4. Основні результати наукових досліджень та НТ розробок за пріоритетними напрямами

    Наукова діяльність кафедри відповідає пріоритетним напрямком розвитку науки і техніки (згідно Закону України №2519-IV від 09.10.2010 р.) «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави», тематичний напрямок (згідно КМ України № 942 від 07.09.2011 р.) «Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук».

У звітному році виконувалась одна науково – дослідна держбюджетна робота № 2841ф “Методи робастного адаптивного керування електромеханічними системами з підвищеними динамічними та енергетичними показниками”, керівник д.т.н., проф. Пересада С.М., яка фінансується з державного бюджету Міністерства освіти України. Робота розпочалася в січні 2015 р., а завершується в грудні 2017 р. Обсяг фінансування за плановим кошторисом на 2015 р. складав 121650 грн., в т.ч. на заробітну плату – 87784 грн.

    У відповідності до технічного завдання, за темою №2841 у звітному році підготовлено технічне завдання, виконано аналітичний огляд стану проблеми робастного адаптивного керування в електромеханічних системах змінного струму. Формалізовано загальнотеоретичну проблему робастного адаптивного керування в електромеханічних системах, розроблено математичні моделі електромеханічних перетворювачів змінного струму та проведено аналіз їх загальних структурних властивостей, які сприяють досягненню цілей керування. Розроблено методи синтезу алгоритмів векторного керування механічними координатами і потокозчепленням електромеханічних перетворювачів змінного струму, які забезпечують підвищення робастності по відношенню до варіацій електричних параметрів моделей двигунів. Розроблено метод синтезу робастних адаптивних до варіацій активного опору ротора асинхронного двигуна, а також активних опорів статора і ротора, асимптотичних спостерігачів вектора потокозчеплення ротора. Розроблено метод синтезу адаптивного керування в системах з нелінійною параметризацією в рівняннях динаміки невимірюваних координат. Синтезовано алгоритми векторного керування асинхронними та синхронними двигунами, які мають властивості адаптації до параметричних збурень. Рорроблено структури векторного керування машиною подвійного живлення.

    У 2016 році заплановано розробити алгоритми автоматичного налаштування систем векторного керування механічними та електромагнітними координатами двигунів у відповідності до заданих критеріїв оптимізації на етапі ініціалізації системи, розробити математичні моделі АД з врахуванням насичення магнітного кола, розробити метод синтезу енергоефективного керування моментом АД з максимізацією співвідношення момент-струм та спостерігачів потокозчеплення ротора з врахуванням кривої намагнічування, розробити метод синтезу та синтезувати енергоефективне керування кутовою швидкістю АД з максимізацією співвідношення момент-струм та врахуванням кривої намагнічування, розробити комп’ютерні моделюючі програми та дослідити алгоритми робастного адаптивного керування та систем енергоефективного векторного керування методом математичного моделювання.

Основні результати роботи кафедри:

  • захищено три кандидатські дисертації (Трандафілов В. М., Бурик М. П., Димко С. С.)
  • готуються до захисту у 2016 році докторська дисертація Ковбаси С. М., та кандидатські дисертації Приступи Д. Л., Пушкаря М. В., Коноплінського М. А.;
  • опубліковано 72 наукові праці (включаючи доповіді та тези доповідей на конференціях), із них 4 входять до SCOPUS, 30 у фахових виданнях ВАК та 3 у закордонних виданнях;
  • зроблено 57 доповідей на конференціях загалом, з них 1 доповідь на міжнародній закордонній конференції під егідою IEEE, 2 доповіді на міжнародних закордонних конференціях та 27 доповідей на  5-х міжнародних конференціях в Україні;
  • проведено загально-університетську науково-технічну конференцію молодих учених, аспірантів і студентів „Проблеми сучасної електроенерготехіки та автоматики”, секція „Автоматизація електромеханічних систем та електропривод”, де зроблено 30 доповідей студентів.
  • отримано 2 дипломи першого ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2014/2015 навчального року з галузі «Електротехніка та електромеханіка» (студенти Клебан К. Ю., керівник Бур’ян С. О., та Романчук Я., керівник Приймак Б. І.).

СтатистикаНавчальний рік 2017/2018

1 семестр / 2 семестр


Всього навчається: 195 / 187,
з них на бюджеті: 185 / 183.
Отримують стипендію: 89 / 54,
з них підвищену: 7 / 12.

ОголошенняЗа рішенням НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорьского" на нашій кафедрі будуть навчатися в магістратурі на бюджеті 3 наукових та 27 професійних магістрів у 2018/2019 н.р. Також було розширено кількість бюджетних місць для прискоренників першого курсу, які поступають за дипломом "молодший спеціаліст".

Партнери