичник, С.М. Пересада, М.В. Печеник, М.В. Пушкар Процеси самозбудження в автономних асинхронних генераторах зі змішаним самозбудженням// Техническая электродинамика. – 2015. – №3. – С. 33-39. (Scopus)
 5. Пересада С. М., Благодір В. О. Бездавачеве керування в системах на основі машини подвійного живлення: короткий аналітичний огляд // Вісник НТУ «ХПІ». –Харків: НТУ «ХПІ». –2015. –с. 44-47.
 6. М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук Дослідження втрат енергії в електромеханічній системі конвеєра при плавній зміні навантаження // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничій журнал. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 2/2015 (30). – С.67-73.
 7. Бур’ян С. О., Печеник М. В., Боднар Д. О. Оптимальне керування насосною установкою з варіацією параметрів гідравлічної мережі // Вісник НТУ «ХПІ». –Харків: НТУ «ХПІ». –2015. –с. 54-59.
 8. М. В. Печеник, В. С. Бовкунович, M. В. Пушкар Регулювання напруги асинхронного генератора із самозбудженням за допомогою електронного регулятора навантаження // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 3/2015 (31). – 82-88 с.
 9. Н. Д. Красношапка, В. С. Бовкунович Підвищення енергетичної ефективності нерегульованих асинхронних електроприводів при роботі з частими пусками // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 3/2015 (31). – 89-95 с.
 10. С.М. Пересада, В.М. Трандафілов, М.М. Желінський Інваріантність до варіацій активного опоруротора в системах векторного керуванняасинхронними двигунами // Вісник Вінницького національного технічного університету. – Вінниця: ВНТУ, 2015. Вип. №6. В редакції.
 11. С.М. Пересада, С.М. Ковбаса, Ю.М. Зайченко, А.Ю. Дученко Спостерігач гармонічного складу трифазного струму для паралельних активних фільтрів // Вісник Вінницького національного технічного університету. – Вінниця: ВНТУ, 2015. Вип. №6. В редакції.
 12. С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, Д.О. Боднар Оцінювач ККД насосу з екстремальними напірними характеристиками // Збірник наук. праць ΧІІІ Міжнар.. н.-т. конф. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації” – Кременчук, КрДУ. – 2015. – С. 110-111.
 13. С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, В. О. Благодір Умови персистності збудження та формування заданого потокозчеплення в системах бездавачевого векторного керування асинхронними двигунами // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 4/2015 (32).
 14. М. В. Печеник, С. О. Бур’ян, Л. М. Наумчук Дослідження характеру зміни втрат енергії в електромеханічній системі стрічкового конвеєра при пуску // Вісник Вінницького національного технічного університету. – Вінниця: ВНТУ, 2015. Вип. №6. В редакції.

За участю молодих вчених зроблено 11 доповідей на 5-ти міжнародних конференціях, у тому числі 1-й закордонній:

IEEE International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles (ESARS)

 1. S. Bozhko, S. Dymko, S. Kovbasa, S. Peresada MTA Control for Traction IM Drives: Theory and Experimental Results

XXІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика» (ПАЕП-2015), 16 – 19 вересня 2015 р., м. Харків.

 1. Пересада С. М., Благодір В. О. Бездавачеве керування в системах на основі машини подвійного живлення: короткий аналітичний огляд
 2. Бур’ян С. О., Печеник М. В., Боднар Д. О. Оптимальне керування насосною установкою з варіацією параметрів гідравлічної мережі

XVІ Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика” (ICPEES ’2015), м. Кременчук, 13 – 15 травня 2015 р.

 1. М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук Дослідження втрат енергії в електромеханічній системі конвеєра при плавній зміні навантаження
 2. М. В. Печеник, В. С. Бовкунович, M. В. Пушкар Регулювання напруги асинхронного генератора із самозбудженням за допомогою електронного регулятора навантаження
 3. Н. Д. Красношапка, В. С. Бовкунович Підвищення енергетичної ефективності нерегульованих асинхронних електроприводів при роботі з частими пусками
 4. С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, В. О. Благодір Умови персистності збудження та формування заданого потокозчеплення в системах бездавачевого векторного керування асинхронними двигунами

XIІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених і спеціалістів “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації” (ESMO 2015), Кременчук, 15 – 16 квітня 2015.

 1. С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, Д.О. Боднар Оцінювач ККД насосу з екстремальними напірними характеристиками

 ІІІ міжнародна науково-технічна конференція «Оптимальне керування електроустановками» (ОКЕУ-2015), 14 – 15 жовтня 2015 р., м. Вінниця.

 1. С.М. Пересада, В.М. Трандафілов, М.М. Желінський Інваріантність до варіацій активного опору ротора в системах векторного керування асинхронними двигунами
 2. С.М. Пересада, С.М. Ковбаса, Ю.М. Зайченко, А.Ю. Дученко Спостерігач гармонічного складу трифазного струму для паралельних активних фільтрів
 3. М. В. Печеник, С. О. Бур’ян, Л. М. Наумчук Дослідження характеру зміни втрат енергії в електромеханічній системі стрічкового конвеєра при пуску/

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 92,
з них підвищену: 7 / 12.

Оголошення100 років ФЕА!


В цьому році виконується 100 років ФЕА. Вітаємо викладачів, випускників та студентів з цією визначною датою. Всі хто бажає внести вклад, відтворити історію факультету, запрошуємо надсилати пропозиції на почтову адресу svkorol ON ukr.net.

Партнери